Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

Nordic Hydrogen Hubs - Roadmaps towards 2030 and 2040

Tildelt: kr 7,0 mill.

Hydrogen er ventet å spille en avgjørende rolle om man skal nå nasjonale og internasjonale utslippsmål innen 2050. Ikke bare vil det være viktig å fortsette utviklingen av teknologier for å produsere, bruke, transportere, og lagre hydrogen. Det vil også være essensielt å ha vel-definerte hydrogen planer, strategier og incentiver. De nordiske landene er allerede godt posisjonert for å ha en betydelig rolle innenfor hydrogenverdikjedene, med store mengder fornybar energi, en lang historie med prosessteknikk, relevante, etablerte selskap, samt ekspertise på området. Likevel er det fortsatt utfordringer som må adresseres. Noen av disse utfordringene inkluderer produksjons-, transport- og lagringskostnader; infrastruktur og standardisering; sosioøkonomiske barrierer, markedsutvikling og etablering av nordiske verdikjeder for hydrogen. Gjennom NordicH2ubs prosjektet vil man oppnå bedre forståelse for disse utfordringene i de nordiske landene og på tvers av ulike sektorer, som videre vil redusere risikoen for industri og myndigheter. NordicH2ubs vil samle sterke og mangfoldige forsknings-, industripartnere på tvers av de nordiske landene som vil adressere forskning- og utviklingsbehov innenfor hydrogenverdikjeder. Gjennom prosjektet vil det bli gjennomført fem casestudier i samarbeid mellom forskere, industriaktører, offentlige organer og finansieringsinstitusjoner. Målet med casestudiene er å forstå hvordan en kan sikre vellykket tverrsektorielle koblinger mellom nordiske hydrogenhubene på land og til havs, i de kommende tiårene. I tillegg til casestudiene vil NordicH2ubs også adressere forskjellige nivå av nødvendige faktorer for suksessfullt nordiske hydrogenområder. Prosjektet vil sette søkelys på sikkerhet og standardiserings aspektet ved hydrogen lagring i havner, og kvalitetssikring for hydrogen transport på et områdenivå. Videre vil det bli undersøkt sosioøkonomiske barrierer som hindrer tverrsektorielt samarbeid, på landnivå. For å tilrettelegge for analyser og beslutningstaking på en bredere skala vil det gjennom prosjektet bli utviklet en modellerings verktøykasse basert på tre eksisterende åpne kildekode-modeller. Denne verktøykassen vil bli på det Nordiske nivået og vil bli brukt til å studere interaksjon mellom hydrogen verdikjeder og et videre energisystem. Den vil også bli brukt til å se på langtidige strategiske investeringer og kortsiktig operasjon mellom relevante energibærer og -kilder. NordicH2ubs er et nordisk samarbeid finansiert av Nordic Energy Research. Prosjektpartnerene er SINTEF (Industry, Digital, Ocean, Energy), NTNU, Chalmers University of Technology, Aalborg University, VTT, Icelandic New Energy, DBI (The Danish Institute of Fire and Safety), Kemira, Greenstat, Everfuel, Norwegian Hydrogen, Þrymur, Aalborg Forsyning and Alleima.

To scale up and implement hydrogen across sectors in the Nordic countries, significant challenges need to be addressed. These challenges, among others, relate to the cost of production, transport, and storage; infrastructure and standardization; socio-economic barriers, access to competence, market creation and not the least the creation of hydrogen value chains. The main hypothesis in NordicH2ubs is that a better understanding of such challenges across the Nordic countries and across NordicH2ubs sectors makes the pathways towards hydrogen value chains clearer, accelerates the Nordic Carbon Neutrality efforts, while lowering the risks for industry and governments. NordicH2ubs will foster the formation of hydrogen valleys in the Nordic countries by bringing NordicH2ubs together strong and diverse R&D-, industry- and regulatory partners as well as observers across the Nordics, by accelerating the research and innovation needed to address these challenges, thus creating pathways towards Nordic hydrogen valleys in 2030 and 2040. Case studies will be performed by researchers and leading industry actors in close cooperation with governmental entities and funding agencies, resulting in improved understanding on how to ensure successful cross-sectorial linkage between Nordic hydrogen hubs across land and sea towards 2030 and 2040. In parallel with the case studies, the project will address key enabling elements towards successful Nordic hydrogen valleys. On a country level, socio-economic barriers related to cross-sectorial collaboration, including competence needs in the Nordics and regulations that hinder Nordic hydrogen uptake will be identified. On the Nordic level, NordicH2ubs will develop a modelling toolbox based on three existing open-source models which will be used to study how Nordic hydrogen value chains interacts with the wider energy system, including long-term strategic investments and short-term operations between all relevant energy carriers.

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi