Tilbake til søkeresultatene

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Etablere Rhodomonas kultur med gunstig mikrobiom tilpasset industriell produksjon

Alternativ tittel: Establishing Rhodomonas culture with a beneficial microbiome adapted for industrial production

Tildelt: kr 8,1 mill.

Som en av de største mikroalgeprodusentene i Norge, er CFEED med å tilby bærekraftige fôrløsninger gjennom sin produksjon av mikroalger og hoppekrepsen Acartia tonsa. Hoppekreps er en type små krepsdyr, som i naturen er viktige beitedyr for fisk, hval og andre krepsdyr. Hoppekrepsen CFEED produserer benyttes videre som fôr til blant annet torsk berggylte og havbrasme, hvor den gjennom a° øke vekst, overlevelse og forbedret fiskekvalitet er med å bedre fiskevelferden og produktiviteten. En stabil tilførsel av høykvalitets mikroalger er avgjørende for a° ha en hoppekrepsproduksjon av jevn og god kvalitet. Mikroalgeproduksjonen er derfor grunnpilaren i CFEEDs produksjonskjede. En mikroalgeproduksjon starter fra ørsmå volumer av en algekultur, og skaleres derfra gradvis opp til større og større enheter før den kan høstes i en industriell produksjon. Bakterier i algekulturen blir ofte regnet som kontaminering og noe uønsket, og bakteriene kan påvirke veksten av algeceller negativt og føre til uventet kollaps av algekulturen. For industrielle aktører er en slik uforutsigbarhet utfordrende. Samtidig viser forskning at det finnes bakterier som fungerer motsatt, ved å promotere algevekst, stabilisere algekulturen og tilby fordeler i nedstrøms prosessering av mikroalgene. Å øke kunnskapen om hvordan man skaper et gunstig miljø og stabiliserer mikrobiomet (samlingen av mikroorganismer) fra småskala dyrking opp til industriell produksjon er derfor et viktig utviklingsområde for mikroalgeindustrien i Norge og resten av verden de kommende årene. Gjennom prosjektet MikRho ønsker CFEED, i samarbeid med Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) og SINTEF Ocean, å styrke industriell satsing på mikroalger ved å bidra med økt kunnskap om interaksjonene mellom mikrobiomet og mikroalgen Rhodomonas. Kunnskapen skal benyttes til å etablere Rhodomonas-kulturer med gunstige bakteriesamfunn, økt vekstrate og stabilitet, samtidig som påvirkningen av dyrkingsteknologi og -forhold evalueres.

Som en av de største mikroalgeprodusentene i Norge, er CFEED med å tilby bærekraftige fôrløsninger gjennom sin produksjon av mikroalger og hoppekrepsen Acartia tonsa. Hoppekrepsen benyttes videre som startfôr til blant annet torsk, berggylte og seabream, hvor den er med å bedre utbyttet til fiskeprodusentene gjennom å øke vekst, overlevelse og å forbedre larvekvaliteten. En stabil tilførsel av høykvalitets mikroalger er avgjørende for å ha en hoppekrepsproduksjon av jevn og god kvalitet, og mikroalgeproduksjonen er derfor grunnpilaren i CFEEDs produksjon. En av de store utfordringene for industriell mikroalgeproduksjon er mangelen på kontroll av mikrobiomet. Bakterier som gir redusert vekstrate eller kulturkollaps kan bidra til store økonomiske tap, mens et gunstig mikrobiom kan være med å stabilisere algekulturen og gi økt vekstrate. Å øke kunnskapen om hvordan man skaper et gunstig miljø og stabiliserer mikrobiomet fra småskala opp til industriell produksjon er derfor et viktig utviklingsområde for mikroalgeindustrien de kommende årene. MikRho ønsker å styrke industriell satsing på mikroalger ved å bidra med økt kunnskap på interaksjonen mellom mikrobiomet og mikroalgen Rhodomonas sp. Sammen med NIBIO og SINTEF Ocean som FoU-leverandører, vil CFEED søke å etablere en stabil, reproduserbar mikroalgekultur optimalisert for industriell produksjon; med et gunstig mikrobiom, god næringssammensetning og økt vekstrate. Gjennom evaluering av algedyrkingsteknologi og etablering av protokoller for stabil oppskalering og drift i ny reaktorteknologi, vil prosjektet gi svar på kritiske spørsmål og utfordringer for CFEEDs etablering i ny fabrikk i 2026 og 2028. Resultatene fra MikRho vil dermed bidra til å sikre produksjonsstabilitet av hoppekreps, og gjøre at CFEED kan møte den voksende etterspørselen etter produkt i torske- og berggyltmarkedet, og fra markedet rundt Middelhavet.

Budsjettformål:

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning