Tilbake til søkeresultatene

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

RESources in Coastal groundwater Under hydroclimatic Extremes (RESCUE)

Alternativ tittel: Ressurser i kystgrunnvann under hydroklimatiske ekstremer

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

350956

Prosjektperiode:

2024 - 2027

Organisasjon:

Geografi:

Det er flere kilder til ferskvann: nedbør, innsjøer, elver, snø, permafrost, vanndamp, grunt grunnvann og dype grunnvannsakviferer, for å nevne noen. Det er også ferskvannsressurser under havbunnen, kjent som offshore-akviferer (se figuren til høyre). Nyere forskning anslår at volumet av vann i akviferer offshore er hundre ganger større enn mengden som ble utvunnet onshore i det 20. århundre. Til dags dato har det vært lite eller ingen utforskning av dype kyst- og offshoreressurser i Europa. Den primære utfordringen som hindrer utnyttelsen av denne nye vannkilden er mangelen på kunnskap. RESCUE-prosjektet tar sikte på å bygge bro over dette gapet ved å bygge bedre forståelse av dype kystnære og offshore ferskvannsakviferer som vil gjøre det mulig for lokale og regionale beslutningstakere å legge grunnlaget for evaluering og utnyttelse av disse nye ressursene. Prosjektet spenner over to forskjellige studieområder i Europa- Storbritannia og Nordsjøen rundt og Nord-Middelhavet. Studieområdet er valgt for å utforske ferske grunnvannsfenomener i to forskjellige skalaer: stor skala inkludert Storbritannia og omkringliggende farvann der et rikt repertoar av seismikk og brønndata er tilgjengelig. Småbassengskala i Nord-Middelhavet, en region med gode hydrogeologiske data som også er påvirket av vannmangel. For å forstå rollen til disse potensielt nye vannressursene er dette de fire prosjektkomponentene som vil bli behandlet: Teknisk (simuleringer, estimering av grunnvannsinfiltrasjon), Sosialt (podcaster og seminarer), Økonomisk (økonomiske levedyktigheten til alternative ferskvannskilder) og Juridisk (Undersøkelser av eksisterende maritime soneforskrifter for olje-gasssektoren, og vann). Prosjektet vil bli utført av et internasjonalt konsortium bestående av: Ruden AS (Norge), University of Trieste (Italia), Institute of Oceanography and Applied Geophysics (Italia), University of Derby (UK) og National University of Malta (Malta).

In the context of ongoing water crises, the UN has placed emphasis on the importance of exploring deep-onshore, and offshore freshwater among other unconventional water resources to develop resilience of water-scarce communities against climate change. However, to date, there has been little or no exploration of deep-coastal and offshore resources in Europe. The primary challenge hindering the utilization of this new water source is the lack of knowledge. The RESCUE project aims to bridge this gap by building better understanding of deep-coastal and offshore freshwater aquifers, evaluating their economic feasibility, producing guidelines for utilization and regulation, and disseminating information about them. This will enable local and regional policy makers to lay the foundations for the evaluation and utilization of these new resources. The sustainable use of deep-coastal and offshore groundwater will ultimately help secure a steady supply of water to both population and industry, in times of hydroclimatic extremes. Our approach is focused on gaining a deep understanding at two scales: 1) Local hydrogeological modelling, and 2) Regional or large-scale hydrogeological modelling. Through this approach, we aim to determine the most appropriate scale for models needed to best evaluate these novel resources and provide the necessary tools for producing new guidelines for exploring deep-coastal and offshore groundwater in Europe and beyond, whether at catchment hydrogeology level or in large transboundary aquifers. To achieve our aims, we have selected two regions in Europe: 1) For the local hydrogeological modelling, a region with a declared current water scarcity problem with sufficient geological data for the study (Mediterranean, Northern Italy), and 2) for the regional scale hydrogeological modelling, a large area where data coverage allows near continental-scale workflow development (UK).

Budsjettformål:

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling