Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

Ultra-efficient people-friendly Czochralski technology for western solar value chain

Alternativ tittel: Ultra-effektiv menneske-vennlig Czochralski-teknologi for vestlig solcelleverdikjede

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

346647

Prosjektperiode:

2024 - 2026

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Samarbeidsland:

Menneskeheten trenger mer energi for å støtte videre utvikling, og klimakrisen krever utnyttelse av fornybare kilder og eliminering av fossilt brensel. Silisiumbaserte solceller (PV) er estimert av IEA til å være vår største elektrisitetskilde innen 2030. Det industrielle økosystemet for silisium PV er for tiden i Kina, men global politisk uro, handelskriger og internasjonale konflikter, behovet for å skape nye arbeidsplasser, og den strategiske betydningen av industriell silisium PV-kompetanse har ført til nye statlige subsidier for reetablering av silisium PV-industri i USA (Inflation Reduction Act), India (Production Linked Incentive) og Europa (Net Zero Industry Act). C2W-prosjektet tar sikte på å løse iboende utfordringer med sikkerhet, arbeidskraftintensitet og prosess-stabilitet i kinesisk teknologi for Czochralski-ingotroduksjon. Med støtte fra Forskningsrådet vil partnerselskapene RAAMS og Digloo danne et godt grunnlag for kostnadskonkurransedyktig produksjon av CZ ingoter og kvartsdigler, bygge på Norges lange erfaring innen oppstrøms silisium PV-produksjon og støtte det store behovet for ny industri for å erstatte olje og gass.

Humanity needs more energy to support its development, and the climate crisis calls for utilization of renewable sources and elimination of fossil fuels. Silicon-based photovoltaics (PV) is forecasted by IEA to be our largest electricity source by 2030. The industrial ecosystem for silicon PV is presently in China, but global political unrest, trade wars, and international conflicts, the need for new jobs creation, and the strategic importance of industrial silicon PV competence have led to new governmental subsidies for re-establishment of silicon PV industry in USA (Inflation Reduction Act), India (Production Linked Incentive), and Europe (Net Zero Industry Act). The C2W project aims to resolve inherent challenges with safety, manpower intensity, and process stability in state-of-the-art Chinese technology for Czochralski ingot production. With the support from the Research Coucil, the partner companies RAAMS and Digloo will form a sound basis for cost-competitive production of CZ ingots and quartz crucibles, building on Norway's long experience in upstream silicon PV production and supporting the large need for new industry to replace oil and gas.

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi