Tilbake til søkeresultatene

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

GroundedExtremes - Understanding and governing groundwater to reduce risk of hydrological extremes

Alternativ tittel: GroundedExtremes - økt forståelse og forvaltning av grunnvann for redusert risiko for hydrologiske ekstremer

Tildelt: kr 3,4 mill.

Hydrologiske ekstremer (i vannføring og grunnvann) er forventet å opptre oftere og med større konsekvenser i et fremtidig klima. Økt kunnskap om - og bedre forvaltning av - flom og tørke er viktig for å kunne håndtere risikoen for slike hendelser på en best mulig måte. Grunnvannstørke (periode med lavt grunnvannsnivå) kan oppstå etter lengre perioder med lite nedbør, høy fordampning og høyt uttak av grunnvann - med potensielt betydelige konsekvenser for natur og samfunn. Det være seg innen drikkevannsforsyning, jordbruk, økosystemer så vel som infrastruktur (påvirker stabilitet i grunnen). En akvifer er en formasjon som har stort volum av grunnvann og evne til å avgi dette. Avhengig av størrelsen på akviferen (eller magasinet) virker den som en buffer mot svingninger i vanntilførsel, og kan således fungere som en viktig vannkilde under lengre tørkeperioder. Med klimaendringer er det knyttet økt usikkerhet til hvor stabile grunnvannsressursene vil være som vannkilder. Sikker tilgang til rent vann er et viktig samfunnstema og i tråd med FNs bærekraftsmål. Prosjektet GroundedExtremes har fokus på økt forståelse og god forvaltning av grunnvann med mål om redusert risiko for negative konsekvenser av hydrologiske ekstremer. Vi fokuserer på grunnvannstørke, men vil også se på perioder med høyt grunnvannsnivå ettersom grunnvann kan opptre som en buffer mot både flom og tørke. Mer spesifikt ønsker vi å svare på spørsmålet: ‘Hvordan utvikler grunnvannsekstremer seg og hvilke prosesser er styrende for retur til normale tilstander?’ Det ønsker vi å svare på ved å analysere data fra fire utvalgte områder i Spania, Nederland, Belgia og Sverige, med et spesifikt fokus på Sverige. Sentralt står en bedre forståelse av hva som driver utviklingen av tørke i grunnvann i de ulike regionene og geologiske formasjoner, inkludert påvirkning av våte ekstremer i forkant, samt effekten av klimaendringer og ulike forvaltningstiltak.

The GroundedExtremes project will increase our understanding and management of groundwater, with the aim to reduce the risk of hydrological extremes. We (UiO) will investigate groundwater processes with a focus on drought drivers, development and recovery (including the effect of wet extremes before or after the drought) and the potential for improved groundwater management as a powerful adaptation strategy to both droughts and floods, without unintended consequences to other risks and sectors. Our comparative case study analysis in four contrasting regions in Europe with different physical and societal contexts supports co-learning and creates transnational value. We (UiO) will particular work with the Swedish case study together with the Swedish partner. The project will engage closely with stakeholder organisations to understand future pathways that avoid unintended consequences and feedbacks between droughts and floods and between sectors. The GroundedExtremes project addresses the core topics and themes of the Water4All call. It focuses on Topic 1 “Resilience, adaptation and mitigation to hydroclimatic extreme events” and Topic 3 “Improved water governance in the context of hydroclimatic extreme events and international contexts”. We address important knowledge gaps in relation to drivers of groundwater drought; contribute to the development of innovative adaptation strategies to cope with floods and droughts by making optimal use of groundwater; and feed into the development of robust groundwater governance models that clarify responsibilities and avoid conflict.

Budsjettformål:

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling