Tilbake til søkeresultatene

NAERINGSPH-Nærings-phd

SKILLREF - Studying and addressing the challenges of integration of high-skill refugees in the Norwegian labour market

Alternativ tittel: SKILLREF – Studie av utfordringer ved integrering av høyt kvalifiserte flyktninger i det norske arbeidsmarkedet.

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

346757

Prosjektperiode:

2023 - 2026

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Med det økende antall flyktninger, har fokuset på deres integrering i vertslandene økt. Ifølge litteraturen, har arbeidsintegrering av flykninger vært utfordrende i alle vertsland, inkludert Norge. En av de hovedhindringene flyktninger opplever, er undervurderingen av deres arbeidserfaring og utdanningskvalifikasjoner fra hjemlandet, noe som fører til at de forblir arbeidsledige eller overkvalifiserte for jobbene sine. To vesentlige mangler i den vitenskapelige litteraturen inkluderer begrenset fokus på: a) flyktninger med høy kompetanse; og b) rollen den private sektoren spiller i arbeidsintegrering av flyktninger. Dette doktorgradprosjektet prøver å adressere disse gapene og vil utforske utfordringene og flaskehalsene flyktninger med høy kompetanse møter når de prøver å komme seg i det norske arbeidsmarkedet. Dette er en kvalitativ studie som skal gjennomføre og analysere individuelle og gruppeintervjuer med flyktninger, bedrifter og andre som er interesserte og involverte i integrering av flyktninger i det norske arbeidslivet. Prosjektet skal også samle inn og analysere relevante policydokumenter. Dette doktorgradprosjektet er veldig viktig for NOMKUS som en privat bedrift som tilbyr integreringsrelaterte tjenester over hele Norge. Kunnskapen denne studien frembringer skal bli brukt til å forbedre NOMKUS sine opplæringstjenester og enda viktigere, utvikle nye kunnskapsbaserte løsninger. Det er viktig for NOMKUS å bidra til de eksisterende innsatsene for å integrere flyktninger, med tanke på å gjøre deres arbeidsintegrering i Norge mer effektivt. Dette er et treårig doktorgradprosjekt (100%) med et sterk samarbeidsrammeverk mellom NOMKUS og Universitetet i Agder (UiA) som skal sikre en effektiv gjennomføring av prosjektet. Kandidaten skal få veiledning av både UiA og NOMKUS. UiA og NOMKUS skal tilby kandidaten nødvendige kontorfasiliteter og sikre et egnet miljø for en vellykket gjennomføring av forskningsprosjektet.

With the rising number of refugees, the focus on their integration in host countries has increased. According to the literature, labour integration of refugees seems challenging across all host countries, including Norway. One of the main obstacles refugees face is the undervaluation of their work experiences and educational credentials from their home countries, causing them to remain unemployed or overqualified for their jobs. Two major gaps in the scientific literature include a limited focus on: a) high-skill refugees; and b) the role that private sector plays in labour integration of refugees. This PhD project addresses these gaps and will explore the challenges and bottlenecks faced by high-skill refugees when trying to integrate into the Norwegian labour market. This is a qualitative study that will employ purposive and snowball sampling in the recruitment of research participants. The data collection will comprise individual semi-structured and focus group interviews and collection of policy documents, which will be analysed using coding and thematic analysis. This PhD project is of high relevance to NOMKUS as a private company offering integration-related services across Norway. The knowledge generated by the study will be used to improve NOMKUS' training services and more importantly, to develop new evidence-based solutions. It is important for NOMKUS to contribute to the ongoing efforts at integrating refugees, aiming to make their labour integration in Norway more effective and efficient. It is a three-year PhD project (100%) with a strong cooperation framework between NOMKUS and University of Agder (UiA) that will ensure timely completion of the project. The candidate will receive supervision by both UiA and NOMKUS. UiA and NOMKUS will provide the candidate with the required office facility, ensuring a conducive environment for successful implementation of the research project.

Budsjettformål:

NAERINGSPH-Nærings-phd