Tilbake til søkeresultatene

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Integrated Monitoring of Parasites in Changing Environments

Alternativ tittel: Overvåking av parasitter tilknyttet ferskvannsfisk, i skiftende miljøer

Tildelt: kr 3,1 mill.

Parasitter utgjør en gruppe organismer som på verdensbasis står overfor en utryddelseskrise. Opptil 30 % av artene i de store parasittgruppene spås å være utryddet innen 2070, og medberegnet en nedgang i antall vertsarter blir tallet enda høyere. Parasitter anses imidlertid som biologisk uønskede, til tross for at de færreste arter har en negativ effekt på dyreliv eller menneskers helse. Ikke overraskende utgjør parasitter de mest forsømte organismene i forvaltningsstrategier for bevaring av biologisk mangfold, i motsetning til deres mer karismatiske frittlevende verter. Videre er parasitter sjelden i fokus for overvåkingsprogrammer knyttet til biologisk mangfold som følge av manglende kostnadseffektive overvåkingsverktøy. IMPACT har som mål å støtte integrering av parasitter i overvåkingsdirektiver for biologisk mangfold i vann og miljøbeslutninger. IMPACT vil spesifikt etablere en romlig og tidsmessig status, samt langsiktige trender, for det biologiske mangfoldet innen europeiske ferskvannsfiskparasitter; opprette et prøve- og molekylært referansebibliotek for framtidig identifisering; evaluere eDNA som et integrerende verktøy for overvåking av biologisk mangfold knyttet til parasitter i vann; og få kunnskap om sentrale aktørers oppfatning av parasitter og deres rolle i biologisk sammenheng. I nært samarbeid med relevante forvaltningsaktører vil IMPACT utvikle et rammeverk for inkludering av parasitter i nasjonale og internasjonale forvaltnings- og bevaringsstrategier for biologisk mangfold. På den måten vil prosjektet adressere og overkomme barrierer for inkludering av parasitter i transnasjonal overvåking av økosystemendringer.

Parasites are typecast as biological villains due to their threats to human health and wildlife conservation, despite most metazoan parasites having no zoonotic potential, and constituting an overwhelming proportion of current biodiversity. Unsurprisingly, parasites remain the most neglected components of biodiversity management strategies, and completely absent from conservation discussions, unlike their more charismatic free-living hosts. Furthermore, the decline and disappearance of parasites is seldom a focus in long-term or distribution monitoring programs, and the value of parasites as integrative biological indicators remains under-exploited due to the lack of cost-effective monitoring tools for detecting broad-scale biodiversity changes. IMPACT aims to achieve the overall goal of providing evidence-based knowledge to support the integration of parasites into aquatic biodiversity monitoring directives and environmental decision making. Specifically, IMPACT will determine the spatial-temporal status and long-term trends of European freshwater fish parasite biodiversity; explore different facets of diversity, and establish a curated reference library of specimens and molecular barcodes to facilitate identification of freshwater fish parasites; critically evaluate eDNA as an integrative tool for assessing fish parasite diversity in aquatic biodiversity monitoring; and gain knowledge about stakeholders’ perceptions of parasites and their role in environmental governance. Subsequently, IMPACT will break down key barriers to the inclusion of parasites in transnational biodiversity and ecosystem change monitoring by co-developing with relevant stakeholders and society groups a framework to facilitate the explicit inclusion of parasites in national and international biodiversity management and conservation strategies.

Budsjettformål:

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling