Tilbake til søkeresultatene

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

BalanseHub Resource Centre for Gender Balance, Diversity and Inclusion in Norwegian Research

Alternativ tittel: Kompetansesenteret BalanseHub for kjønnsbalanse, mangfold og inkludering i norsk forskning

Tildelt: kr 7,0 mill.

BALANSE+ er Forskningsrådets satsning på kjønnsbalanse og mangfold innen norsk forskning for perioden 2023-2028. BALANSE+ er en videreføring og utvidelse av Forskningsrådets BALANSE satsning som arbeidet for kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse. I den nye satsningen står fortsatt kjønnsbalanse sentralt, men det settes nå søkelys på alle stadier av forskerkarrieren. I tillegg utvides det strategiske likestillingsarbeidet til å også omhandle ulike former for mangfold. BALANSE+ satsningen skal bidra til like muligheter til å delta i samfunnets kunnskapsproduksjon og sørge for perspektivmangfold innen forskning. BALANSE+ finansierer tiltaksprosjekter i norske forskningsmiljøer (per i dag 19 initiativer). Disse tiltaksprosjektene utgjør til sammen BalanseHub-nettverket. Kompetansesenteret BalanseHub har to hovedmandat: 1) Å koordinere og lede BalanseHub-nettverket. Kjerneaktiviteten her er å organisere nettverkssamlinger for tiltaksprosjektene fire ganger i året der medlemmene får anledning til erfaringsutveksling og å få relevant kunnskap fra hverandre og. 2) Å bidra med kunnskap og analyse om mangfold, kjønnsbalanse og inkludering innen (norsk) forskning. Dette gjøres med kvalitativ følgeforskning av nettverkets implementeringsprosesser (med data fra nettverkssamlingene og intervjuer) samt kvantitative analyser av statistikk om mangfold og kjønnsbalanse innen norsk forskning. Kompetansesenteret vil også ha en viktig formidlingsrolle, og vil kommunisere sine aktiviteter og funn bredt gjennom akademiske fora og populærvitenskapelige kanaler. Senterets har en langsiktig målsetning om å utvikle et nyansert rammeverk for institusjonelt arbeid for sosial inkludering i akademia. Kompetansesenteret BalanseHub drives av NIFU - Nordisk institutt for forskning på innovasjon, forskning og utdanning, Institutt for fredsforskning (PRIO) og Statistisk sentralbyrå (SSB).

Kompetansesenteret BalanseHub produserer ny kunnskap om kjønnsbalanse, mangfold og inkludering i norsk forskning ved å koordinere og lede nettverket BalanseHub og analysere prosessen og virkningen til BALANSE+-initiativet. Senteret drives av forskere fra NIFU, PRIO og SSB, som gjennom nettverkssamlinger og seminarer vil dele praktiske og teoretiske verktøy knyttet til institusjonelt arbeid for mangfold i akademia. Prosjektet bygger på BALANSE-satsningens tidligere resultater. Kompetansesenteret vil dokumentere og analysere erfaringer fra samlingene, samt innhente og analysere statistiske data fra SSB. I nettverkssamlingene vil senteret bidra til refleksjon og deling om hva som fremmer og hemmer implementeringen av prosjektene i institusjonene. Basert på senterets aktiviteter, foreliggende statistikk og tidligere forskning, vil senteret undersøke tiltak for ulike gruppers inkludering og ekskludering i norsk forskning. Forskning så langt peker på flere spenningsfelt og potensielle utfordringer med implementering: Mangfoldsarbeid er krevende og komplekst, og kan ikke alltid styres gjennom ledelse fordi sosiale hierarkier formes av bredere kulturelle prosesser og maktforhold i samfunnet. Økt internasjonalisering har de siste årene gjort språk til en sentral utfordring i akademia, ettersom noen trives best med norsk og andre med engelsk. Ikke minst kan mangfold som begrep tolkes vidt forskjellig og rommer mange kategorier. Kompetansesenteret vil utforske hvordan mangfoldsbegrepet fremstår på tvers av sektorer i norsk forskning, samt hvordan det kan tilrettelegges for mangfold og inkludering. BalanseHub gir en unik mulighet til å studere, dokumentere og diskutere erfaringer fra mangfoldsarbeid i akademia, og senteret vil bredt formidle resultater fra senteret blant annet i form av kronikker, SSBs nettside, vitenskapelige artikler, populærformidlingsartikler og videoproduksjon.

Budsjettformål:

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Finansieringskilder