Tilbake til søkeresultatene

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Mobilisering for mangfold og kvalitet - MOBILIZE

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektnummer:

350615

Prosjektperiode:

2024 - 2026

Geografi:

MOBILIZE setter søkelyset på etniske minoriteter i Norge, etterkommere av innvandrere, og deres manglende rekruttering til forskning. Mens vi har hatt en stigende andel internasjonalt rekrutterte forskere de siste 20 år, ansettes ytterst få etterkommere av innvandrere. Overgangen fra å være student, kandidat til å bli rekruttert til forskning, er ett av flere trinn i en mer omfattende seleksjonsprosess. MOBILIZE prosjektet skal vie særlig oppmerksomhet til denne fasen og prøve ut tiltak som kan bidra til å høyne andelen forskerrekrutter med innvandrer bakgrunn. Som landets tredje største universitet, lokalisert i hovedstaden, speiler studentmassen ved OsloMet en demografi preget av høy andel etniske minoriteter. Per i dag er det likevel knapt noen etterkommere av innvandrere i de vitenskapelige stillingene ved OsloMet. Å tilrettelegge for at de ansatte skal speile mangfoldet i befolkningen er et sentralt strategisk mål for OsloMet og vektlegges derfor i faglige aktiviteter; studietilbud, forsknings- og utviklingsprosjekt, og i stillingsutlysninger. OsloMet lanserer i disse dager sin nye strategi der mangfold fremheves som en kjerneverdi og satsningsområde. Opprettelsen av en universitetsfilial på Holmlia i 2022 er et av tiltakene for å tiltrekke flere studenter og vekke interessen for forskning blant etterkommere av innvandrere. MOBILIZE-prosjektet skal gi merverdi til dette pågående arbeidet: Hvordan kan vi, i et system for forskning og høyere utdanning, arbeide for en kultur for mangfold og inkludering, en organisasjon der alle behandles mest mulig likt slik at det kommer til utrykk i relativ proposjonal deltakelse?

Budsjettformål:

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Finansieringskilder