Tilbake til søkeresultatene

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

The Northeast Atlantic Marine Tracking Network (NorTrack)

Alternativ tittel: Det nordøstlige Atlanterhavets marine sporingnettverk (NorTrack)

Tildelt: kr 2,4 mill.

Havområdet i det nordøstlige Atlanterhavet (NEA), som inkluderer Irskesjøen, Den engelske kanal og Nordsjøen, er ikke bare et av Europas mest fruktbare fiskeområder, men også et av verdens mest sårbare marine økosystemer. Dette området har sett en markant oppvarming de siste 50 årene og er sterkt påvirket av menneskelig aktivitet. Den rike biodiversiteten her krever fokus på bevaring og bruk av faktabasert tilpasningsdyktig styring for å veilede fiskepolitikk og maritim arealplanlegging. Hovedutfordringen i forvaltningen av dette omfattende området er de klima- og biodiversitetskrisene vi står overfor, samt en mangel på data om fordelingen og økologien til mange nøkkelarter i NEA. Et av problemene er at data som finnes blir raskt utdaterte ettersom artenes fordeling endrer seg hurtig. Her ligger imidlertid en unik mulighet. Den siste tiårs utviklingen innen akvatisk telemetri (det vil si sporing av dyr ved under vann), sammen med tidligere investeringer fra EU i telemetriinfrastruktur, forskning og opplæring, gir oss muligheten til å utnytte kompatible systemer for å spore marine arter i NEA. Dette vil gi oppdaterte data om dyrenes fordeling og støtte forvaltnings- og bevaringsbehov under EUs Biodiversitetsstrategi for 2030. Prosjektet NorTrack vil koordinere merking og sporing av arter på tvers av land og forskningsgrupper. Ved å benytte den felles sporingsinfrastrukturen og utvikle plattformer for deling og arkivering av data, vil prosjektet utvide dekningen og kapasiteten for å utforske økologien til arter i NEA. Dette tiltaket bygger på et rammeverk for koordinering av dyresporingsinnsats i Europa, som foreslått av Abecasis et al., og representerer et betydelig skritt fremover i European Tracking Network’s (ETN) strategi for å implementere nødvendig kompatibel infrastruktur i Europa.

The North East Atlantic (NEA) region, which encompasses the Irish Sea, the English Channel and the North Sea, is one of Europe's most productive fishing areas and has vast strategic and economic importance. It is also one of the most vulnerable large marine ecosystems in the world, in particular with regards to climate change, with rapid warming being observed in this region over the last 50 years. This region is one of the areas most impacted by human activities on the planet. The NEA and its rich biodiversity need to be prioritised for conservation and implementation of evidence-based adaptive management guiding fisheries policy and marine spatial planning. Managing this large area in light of the climate and biodiversity crises is immensely challenging, largely because data on the distribution and ecology of many key species in the NEA are lacking and the data that exist are decreasingly relevant as these distributions are highly dynamic and rapidly changing. There is a fantastic opportunity to leverage the last decade of development in aquatic tracking technology and build on previous investments by the EU in telemetry infrastructure, research and training to deploy compatible, agile and smart systems to track the marine species of the NEA, provide updated data on the distribution of animals and address the needs of management and conservation under the auspices of the EU Biodiversity Strategy for 2030. NorTrack will coordinate tagging and tracking efforts at a basin scale, leverage interoperable infrastructure while developing data sharing and archiving platforms to expand coverage and capacity for revealing the ecology of NEA species. This project is predicated on the framework of coordinating animal tracking efforts in Europe as proposed by Abecasis et al. and represents a major step forward in the European Tracking Network’s (ETN) strategy for deployment of key compatible infrastructure in Europe.

Budsjettformål:

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling