Tilbake til søkeresultatene

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Coupled urban-rural water infrastructure management under hydroclimatic extremes with decision support system.

Alternativ tittel: Koblet by-land vanninfrastrukturforvaltning under hydroklimatiske ekstremer med beslutningsstøttesystem.

Tildelt: kr 3,5 mill.

Flom i byer og bynære områder har blitt et økende problem i mange deler av verden de senere tiårene. Pluvial flom, hovedsakelig utløst av intens og langvarig nedbør, utgjør i dag en betydelig samfunnsrisiko, særlig gjelder dette fordi det kombineres med tette overflater og begrenset kapasitet av avløpsnettverk. Klimaendringer spiller en stadig viktigere rolle i å forverre disse problemene, spesielt i de nordlige delene av Europa. Disse utfordringene forventes forsterket ut fra prognoser om økt nedbørintensitet i en varmere atmosfære. Partnere i Norge, Sverige, Sveits og Tyrkia samarbeider innen prosjektet SmartWater4Future. Målet for prosjektet er å utvikle nye og forbedrede verktøy for risikovurdering, avansert modellering av flom i byer i kombinasjon med avløpsnettverk, elver og resipienter under hydroklimatiske ekstremer. I tillegg skal prosjektet utvikles videre med maskinlæring (ML) og bærekraftig livssyklusvurdering (LCA) for å skape et omfattende verktøysett. Dette verktøysettet vil kunne bistå kommuner og vannverk i håndteringen av vann- og avløpssystemer, sikre trygg vannforsyning, oppsamling, håndtering av overvann og behandling av avløpsvann. Det skal hensynta både vannmengde og vannkvalitet under ekstreme belastninger. Gjennomføringen av prosjektet vil bidra til en dypere forståelse av virkningene av hydroklimatiske ekstremscenarier og risikonivåer, spesielt i de arktiske og nordiske områdene. Prosjektet vil utvikle verktøy, data og vitenskapelig dokumentasjon, og forventes å bistå med identifisering av kostnadseffektive tiltak for tilpasning og demping av virkningene av klimaendringer. I tillegg skal det samarbeides med andre interessenter, SME-aktører og leverandører. Gjennom dette vil det arbeides for å kunne forutsi effekter av fremtidige klimaendringer og klimaekstremiteter, og vil resultere i positive økonomiske og miljømessige effekter, og skal forbedre beredskapen for ekstremer blant samfunnsaktørene.

Many regions all over the world have experienced increasing problems of urban flooding over the past decades. Pluvial urban flooding, primarily triggered by intense precipitation coupled with large fraction of impermeable surfaces and limited capacity of urban drainage systems, poses a substantial societal hazard today. Climate change is playing an increasingly prominent role in exacerbating these issues, particularly in the Arctic and Northern regions of Europe. The challenges are expected to amplify in the future, given the projections of higher rainfall intensities in a warmer atmosphere. The SmartWater4Future project aims to develop new and improved tools for risk assessment, integrated modelling of urban flooding coupled with sewer systems, rivers and recipients under hydroclimatic (HC) extremes. Moreover, the project incorporates with machine learning (ML) and sustainable Life Cycle Assessment (LCA) to develop a comprehensive decision support toolkit. The project is anticipated to provide data, toolkit and scientific evidence to identification of cost-effective measures for adaption and mitigating the impacts of climate change, thus it is expected to assist water utilities in managing water and wastewater systems for safe distribution, collection, handling, and wastewater treatment, addressing both water quantity and quality under extreme stressors. Moreover, the increased knowledge on extreme climate change and risk levels shall improve the preparedness for extremes among societal actors, thus to create long-term benefits for water security, health, and overall well-being.

Budsjettformål:

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling