Tilbake til søkeresultatene

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Megawatt charging infrastructure for electric heavy-duty transport

Alternativ tittel: Megawatt-ladeinfrastruktur for elektrisk tungtransport

Tildelt: kr 37,4 mill.

Transportsektoren og tungtransporten bidrar til store klimagassutslipp og lokal luftforurensing. For en raskere overgang til nullutslippsløsninger i transportsektoren kreves tilgjengelige og effektive lademuligheter med høy effekt for tungtransporten langs veiene. Mangel på god nok ladeinfrastruktur er en hovedbarriere for transportører som ønsker å investere i elektriske lastebiler. Målet for MegaCharge er å bygge en komplett verdikjede for utvikling av megawatt ladeinfrastruktur for tungtransporten. Prosjektet skal utvikle ny kunnskap og konsepter, og demonstrere en fullskala lademodul for megawatt-hurtiglading for elektrisk tungtransport. Utbygging av ladeinfrastruktur knytter også sammen kraftsystemet og transportsystemet og sektorene må samhandle tett for å utnytte ressurser best mulig. Utvikling av smarte løsninger og teknologi for effektiv utbygging av ladeinfrastruktur er nødvendig for en omstilling til elektrisk tungtransport. Infrastrukturen må dekke tungtransportens behov og sikre best mulig utnyttelse av strømnettet. Mange steder i landet har heller ikke strømnettet tilstrekkelig kapasitet til utbygging av nye hurtigladestasjoner. MegaCharge skal derfor utvikle og teste et verktøy for optimal design av ladestasjoner og et styringssystem for optimal utnyttelse av strømnett og infrastruktur på ladestasjonene, samt et konsept for booking av ladetjenester. Gjennom prosjektet får pilotene en samskapingsarena. Et tett samarbeid mellom industrien, myndigheter og forskning vil også gi en arena for nasjonal oppskalering gjennom utvikling av scenarioer for utbygging av megawatt ladenettverk med høyest miljøgevinst. Ved å ta ledelsen i utvikling av kompetanse på ladeinfrastruktur for tungtransport kan norske aktører få internasjonale konkurransefortrinn. Norske selskaper kan bli globale leverandører av løsninger og teknologi og bidra til å gjøre energistasjoner med hurtiglading for tungtransport mer kommersielt tilgjengelig for transportører nasjonalt og globalt.

Grønn Plattform MegaCharge har som mål å bidra direkte til å nå målet om 50 % utslippskutt for transportsektoren innen 2030, gjennom å bygge en komplett verdikjede for utvikling av ladeinfrastruktur for elektrisk tungtransport. MegaCharge vil akselerere utbyggingen av høyeffekts ladeinfrastruktur gjennom å utvikle ny kunnskap, konsepter og teknologi for megawatt-lading av tungtransport. Flere av disse løsningene skal utvikles, bygges og piloteres av industripartnerne i MegaCharge. En fullskala lademodul for megawatt-hurtiglading av lastebiler utvikles, bygges og demonstreres i MegaCharge. Et verktøy for optimal design av ladestasjoner og et styringssystem for optimal utnyttelse av strømnett og infrastruktur på ladestasjoner skal utvikles og demonstreres. Prosjektet skal også utvikle og demonstrere et konsept for booking av ladetjenester. Disse målene er kun mulig å oppnå ved tett samarbeid mellom industri, FoU-organisasjoner og myndigheter. MegaCharge vil gjøre norske selskaper til globale leverandører av løsninger og teknologi for lading av tungtransport, og prosjektet vil kunne bidra til å gjøre energistasjoner med hurtiglading for tungtransport mer kommersielt tilgjengelig for transportører nasjonalt og globalt.

Budsjettformål:

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Finansieringskilder