Tilbake til søkeresultatene

JPIURBAN-Urban Europe

Conflicted Streets

Alternativ tittel: Conflicted Streets

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektet er finansiert under Driving Urban Transitions-programmet til Urban Europe-samarbeidet, som fokuserer på 15 minutters byen, på engelsk 15 Minute City (15mC). 15mC representerer ideen om at byer burde planlegges for en blanding av bruksområder, med middels til høy tetthet, med god gang-, sykkel- og offentlig transport, slik at en kan reise til aktivitetene vi trenger innen 15 minutters reise med en av disse transportalternativene. Selv om det er viktig å legge til rette for en overgang til klimanøytrale byer, mange potensielle konflikter mellom ulike interessegrupper må løses for å realisere potensialet til 15mC. I hovedsak fremhever 15mC-konseptet konflikter mellom mobilitetsrom (som muliggjør lokal og regional mobilitet, men inkluderer også plass som i dag brukes til parkerte kjøretøy), og plassrom (som vektlegger urbane kvaliteter som gjør at folk ønsker å bo på slike steder). Ofte i15mC-forslag til kan skape konflikter mellom de som taper på slike endringer (beboere som mister parkering, butikkeiere som frykter tap av parkering) og de som vinner. I mange tilfeller kan ikke slike konflikter løses i konsensusorienterte tilnærminger til planlegging og beslutningstaking. Et sentralt mål for dette prosjektet er å lære og bygge kunnskap om planleggingspraksis og prosesser for 15mC, med tanke på at det ofte er mye argumentasjon og protest når slike endringer foreslås. Av denne grunn er prosjektet et viktig steg i å bygge kunnskap om hva som genererer konflikter i planer for 15mC, og utvikle veiledning for hvordan slike konflikter kan håndteres. Nøkkeltrinn i prosjektet inkluderer: - Innsamling av informasjon om konflikt som har oppstått i nåværende og nylige 15mC-initiativer. - Oppfølging av utformingen og implementeringen av noen 15mC-rom i partnerbyer, med spesielt fokus på hvorfor og hvordan konflikt oppstår og hvordan den håndteres. - Utvikle veiledning for å bistå ledelsen av konflikt i slike ordninger i fremtiden.

While of critical importance to facilitate a transition to climate neutral cities, the 15mC concept is vague and complex. To realize the potential of the 15mC concept to bring about change, there are many potential conflicts between stakeholders representing different interests and perspectives. Essentially, the 15mC concept highlight conflicts between spaces of mobility (enabling local and regional mobility, but also including space currently used for parked vehicles), and spaces of place (emphasising urban qualities that make people want to live in such places). Therefore, conflict over the use of space is a key issue that has to be addressed in planning for the 15mC. In many cases, such conflicts cannot be solved in consensus oriented approaches to planning and decision making. A key goal for this project is to learn and build knowledge on planning practices and processes acknowledging the political and contested nature of such processes of change. This proposal is an important step in building knowledge about what generates conflicts in plans for the 15mC, and developing guidance on how to deal with such conflicts.

Budsjettformål:

JPIURBAN-Urban Europe