Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

WOOD//MATTER/S//NOW

Alternativ tittel: VEDFYRING//VIKTIG//NÅ

Tildelt: kr 10,3 mill.

Prosjektnummer:

346554

Prosjektperiode:

2024 - 2026

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

For å kompensere for strengere luftkvalitets- og utslippsgrenser kreves et paradigmeskifte utover optimaliseringen av dagens brennkammer alene. Den kombinerte forskningsinnsatsen foreslått i WOOD//MATTER/S//NOW prosjektet som bruk av automatisering, forståelse av reelle utslipp, kombinert med ny teknologi og katalysator, gir en reell mulighet til å nå vår visjon om en "nullutslippsteknologi". En del av forskningen inkluderer også kritisk testing i laboratoriene ved SINTEF/Jøtul/Scans lokasjoner. Det nye forbrenningskonseptet er nytt på markedet, hvor mer enn 95% av ovnene fortsatt er basert på det ikke-katalytiske, 20 år gamle 2-trinns forbrenningskonseptet. Den nærmeste konkurrenten når det gjelder ytelse er RAIS Bionic vedovnen, som benytter en nedoverrettet to-kammer løsning for å oppnå PM-utslipp i henhold til NS3058 på 0,64 g/kg ved 86% virkningsgrad. Den nominelle effekten er 5 kW og minimum 3 kW. Den største ulempen med denne ovnen er prisen i markedet på rundt 65.000 NOK. Det nye forbrenningskonseptet som er foreslått i dette prosjektet vil ha lignende eller bedre ytelse, med mer tiltalende flammer ned til 1 kW varmeeffekt, for 1/3 av prisen! Innhenting av brukerdata via skyløsninger og automatiserte rimelige laveffekt og lavutslippsløsninger med høyt salgsvolum, er nøkkelelementer for å sikre en relativt rask stabilisering og etter hvert, en reduksjon av utslipp fra vedfyring. Innsamling og analyse av disse brukerdata er avgjørende for å forstå hvordan sluttbrukere samhandler med ovnen sin og i hvilken grad automatikken fungerer som tiltenkt. Andre problemstillinger rundt ovner med naturlig trekk er samspillet mellom ovn og skorstein. Å bytte ut en eldre ovn med en moderne rentbrennende, reduserer ikke nødvendigvis utslippene og øker virkningsgraden, dersom skorsteinen ikke lenger er egnet for den nye ovnen. Her er forskning på innovative løsninger, bygget på sensorteknologi levert av airMont og Safi Brannsikring, avgjørende.

To compensate for stricter air quality and emission limits, a paradigm shift is required beyond the optimization of current combustion chambers alone. The combined research efforts proposed in WOOD//MATTER/S//NOW, applying automation, understanding real-life emissions, combined with new technology integrating a catalyst, offer a real opportunity to reach our vision of a “zero-emission” technology. Part of the research also include critical testing in the laboratories at SINTEF/Jøtul/Scan’s locations. The new combustion concept compares to nothing currently on the market, where more than 95% of the stoves are still based on the non-catalytic clean-burn concept, with two-step air supply and back-fed pre-heated air for burn-out. The closest contender in terms of performance is the RAIS Bionic fire, using a down-fired two-chamber solution to achieve PM emissions according to NS3058 of 0.64 g/kg at 86 % efficiency. The nominal effect is 5 kW, with a minimum of 3 kW. The main downside of this stove is its price on the market of around 65,000 NOK. The new combustion concept proposed in this project will have similar or better performance, with more appealing flames down to 1 kW heat output, for 1/3 of the price! On-line, low-power and low emissions at low-cost for high sales volume stoves, are key elements to ensure rapid implementation of automated stoves into the main-stream market. However, no cloud solution exists yet, able to collect user data. Collecting and analyzing these data are crucial to understand how end-users interact with their stove. Other issues regarding stoves with natural draft is the interaction between stove and chimney. Exchanging your old stove with a new manual one does not necessarily reduce the emissions and increase the efficiency, if the chimney is no longer suitable for the new stove. This is why research through innovative solutions, built on those provided by airMont and Safi Brannsikring, is crucial.

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi