Tilbake til søkeresultatene

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

SBEP-IMPROVED VALORIZATION OF MARINE SOURCES &PROCESSING WASTE FOR RESOURCE EFFICIENT BLUE FOOD/FEED &ENVIRONMENTALLY SUSTAINABLE MAT. DEV.

Alternativ tittel: FORBEDRET VALORISERING AV MARINE KILDER og BEHANDLING AV AVFALL FOR RESSURSEFFEKTIV BLÅ MAT/Fôr og MILJØBÆREKRAFTIG MATERIALUTVIKLING

Tildelt: kr 3,4 mill.

Effektorienterte utnyttelsesveier for nye bærekraftige, uutnyttede lavtrofiske marine ressurser og fiske-/akvakulturavfall er en av hovedpilarene i bærekraftig transformasjon av EUs blå økonomi. SEAREFINERY har som mål å etablere en ny biobasert produksjonsplattform for blå mat/fôr og blå matemballasjematerialer ved å omfavne marinebaserte kilder og avfall rettet mot fem hav. SEAREFINERY-konseptet vil bli utformet innenfor en tverrfaglig og smart samarbeidsplattform for å utvikle en banebrytende økosentrisk strategi med tanke på lokale kilder, økonomiske og sosiale perspektiver på transnasjonalt nivå i EU. De spesifikke målene til SEAREFINERY inkluderer utvinning av høyverdiforbindelser fra invasive arter, lavtrofiske organismer og marine avledede biprodukter, utnyttelse av marinebaserte ekstraherte materialer for utvikling av blå matanaloger (kjøtt og ost), funksjonelt brød, og smarte og aktive matemballasjematerialer, valorisering av akvakultur og fiskeavfall for produksjon av blåfôr via bakteriegjæring og mikroalgedyrking, en systematisk evaluering av produktene basert på miljøpåvirkninger, markedsanalyse og forbrukeraksept etterfulgt av en multi-kriteria beslutningstaking analyse . På slutten av prosjektet vil denne helt nye tilnærmingen oppfylle behovene for restaurering og bevaring av det marine økosystemet, behovet for verdivurdering av marine ressurser for bærekraftig blå økonomi, samfunnets og sluttbrukernes behov og behov, da det vil gi rom for nye forretningsmodeller og investeringsordninger.

Impact-oriented utilization pathways for new sustainable, unexploited low trophic marine resources and fish/aquaculture wastes are one of the key pillars of sustainable transformation of EU blue economy. SEAREFINERY aims to establish a novel bio-based blue food/feed and blue food packaging materials production platform by embracing marine-based sources and wastes targeting five seas. The SEAREFINERY concept will be designed within a multidisciplinary and smart collaboration platform for developing a breakthrough eco-centric strategy considering the local sources, economic and social perspectives at transnational level within the EU. The specific aims of SEAREFINERY includes extraction of high value-added compounds from invasive species, low trophic organisms and marine derived by-products, utilisation of marine-based extracted materials for development of blue food analogues (meat and cheese), functional bread, and smart and active food packaging materials, valorisation of aquaculture and fish waste for blue feed production via bacterial fermentation and microalgae cultivation, a systematic evaluation of the products based on environmental impacts, market analysis, and consumer acceptance followed by a multi-criteria decision making analysis. At the end of the project, this pin-point novel approach will fulfill the needs for restoring and preservation of the marine ecosystem, the need for valorisation of marine resources for sustainable blue economy, the needs and requirements of society and end-users as well as it will allow for new business models and investment schemes.

Budsjettformål:

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning