Tilbake til søkeresultatene

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Field studies for de-risking existing wells and CCS site geology

Alternativ tittel: Field studies for de-risking existing wells and CCS site geology

Tildelt: kr 13,6 mill.

Eldre brønner, også kjent som legacy-brønner, representerer gamle lete- og produksjonsbrønner som går gjennom bergformasjonene i undergrunnen. For å muliggjøre storskala lagring av CO2 og energi, må disse brønnene vurderes nøye og i tillegg konstant overvåkes for å unngå lekkasje fra lagringsreservoarene, som kan befinne seg flere hundre meter til flere kilometer under overflaten. Disse brønnene er normalt forseglet og utilgjengelige, slik at de må evalueres fra overflaten. For å oppnå dette, har vi planer om å utvikle innovative teknologier som tillater oss å vurdere brønnenes tilstand, overvåke dem ved hjelp av ikke-invasive metoder, samt modellere mulige lekkasjerater. Den andre fasen av prosjektet vil fokusere på å foreslå metoder for å minimere potensielle lekkasjer og undersøke hvordan disse brønnene kan utnyttes som en ressurs istedenfor trussel. Dette inkluderer bruk av den eksisterende infrastrukturen for å redusere kostnadene knyttet til overvåking av væskestrømmene i reservoaret og forutsi lekkasjer før de eventuelt inntreffer. Bedre innsikt og overvåking av slike brønner er av avgjørende betydning for den langsiktige sikkerheten til lagringskompleksene og for å oppnå bred aksept i samfunnet for slike prosjekter, som er avgjørende for å bekjempe klimaendringer.

CCS is world-wide considered a key measure to keep global warming to 1.5 degrees. CATF reports that by 2030, available CO2 storage capacity will amount to around half the volume of captured CO2. As more storage space is needed, more complex areas need to be considered. For CCS in historical oil and gas regions, containment of CO2 could be jeopardized by leakage along legacy well paths. Without storage in those regions, with well-known and extremely well-suited geological features in addition to potentially reusable infrastructure, world-wide storage capacity would be significantly limited. Primary objective of the LEGACY project is to develop tools and technologies for screening, modelling, monitoring, and mitigation of well integrity issues and leakage, thereby enabling safe and cost efficient, large-scale storage of CO2 in areas with legacy wells. Scientific aims: - Communicate effectively with industry, state regulators and general public on legacy wells threats and opportunities, - Develop an automated workflow for screening of legacy wells, - Demonstrate tools for cost-efficient non-invasive monitoring of well integrity and leakage, - Develop and validate strategies for efficient modelling and prediction of leakage rates, - Develop strategies for mitigation/remediation of well integrity issues, -Explore the possibility of using legacy wells to improve monitoring of storage sites, - Develop recommendations for future well construction and abandonment to facilitate monitoring.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Temaer og emner

PetroleumUndergrunnsforståelseInternasjonaliseringTjenesterettet FoUPolitikk- og forvaltningsområderEnergi - Politikk og forvaltningCo-Funded/ERA-NETCo-Funded HEUBransjer og næringerEnergi - NæringsområdeBransjer og næringerPortefølje ForskningssystemetPortefølje InnovasjonPetroleumReduksjon av klimagasser, energieffektivisering og miljøFNs BærekraftsmålMål 13 Stoppe klimaendringeneAnvendt forskningInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidFNs BærekraftsmålMål 11 Bærekraftig byer og samfunnDigitalisering og bruk av IKTMiljøteknologiLTP3 Rettede internasjonaliseringstiltakPortefølje Muliggjørende teknologierLTP3 Høy kvalitet og tilgjengelighetLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP3 IKT og digital transformasjonPortefølje Energi og transportFNs BærekraftsmålMål 9 Innovasjon og infrastrukturLavutslippLTP3 Fagmiljøer og talenterCo-Funded/ERA-NETFNs BærekraftsmålLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetDigitalisering og bruk av IKTeVitenskapCO2-håndteringBransjer og næringerOlje, gassLTP3 Hav og kystLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneGrunnforskningPolitikk- og forvaltningsområderBransjer og næringerProsess- og foredlingsindustriPetroleumKlimarelevant forskningFNs BærekraftsmålMål 7 Ren energi for alleLTP3 Klima, miljø og energiCO2-håndteringCCS - lagringLTP3 Petroleum og mineralerPolitikk- og forvaltningsområderOlje og gass - Politikk og forvaltningInternasjonaliseringInternasjonalt samarbeid om utlysningKutt i utslipp av klimagasserLTP3 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerPortefølje Banebrytende forskning