Tilbake til søkeresultatene

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Humanitær innovasjon 2023: felles innsats i møte med uforutsigbarhet

Alternativ tittel: Humanitarian Innovation : collective effort facing unpredictability

Tildelt: kr 0,15 mill.

Offentlig sektor vil i økende grad møte uforutsigbarhet; i store tjenesteytende områder fra helse, migrasjon, byutvikling og beredskap. Offentlig sektor vil ha behov for å involvere og samarbeide mer effektivt med sivilsamfunn; egne innbyggere vil bli en viktigere ressurs. Dessuten vil man trenge både ansatte og nyskapende og effektive tilnærminger; dette krever både lokalt og globalt partnerskap. I konferansen Humanitær design 2023: felles innsats i møte med uforutsigbarhet, samler vi nøkkelaktører fra offentlig sektor, sivilsamfunn, akademia og innovasjonsnettverk for å ramme inn fremtidens behov for menneskesentrerte og systemorienterte tilnærminger som kan gjøre oss sterkere sammen.

Det siste tiårs uforutsette hendelser inkludert pandemi, økende antall fordrevne mennesker, aksellererende forekomst av klimarelaterte katastrofer og krigføring hos våre naboland viser at det offentlige tjenesteapparatet settes under press på mange kanter. NTNU står i en unik posisjon som kunnskaps og utdanningsaktør, og et tverrfaglig maskineri hvor mange i lang tid har drevet forskning og utvikling rustet til å lede samarbeid og innovasjon for effektive og brukerorienterte måter å møte denne usikkerheten på. Et samarbeid på tvers av flere institutter, kommuner, nasjonalt innovasjonsapparat, internasjonale eksperter og sivil sektor er igang under paraplyen "Humanitær design". Seminaret inngår i en helhet av aktiviteter og pågående prosjekter og prosesser som handler om design og planlegging for å møte fremtidens globale og lokale behov for bedre, mer brukerorienterte og helhetelige samstyringsmekanismer. Institutt for design leder sminaret og leverer metodikk som tjenestedesign, insitutt for geografi leverer kunnskap rundt nødhjelp, lokal bistand og etterregnelighet, institutt for bygg og miljøteknikk leverer kunnskap rundt vann og ras- monitorering og muliggjørende teknologi, og institutt for arkiktektur og planlegging bidrar med sin ekspertise innen beredskapsplanlegging. Norwegian Centre for Humanitarian Studies leverer høyt nivå av diskusjon rundt bruk av Generative AI og de trusler som oppstår i teknologi og etikk. Innovasjon Norge er en del av nettverket for Humanitarian Innovation Alliance, og vil bidra i diskusjonen rundt hvordan man kan finansiere nye løsninger. Eksperter fra utdanningen Humanitarian Action i Lisboa bidrar med eksempel på hvordan man best kan utdanne masterstudenter på en tverrfaglig måte slik at kandidatene fra høyere utdanning er bedre rustet når de skal jobbe i offentlig og sivilsamfunn for å møte behovene til mennesker rammet av katastrofe.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko