Tilbake til søkeresultatene

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

ShareIT - Samarbeidsmodell og arbeidsverktøy for en effektiv og bedre hverdag for helsepersonell og økt sikkerhet for pasientene

Alternativ tittel: ShareIT - Effektiv datadeling for helsetjenesten

Tildelt: kr 20,0 mill.

Prosjektnummer:

349522

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2024 - 2027

Midlene er mottatt fra:

ShareIT representerer en vesentlig forbedring i måten helsepersonell samarbeider digitalt på. Innovasjonsprosjektet skal utvikle brukervennlige løsninger som lar helsepersonell dele viktig data mellom ulike deler av helsetjenesten i både sykehus og kommuner. Partnerne i prosjektet er Nordlandssykehuset, DIPS, Aidn, SINTEF Digital, Vestvågøy kommune, Helsenord RHF, Helsenord IKT, NHN, Cambridge University og Kaiku Health. Målet er å gi helsepersonell tilgang til nødvendig informasjon når de trenger det i sine journalsystem, slik at de kan ivareta pasientene på en trygg og effektiv måte. De nye løsningene vil gjøre hverdagen til helsepersonell enklere, spare verdifull tid, og forbedre kvaliteten og sikkerheten i pasientforløpet. Etterspørselen etter slike ressursbesparende løsninger er stor både nasjonalt og internasjonalt. Prosjektet benytter avanserte og fremtidsrettede metoder for datadeling gjennom bruk av såkalte APIer (Application Programming Interface). APIene gjør det mulig for forskjellige dataprogrammer å snakke med hverandre og dele viktig helsedata på en strukturert, forståelig og trygg måte. ShareIT vil integrere programvare fra ulike leverandører på tvers av helsetjenesten ved hjelp av disse APIene, og på den måten bidra til å skape et åpent marked for moderne løsninger som møter behovene til helsesektoren. ShareIT involverer ulike deler av helsetjenesten som sykehus og kommuner, flere bedrifter, forskningsaktører og myndigheter. Prosjektet vil ta fram ny kunnskap og modell for hvordan samarbeidsprosesser mellom mange ulike aktører kan fungere best mulig for å øke innovasjon innen digital samhandling i Norge.

Formålet med ShareIT er å utvikle effektive og brukervennlige arbeidsverktøy som forenkler hverdagen til helsepersonell, gjennom API-basert datadeling og ny kunnskap om samhandlingsinnovasjon. Prosjektet skal utvikle en brukervennlig måte for data og dokumentdeling, gjennom å benytte internasjonale og standardiserte åpne APIer*, både mellom 1) journalsystem i primær og spesialist-helsetjenesten og mellom 2) journalsystem og 3.partsløsninger som digital hjemmeoppfølging. Innovasjonen bidrar til at helsepersonell får tilgang på og presentert data som de til enhver tid trenger i sine arbeidsverktøy (journalsystemer), noe som frigjør mer tid til pasientene og øker kvalitet og bærekraft i pasientforløpene. Utvikling av helhetsorienterte løsninger som samsnakker gjennom APIer er svært etterspurt av helsetjenestene, men krever samhandling i et komplekst økosystem av flere aktører fra helsetjenestene, næringsliv og myndigheter. Prosjektet vil utvikle ny kunnskap og modell for beste praksis for tverrfaglige privat-offentlige innovasjonsprosesser innen e-helse, hvor tillit etableres og hvor investering, risiko og gevinster deles mellom aktørene. Det er et stort og udekt behov for kunnskap om privat-offentlige innovasjonsøkosystem i e-helse både nasjonalt og internasjonalt. Det er derfor et mål om at kunnskap fra prosjektet skal bidra til spredning av innovasjonen og øke innovasjonstakten innen digital samhandling i Norge, slik at helsetjenesten får raskere tilgang til gode og effektive løsninger på sine behov. *API står for «application programming interface», og muliggjør at to eller flere dataprogrammer kommuniserer med hverandre på en standardisert måte.

Budsjettformål:

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet