Tilbake til søkeresultatene

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

CO2 Transport and Storage directly from a ship: flexible and cost-effective solutions for European offshore storage.

Alternativ tittel: CO2 Transport and Storage directly from a ship: flexible and cost-effective solutions for European offshore storage.

Tildelt: kr 7,3 mill.

Det er bredt akseptert at CCUS (karbonfangst, transport, utnyttelse og lagring) er nødvendig for å håndtere utslippene fra industrier der utslipp er vanskelige å redusere. Dette er en nøkkelteknologi som gjør det mulig å de-karbonisere et bredt spekter av industrielle anvendelser. I mange regioner i Europa gir offshore lagring en levedyktig mulighet på grunn av en rekke teknologiske faktorer (slik som tilgjengelighet av passende geologiske formasjoner), men også samfunnsmessige faktorer, da det ofte er lettere å akseptere offshore lagring fremfor lokal lagring på land. Tradisjonelle løsninger for offshore lagring omfatter landbaserte terminaler og knutepunkter samt rørledninger eller skip som kobler disse til offshore plattformer eller havbunnsinstallasjoner . Skip betraktes kun som transportløsningen for å samle CO2 ved havner og levere det til de nevnte knutepunktene. CTS vil undersøke muligheten for å bruke skip som injeksjonsfartøy (DSI). Prosjektet bygger på tidligere prosjekter som ACT ECO-BASE, H2020 Strategy CCUS og det eksisterende samarbeidet mellom NORCE og NEMO Maritime i NEMO IPN-prosjektet som støttes av RCN. DSI for permanent lagring av CO2 har som mål å tilby en kostnadseffektiv, skalerbar og fleksibel løsning med raskt implementering. Bruk av skip for injeksjon bidrar også til å redusere de visuelle virkningene av permanente offshore anlegg i områder som er avhengige av kyst- og marin turisme, og reduserer konflikter med andre marine aktiviteter, som fiskerier. DSI har potensiale til å transformere og styrke CCUS i Europa og globalt på grunn av følgende: - desentralisering og dermed mer fleksibel og effektiv tilpasning av utslippskilder og lagringssteder; - raskere implementering og omgåelse av begrensninger i rørledningstransport; - økt aksept for CCUS ved å koble mindre utslippskilder og regioner som mangler lagringskapasitet; - bidrar til å skape et pan-europeisk marked for on-demand CO2-lagring.

It is widely accepted that CCUS (Carbon Capture, transport, Utilization, and Storage) is required to address the emission from hard-to-abate sectors in the net-zero society. It is a key technology enabler to decarbonize a wide range of industrial applications. In many regions of Europe, offshore storage provides a viable option due to a large variety of technological factors (such as availability of fitting geological formations) but also societal factors, as it is often easier to accept offshore storage rather than local storage onshore. Traditional solutions for offshore storage comprise onshore terminals and hubs and pipelines or ships connecting these to subsurface templates or offshore hubs. Ships are considered solely as the transport solution for gathering the CO2 at ports and delivering it to the above-mentioned hubs. CTS will investigate the possibility to use ships as injection vessels (DSI). The project builds on previous projects such as ACT ECO-BASE, H2020 Strategy CCUS and the existing collaboration between NORCE and NEMO Maritime in the NEMO IPN project supported by RCN. The DSI for permanent CO2 storage aims to provide a low-cost, scalable, and flexible solution that can be quickly rolled out. Using ships for injection also helps to decrease the visual impacts of permanent offshore injection facilities in the areas relying on coastal and marine tourism, and reduces conflicts with other marine activities, such as fisheries, since it avoids the need for permanent large-scale infrastructures (such as offshore platforms). DSI has the potential to transform and boost CCUS in Europe and globally due to: • decentralization and, hence, more flexible and effective matching emitters and storages; • faster deployment and circumventing limitations of pipeline transport; • enhancing CCUS adoption by connecting smaller emitters and regions lacking storage capacity; • contributing to the creation of a pan-European market for on-demand CO2 storage.

Budsjettformål:

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Temaer og emner

Politikk- og forvaltningsområderOlje og gass - Politikk og forvaltningLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierBransjer og næringerEnergi - NæringsområdeIKT forskningsområdeProgramvarer og tjenesterCo-Funded/ERA-NETMaritimKlima- og miljøvennlig maritim virksomhetInternasjonaliseringPolitikk- og forvaltningsområderLavutslippLTP3 Høy kvalitet og tilgjengelighetFNs BærekraftsmålBransjer og næringerOlje, gassLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPortefølje Energi og transportLTP3 IKT og digital transformasjonKlimarelevant forskningTjenesterettet FoUPortefølje Muliggjørende teknologierLTP3 Havteknologi og maritim innovasjonLTP3 Hav og kystFNs BærekraftsmålMål 11 Bærekraftig byer og samfunnMiljøteknologiLTP3 Fagmiljøer og talenterLTP3 Klima, miljø og energiCO2-håndteringCCS - transportLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneFNs BærekraftsmålMål 9 Innovasjon og infrastrukturMaritimGrunnforskningFNs BærekraftsmålMål 13 Stoppe klimaendringeneCO2-håndteringLTP3 Rettede internasjonaliseringstiltakCO2-håndteringCCS - lagringInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidFNs BærekraftsmålMål 7 Ren energi for alleAnvendt forskningPortefølje ForskningssystemetPolitikk- og forvaltningsområderEnergi - Politikk og forvaltningIKT forskningsområdeBransjer og næringerInternasjonaliseringInternasjonalt samarbeid om utlysningKutt i utslipp av klimagasserLTP3 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerPortefølje Banebrytende forskningCo-Funded/ERA-NETCo-Funded HEUPortefølje Innovasjon