Tilbake til søkeresultatene

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

FRONT: Likestilt mangfold eller mangfoldig ulikestilling?

Tildelt: kr 1,0 mill.

FRONT har som langsiktig mål å bygge en inkluderende kultur i forskningsmiljøene der potensialet og verdien av mangfold og kjønnsbalanse verdsettes og nyttiggjøres. Prosjektet bygger på et omfattende kunnskapsgrunnlag om likestilling og kjønnsbalanse i egen organisasjon (FRONT 2015-2023), og utvider fokus gjennom et interseksjonelt perspektiv på skjæringspunktet mellom kjønn og etnisitet blant ansatte i prosjektbaserte forskerstillinger. Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN) ved Universitetet i Oslo (UiO) er en av UH-sektorens største arbeidsgivere for prosjektfinansierte forskere (per november 2023: 187). De utgjør en gruppe med stort mangfold av etnisitet, alder og sosial klassebakgrunn, som rapporterer om flere utfordringer i arbeidshverdagen enn andre ansatte. Prosjektet vil innhente kunnskap om arbeidsmiljø og karrieremuligheter blant forskerne som grunnlag for spissede karriereutviklingstiltak. Ambisjonen er at forskerne oppnår en selvdrevet strategisk tilnærming til egen karriereplanlegging både innenfor og utenfor det akademiske feltet. Ved helhetlig kompetansebygging innen mangfoldsledelse i bredden av fakultetet og nedover i organisasjonen styrker fakultetet grunnlaget for det systematiske og strategisk rettede mangfoldsarbeidet. Ved kunnskapsdeling i organisasjonen og eksternt vil prosjektet bidra med forskningsfunn og erfaringer som har stor overføringsverdi innen UH-sektoren og mulig andre sektorer (inkludert helse- og instituttsektoren). Deltakelse i BalanseHub vil tilby FRONT en arena for kunnskapsutveksling innenfor et viktig og utfordrende område som angår hele UH-sektoren. Styrken i FRONT ligger i den kontinuerlige koblingen mellom forskning og tiltak, forankring i egen organisasjon og ledelse, og det langsiktige perspektivet med mål om varig kulturendring. Det store antallet forskere ved fakultetet gir mulighet for innhenting av et godt datagrunnlag.

Budsjettformål:

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Finansieringskilder