Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Nødslepsoppkopling for skip uten IMO krav til spesifikt nødslepsystem (Emergency Towing System)

Alternativ tittel: Emergency towing connection for ships without IMO requirement for a Emergency Towing System (ETS)

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektnummer:

346816

Prosjektperiode:

2024 - 2025

Drivende skip utgjør en fare for kollisjoner med andre skip og havinstallasjoner samt grunnstøtinger med etterfølgende miljøforurensning. Basert på statistikk innsamlet av Kystverket ligger nivået for hendelser med drivende skip rundt 0,15% av total trafikk innenfor norsk territorialgrense. Å kunne overføre og sette opp en nødslepforbindelse kan være utfordrende. De største utfordringene finnes for skip som ikke er dekket av IMOs krav til ombordbasert nødsleputstyr. EMTOW prosjektets mål er å utvikle en ny kostnadseffektiv og sikker løsning for primært å hindre at drivende skip kolliderer med havstrukturer eller grunnstøter i kystfarvann. Arbeidet vil være knyttet opp mot innovasjoner for å utvikle og teste utstyr som støtter en automatisk metode for å sette opp et nødslep mellom drivende skip og nødslepfartøy, både for bemannede og framtidige ubemannede skip. Studier av hvordan dette utstyret kan bygges inn i nye skipsdesign og gjennom ombygging av seilende skip er en del av prosjektet. I tillegg vil en se på løsninger for portabelt nødsleputstyr En av hovedutfordringene med dagens system for nødslep er overføringen av sleper mellom nødslepefartøy og drivende skip i dårlig vær. Gjennom kunnskapsbasert utvikling, basert på kompetanse hos skipsdesigner, utstyrsleverandører og operativt personell hos deltakende rederi og på nødslepfartøy, vil prosjektet utvikle en ny, forbedret og automatisk metode for overføring av slepelinen mellom drivende skip og slepefartøy. Prosjekteier er Ulstein Design & Solutions og prosjektet har med industripartnere som leverer utstyr som kan inngå i et framtidig autonomt nødslepsystem (Offshore & Trawl Supply, Stormlinker og Viking Norsafe – Life Saving Equipment), rederier (Hurtigruten Expedition, Massterly), Association of Arctic Expedition Cruises (AECO), myndigheter (Kystverket og Sjøforsvaret (Kystvakten)). SINTEF Ocean er FoU partner.

En av hovedutfordringene med dagens system for nødslep er overføringen av sleper mellom nødslepfartøy og drivende skip i dårlig vær. Gjennom kunnskapsbasert utvikling vil prosjektet utvikle en ny, forbedret og automatisk metode for overføring av slepelinen mellom drivende skip og slepefartøy. Løsningen vil særlig være effektiv i tilfeller hvor det drivende skipet er ubemannet; et mannskapsløst autonomt skip, eller drivende skip som har blitt forlatt av mannskapet. Disse løsningene vil redusere risiko for at drivende skip kolliderer med havstrukturer eller grunnstøter i kystfarvann. Slike hendelser kan medføre fare for liv, skade på havstrukturer og forurensning fra last (spesielt olje/kjemikalieutslipp). Prosjektet vil ta for seg skipsbasert utstyr/operasjonsprosedyrer og trening på bruk av slikt utstyr samt spesialutrustning for nødslepfartøy med henblikk på at de kan kople opp et nødslep mot forskjellige fartøystyper under krevende værforhold. For spesielle kommersielle fartøystyper (bulkskip,cruisefartøy og autonomt fartøy) vil prosjektet studere forskjellige løsninger og forbedrede og/eller nye produkter som kan forenkle oppkopling av nødslep under krevende værforhold. Brukere av innovasjonen vil være kommersielle rederier og rederier/myndigheter som gjennomfører nødslepoperasjoner, norske skipsdesignere, verft og utstyrsleverandører er sentrale i utvikling av nye løsninger som gjør det enklere og sikrere å kople opp et nødslep under krevende værforhold. Prosjektet vil innledningsvis samle inn informasjon om eksisterende og foreslåtte systemer for kopling av nødslep på et drivende skip. Parallelt vil prosjektet bearbeide nasjonal erfaring med gjennomføring av nødlep. Resultater fra dette arbeidet vil danne grunnlag for utvikling av nye løsninger for oppkopling av nødslep for utvalgte skipstyper. Ett av designene vil bli videreutviklet til en protoytyp som vil bli brukt i en fullskala test. Prosjektet vil produsere grunnlag til IMO arbeid på temaet nødslep.

Budsjettformål:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2