Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

Maritime route optimisation for superior fuel economy, increased safety and enhanced traffic management

Tildelt: kr 0,50 mill.

Maritim ruteplanlegging for optimalt energiforbruk og bedre sikkerhet. Optimalisering av maritim ruteplanlegging som funksjon av terreng, vær og trafikk kan redusere drivstofforbruket over lange distanser betraktelig. Små besparelser i energiforbruk kan potensielt gi store økonomiske besparelser. FFI utvikler metoder for ruteplanlegging og optimalisering av farkoster i et dynamisk miljø. Dette prosjektet har undersøkt om teknologien kan anvendes kommersielt innen sivil skipsfart. FFIs løsning skal bidra til digitaliseringen og det grønne skiftet i shipping-industrien ved å redusere risiko, energiforbruk og kostnader. Shipping-industrien har ikke vært en pådriver for digitalisering. Markedsanalysen påpeker at tradisjonell praksis, bygget på menneskelige vurderinger, relasjoner og tillit, er dypt innarbeidet. Dette innebærer et oppdemmet behov og mulighetsrom for digitale hjelpemidler, drevet frem av ny miljølovgivning, krav til bærekraft, effektivisering og press fra forsikringsselskaper (risikoreduserende tiltak). Markedet for automatisert ruteplanlegging er relativt nytt og fragmentert, men konsolideres i økende grad rundt noen større aktører. Strategiske partnerskap vil være viktig og en rekke mulige og ulike kandidater har blitt kartlagt, fra tilbydere av kartløsninger til maskinvareprodusenter og direkte konkurrenter. Et samarbeid med det maritime inkubatorselskapet Comet Growth er etablert. Grunnlaget for FFIs teknologi er nye matematiske, informatiske og datadrevne metoder som forenkler planlegging, bedrer situasjonsforståelsen og tilpasser ruter etter vær- og trafikkforhold. Etter en bred gjennomgang av patentlandskapet, forskningslitteraturen og IP-strategier anser vi at FFIs løsning er nyskapende på flere enkeltpunkter og satt sammen som helhet i et tjenesteorientert system. Høy grad av innovasjon og teknologisk robusthet trengs for å innpass i et voksende, men krevende globalt marked. Konklusjonen er at dette er fullt mulig, men særlig med gode strategiske partnerskap. Økende oppmerksomhet om bærekraft og klimarisiko, og behov for teknologisk fornyelse, gjør at tidspunktet for prosjektet er gunstig.

Kommersiell strategi: Det er utviklet en første plan for kommersiell strategi og det er inngått rammeavtale med Comet Partner som har kommersielle rådgivningstjenester og en maritime inkubator. Arbeidet med å utvikle forretningsplanen fortsetter, inkludert videre dialog med potensielle partnere. Det er utviklet en liste med mulige partnere. IP: Det er gjennomført en FTO og en første gjennomgang av strategi. Gjennomgang av patentlandskapet, forskningslitteraturen og IP-strategier tyder på at FFIs løsning er nyskapende på flere enkeltpunkter og satt sammen som helhet i et tjenesteorientert system. Finansering: FFI har bevilget midler for å fortsette arbeidet frem til det kan sendes verifiseringssøknad. Parallelt jobbes det med flere spor for en komplett finansieringsplan frem mot kommersialisering.

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020