Tilbake til søkeresultatene

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

ERA-NET: (FORSTERK) Workshop in the use of FT-IR for evaluating humification in marine-based composts

Alternativ tittel: Workshop i bruk av FT-IR for evaluering av humifisering i marinbasert kompost

Tildelt: kr 0,22 mill.

Humusstoffer, inkludert humussyre (HA) og fulvinsyre (FA), er gunstige for jord- og plantehelsen og fungerer som karbonlager. De finnes naturlig i jord og vann og dannes gjennom en kombinasjon av kjemiske og biologiske prosesser når organisk materiale brytes ned. Humusstoffer dannes også under kompostering og deres tilstedeværelse, og forholdet mellom HA og FA, kan brukes som indikatorer for kompostmodenhet og kvalitet. Komposteringsprosessen kan optimaliseres for maksimal humifisering ved å justere prosessparametere og råstoff. Tradisjonell analyse av humusstoffer innebærer kjemisk utfelling og er tidkrevende og kostbar. Analyse med FT-IR-spektroskopi har dukket opp som et alternativ. Det tar bare noen få minutter per prøve og kan være en verdifull metode for raskt å måle humifiseringsnivået (dvs. nivået av dekomponering) og evaluere produktkvaliteten, noe som sparer tid og penger for både forskere og industri. Riktig forberedelse av prøvene er imidlertid avgjørende for å oppnå pålitelige resultater. I tillegg krever tolkning av resultatene (spektra) spesifikk kunnskap, en spektraldatabase å sammenligne med, og ofte ved hjelp av statistiske modeller. Å bruke FT-IR-spektroskopi for å evaluere humifisering i kompost er ikke nytt, men det har ikke så vidt vi vet blitt brukt på marine rester og marinbasert kompost. Dette prosjektet vil samle eksperter fra feltene FT-IR analyse og tolkning, kompostering for maksimal humifisering og kompostering av marine rester til en tredagers workshop sammen med opptil ti PhD-kandidater. Det vil fasilitere overføringen av kunnskap og kompetanse mellom ekspertene og nye forskere og vil bidra til en større utnytting av marine rester som gjødsel og jordforbedringsmidler i landbruket.

MARIGREEN_TECB consists of a three-day capacity-building and knowledge-transfer workshop bringing together PhD candidates affiliated with MARIGREEN, an ERA-NET BlueBio Cofund project, and experts in composting, humic substances, Fourier Transform Infrared spectroscopy (FT-IR) analysis, chemical analysis, and horticulture. The workshop is organized by the Norwegian Centre for Organic Agriculture (NORSØK) where marine-based composts and fertilizers are being made for the MARIGREEN project, and will be held at the University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine (USAMV) in Romania where the composts are being analyzed and tested in field trials. FT-IR spectroscopy is an emerging tool for the determination of humic acid (HA) content in raw materials and mature compost and for optimizing the composting process for maximum humification. The workshop will be a combination of hands-on activities in the lab using real samples from MARIGREEN to learn about chemical extraction of humic substances and FT-IR analysis and a theoretical component with lectures and presentations from the invited experts. The lectures will be recorded and published online following the workshop. The project primarily benefits PhD candidates from MARIGREEN and other similar programs (up to a total of ten participants). It will result in a better understanding of humification during composting; knowledge about how to improve the quality of "blue" compost; and greater competence in FT-IR analysis and spectra interpretation. The invited experts will also have an opportunity to learn more about materials they have not worked with before, namely marine residual raw materials. Outcomes from the workshop will be shared in social media and published in a report that NORSØK will disseminate through relevant channels.

Budsjettformål:

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Temaer og emner

BioøkonomiØvrig bioøkonomiAvanserte produksjonsprosesserCo-Funded/ERA-NETLandbrukHusdyrCo-Funded/ERA-NETERA-NET Cofund H2020Bransjer og næringerNæringsmiddelindustriAvanserte produksjonsprosesserAvansert produksjonsteknologi som fag og teknologi (ny fra 2015)Portefølje Humaniora og samfunnsvitenskapGlobal helseBransjer og næringerProsess- og foredlingsindustriGlobal helseGlobal helse ErnæringBioteknologiMarin bioteknologiPortefølje Global utvikling og internasjonale relasjonerLavutslippLTP3 Global utvikling, ulikhet, og demokratibyggingMarinHavbrukBioteknologiLandbruksbioteknologiHavbrukLTP3 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerPortefølje Industri og tjenestenæringerAnvendt forskningHavbrukFôr og ernæringPortefølje Energi, transport og lavutslippBransjer og næringerFiskeri og havbrukBioteknologiIndustriell bioteknologiLTP3 Bioøkonomi og forvaltningUtviklingsarbeidLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetGrunnforskningPortefølje LivsvitenskapMarinMarin bioteknologiLTP3 Hav og kystBioøkonomiSektorovergripende bioøkonomiLTP3 Klima, miljø og energiBioøkonomiPolitikk- og forvaltningsområderHavbrukHavbruks- og foredlingsteknologiInternasjonaliseringBransjer og næringerPolitikk- og forvaltningsområderForskningLandbrukPlanterInternasjonaliseringInternasjonalt samarbeid om utlysningBransjer og næringerLandbrukPolitikk- og forvaltningsområderSkog, landbruk og matBioteknologiLandbrukLTP3 Marine bioressurser og havforvaltningInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidLandbrukFôr og ernæringLTP3 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensLTP3 Rettede internasjonaliseringstiltakLandbrukJordMatMat - Blå sektorLTP3 Samfunnssikkerhet og beredskapLTP3 Høy kvalitet og tilgjengelighetMarinLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierMatGlobal matsikkerhetLTP3 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktMatNæringsmiddel og foredlingLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevnePortefølje HavMatPortefølje Landbasert mat, miljø og bioressurserPolitikk- og forvaltningsområderFiskeri og kystPortefølje Muliggjørende teknologier