Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

Sustainable biofuel for the future

Alternativ tittel: Bærekraftig biodrivstoff for fremtiden

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektnummer:

346620

Prosjektperiode:

2024 - 2026

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

I Bio2Fuel-prosjektet brukes innovativ forskning med nye teknologiske gjennombrudd for å akselerere dannelsen av fornybart biodrivstoff, basert på bakterier og grønn biomasse. Vi har som mål å være de første i verden til å utvikle og demonstrere effektiv storproduksjon av biodrivstoffet bio-smørsyre, GF-2-produktet, i utvalgte bakterier, ved bruk av overskuddstare og treflis som næringskilde. GF-2 er et etterspurt produkt globalt. Bio2Fuel vil gjøre Norge til et ledende land internasjonalt innen grønn produksjon av dette ettertraktede bioenergiproduktet. For å nå dette målet, vil Bio2Fuel bruke en blanding av bakterier i en avansert og optimert fermenteringsprosess, med bruke av grønn biomasse som karbonkilde. Dette vil bidra til overproduksjon av smørsyre i høye konsentrasjoner og bli en innovativ løsning for grønn produktproduksjon som er økonomisk konkurransedyktig i forhold til dagens kjemiske syntesebaserte produksjon. Derfor skal vi primært optimalisere utvalgte bakterier for å produsere økte GF-2-titere og øke deres toleranse for produkttoksisitet. Derved vil optimerte bakterier sammen med avanserte gjæringssystemer bidra til redusert produksjonspris for GF-2. Dessuten vil Bio2Fuel også etablere innovativ fermentering ved å bruke GF-2 som en råvare for å oppgradere produksjonen av biodrivstoffet bio-butanol (kalt GF-1), noe som bidrar til bærekraftig energiproduksjonsmål. Samlet sett vil Bio2Fuel-prosjektet skape en ny verdikjede som vil komme bioenergi-industrien til nytte, i sirkulær økonomi. Derved vil Bio2Fuel legge til rette for effektiv, kostnadseffektiv og økonomisk konkurransedyktig pre-industriell skala produksjon av smørsyre som plattformkjemikalie for produksjon av biodrivstoff, velegnet for landbruk, tungtransport, skip (bærekraftig maritimt drivstoff, SMF) og lange flyvninger (bærekraftig flydrivstoff, SAF).

The Bio2Fuel project provides novel, ambitious, innovative research that catalyzes radical technological breakthroughs to accelerate the generation of long-term renewable energy sustainability. We aim to be the first in the world to develop and demonstrate high-volume, efficient production of the bio-butyric acid GF-2 product in selected bacteria in pre-industrial scale fermentation reactors. GF-2 is highly in demand globally. Therefore, Bio2Fuel aims to establish Norway as a pioneer and leading country internationally in the green production of this highly desired bioenergy product. To achieve this goal, Bio2Fuel will exploit novel, robust, synergistic engineered bacterial strains and microbial communities in an advanced and optimized fermentation bioprocess. This will in turn contribute to the overproduction of butyric acid in high concentrations and become innovative solution for green product production that is economically competitive over current chemical synthesis based production. Therefore, we shall primarily optimize C. tyrobutyricum strains to produce increased GF-2 titers, eliminate sporulation and increase their tolerance to product toxicity. Thus, optimized strains together with advanced continuous batch/fed-batch fermentation systems will strongly contribute to reduced production price for GF-2. Importantly, Bio2Fuel will also establish innovative fermentation approaches utilizing GF-2 as a feeding stock to develop novel technology to upgrade production of biofuel product termed GF-1 (bio-butanol), that supports sustainable energy production goals in a circular economy-based manner. Taken together, Bio2Fuel project thereby has the ambition to create a new value chain that will benefit the bioenergy and biochemical's industry in general and in particular, will facilitate efficient, cost-effective and economically competitive pre-industrial scale production of butyric acid as a platform chemical for production of biofuels, such as bio-SMF and bio-SAF.

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi