Tilbake til søkeresultatene

JPIURBAN-Urban Europe

Energy as a common pool resource

Alternativ tittel: Energi som en felles ressurs

Tildelt: kr 4,8 mill.

ENERGY4ALL har som mål å utvikle energikonfigurasjoner som en felles ressurs, for å teste samfunnsdimensjonen i utformingen og implementeringen av Positive Energy Districts (PED) og Energy Communities (EC), dvs. energisamfunner. Prosjektet utforsker en inkluderende styringsmodell ved å bruke støttende verktøykasser for utforming og implementering av deltakende energistyring og replikerbare veier for PED-er/EC-er. Prosjektet bruker en åpen definisjon av EC, som et sett av husholdninger som produserer og forbruker energi, samt brukere av en felles ressurs for å øke energieffektiviteten. ENERGY4ALL forstår ECs som å ha tre hovedelementer: ressurs, fellesskap og styring. Disse elementene utforskes i ulike kontekster innenfor de fire pilotsakene, Stavanger (Norge), Steiermark (Østerrike), Budapest (Ungarn) og Roma (Italia). Vi dekker ulike egenskaper, inkludert urbane og industrielle områder, territorielle skalaer fra husholdning til distrikt, og involvering av flere interessenter fra offentlige myndigheter, private foretak, forskningsinstitusjoner og lokale innbyggergrupper. ENERGY4ALL utvikler retningslinjer for PED-er/EC-er under regulatoriske og institusjonelle linser (WP1) for å utvikle en felles metodikk og veikart gjennom de fire pilotsakene (WP2), som deretter er utformet i samarbeid med lokale interessenter (WP3-6), hvor kommunikasjon spiller en grunnleggende rolle (WP7). For de norske partnerne vil ENERGY4ALL utnytte og teste kunnskap om hvordan man kan aktivere PED-er og energisamfunner ved å lære av ulike europeiske piloter og identifisere veier for å utvikle og operasjonalisere en PED i Hillevåg, Stavanger. Vi tar en femdobbelt spiralformet tilnærming, med utgangspunkt i offentlige, private og kunnskapsmessige partnere, og i sivilsamfunnsorganisasjoner vi systematisk skal involvere, og i bygde miljøarv. Dette posisjonerer oss til å identifisere sosioteknisk innsikt som kombinerer oppmerksomhet på infrastruktur og praksis i Stavangers grønne omstilling.

ENERGY4ALL aims at developing energy configurations as a common pool resource, testing the community dimension in the design and implementation of emergent Positive Energy Districts (PED) and Energy Communities (EC). The project explores an inclusive governance model through supportive toolboxes for the design and implementation of participatory energy governance and replicable pathways for PEDs/ECs. The project operates with an open definition of EC, including both as a set of households producing and consuming energy, as well as users of a common public resource to increase energy efficiency. ENERGY4ALL conceptualises ECs as featuring three constitutive elements in mutual relationship: resource, community and governance. These elements are explored in different cases within the four pilot cases, Stavanger (Norway), Styria (Austria), Budapest (Hungary) and Rome (Italy), with coverage of various characteristics including urban and industrial sites, territorial scales from household to district, and multi-stakeholder involvement of public authorities, private enterprises, research institutions and local citizen groups. ENERGY4ALL develops policy briefs for PEDs/ECs under regulatory and institutional lenses (WP1) in order to develop a common methodology and roadmap throughout the four pilot cases (WP2), which are then co-designed with local stakeholders (WP3-6), with a fundamental role in communication (WP7). For the Norwegian partners, ENERGY4ALL will harness and test knowledge on how to enable PEDs and energy communities by learning from various European pilots and identifying pathways to develop and operationalise a PED in Hillevåg, Stavanger. We take a quintuple helical approach, with point of departure in public, private and knowledge sector partners, and in civil society organisations we will systematically involve, and in built environment legacies. This positions us to identify sociotechnical insights that combine attention to infrastructure and practices.

Budsjettformål:

JPIURBAN-Urban Europe