Tilbake til søkeresultatene

NAERINGSPH-Nærings-phd

Å hele sår fra fortiden foran sin partner: En prosess- og utfallsstudie av effekt og endringsprosesser i emosjonsfokusert parterapi.

Alternativ tittel: Healing Past Wounds Together: A Process and Outcome Study of the Effectiveness and Change Processes in Emotion-Focused Therapy for Couples.

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektnummer:

346562

Prosjektperiode:

2024 - 2028

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Vi vet at det er en sterk sammenheng mellom hva du har opplevd som liten og hvordan din psykiske helse er i voksen alder. Jo flere belastninger, desto større sårbarhet som voksen. I dette prosjektet skal vi teste ut og videreutvikle en metode for å hjelpe de mest sårbare parene i samfunnet, nemlig dem med negative barndomserfaringer, som vold, overgrep og traumer. Forskning har vist at metoden fungerer for par hvor den ene parten strever med PTSD fra krigssituasjoner, men det er behov for mer kunnskap om hvordan metoden fungerer for par med traumeerfaringer. Tradisjonelt hjelper metoden par ved blant annet å jobbe med partenes følelsesliv. Ved å bli bedre på å tillate, akseptere og uttrykke egne, underliggende emosjonelle behov, og klare å ta i mot partnerens, ser vi at smerten avtar og partilfredsheten øker. Prosjektet vil studere hvordan jobbe med disse prosessene på best mulig måte med de ekstra sårbare parene. Hvor fort kan vi gå frem? Når det blir for vondt, hva gjør vi da? Hva kan deles foran en partner og hva bør jobbes med i individualterapi? Metoden fokuserer også på evnen til å tåle og lindre egen smerte. En emosjonsfokusert teknikk som brukes, kalles for lindring av selvet. Det er allerede dokumentert at evnen til selvlindring har sammenheng med bedre psykisk helse generelt. Men vi vet ikke nok om hvordan jobbe med selvlindringsteknikker i parterapi. Prosjektet ønsker å undersøke når teknikken bør brukes i parterapi, og hva terapeuten gjør i stedet dersom teknikken ikke oppleves som hjelpsom? Målet for prosjektet er å styrke grunnlaget for bruken av metoden, utvikle modellen som ligger til grunn for metoden, øke forståelsen for viktige emosjonelle prosesser hos de ekstra sårbare parene og undersøke hvordan spesifikke teknikker kan bidra til å forbedre parenes psykiske helse og øke partilfredsheten over tid. Vi tror at vi, gjennom å forske på denne typen behandling, kan utvikle enda bedre tjenester for å hjelpe par som strever med psykiske helseplager.

Den positive effekten av psykoterapi er godt dokumentert, og de viktige spørsmålene som gjenstår er ikke om, men hvordan og hvorfor terapi virker. EFT-C er en veletablert metode med høy behandlingseffektivitet, med det mangler godt nok empirisk grunnlag på tre områder, som dette prosjektet forsøker å fylle. For det første vet vi ikke nok om endringsmekanismene i EFT-C, samt hvordan jobbe med individuelle, emosjonelle prosesser i parterapi. Evidensgrunnlaget er ikke tydelig på hvordan par opplever og uttrykker sine følelser i terapi, hvilke emosjonelle steg som er typiske for par som opplever bedring, eventuelt hvor prosessen stopper opp. For det andre vet vi lite om hvordan slike programmer virker når den ene eller begge partene har med seg negative barndomserfaringer, som vold, overgrep og traumer. Forskning på EFT-C hvor den ene parten strever med PTSD fra krigssituasjoner viser lovende funn, men det er behov for mer forskning på hvordan EFT-C som metode fungerer for par med traumeerfaringer. For det tredje vil prosjektet undersøke når det er meningsfullt å intervenere med lindring av selvet-teknikker (evnen til å håndtere egen smerte) og når det er passende å benytte seg av individuelt arbeid utenfor parterapien for å oppnå bedring i parrelasjonen. For å sikre så opplevelsesnære og økologiske data som mulig, vil vi i den første studien ta i bruk et empirisk videokodingsverktøy for analysering av emosjoner i terapeutiske interaksjoner. For å unngå spørreundersøkelsestrøtthet hos pasientene, benytter vi oss av Modum Bads allerede godt etablerte rutiner for innsamling av data og deres brede utvalg av spørreskjemaer som implementeres pre- og post behandling samt underveis i behandlingen. I den andre studien vil også videoobservasjoner av terapeutrapporterte viktige øyeblikk for arbeid med lindring av selvet benyttes. Den siste studien søkes besvart ved hjelp av kvalitative, semistrukturerte intervjuer som benytter systematisk tekstkondensering og metodetriangulering.

Budsjettformål:

NAERINGSPH-Nærings-phd