Tilbake til søkeresultatene

EUROSTARS-EUROSTARS

4892 PavisusVL

Alternativ tittel: Enhancing First-Pass Success: The Groundbreaking Pavisus VL

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektnummer:

351187

Prosjektperiode:

2024 - 2026

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Samarbeidsland:

Riktig håndtering av luftveiene er avgjørende for pasientsikkerheten under operasjoner og i akutte situasjoner. Til tross for framskritt innen medisinsk teknologi, kan det å sikre pasientens luftveier på første forsøk være utfordrende, noe som potensielt kan føre til komplikasjoner og negative utfall. Dette prosjektet tar sikte på å løse dette problemet gjennom utvikling og validering av et nyskapende videolaryngoskop kalt Pavisus VL. Pavisus VL er designet for å betydelig redusere risikoen for feil under det første forsøket på å sikre pasientens luftveier, forenkle håndteringen av kompliserte luftveier og sikre pålitelig ytelse i et bredt spekter av kliniske scenarioer. Denne banebrytende enheten har flere nøkkelfunksjoner, som et unikt engangsblad med integrerte kanaler for rengjøring, oksygentilførsel og suging, samt en justerbar kameraarm som gir et bredt utvalg av visningsvinkler. Prosjektet er et samarbeid mellom Pavisus, et norsk medisinsk utstyrsfirma, og Insel Gruppe AG, en ledende sveitsisk helsetilbyder. Partnerskapet vil innebære utvikling og omfattende testing av Pavisus VL, etterfulgt av klinisk validering i virkelige omgivelser. Ved å kombinere innovativ teknologi, klinisk ekspertise og en pasientfokusert tilnærming, har prosjektet som mål å skape en enhet som etablerer en ny standard innen videolaryngoskopi. Vellykket utvikling og implementering av Pavisus VL har potensiale til å forbedre pasientsikkerheten betraktelig, styrke kliniske resultater og redusere helsekostnader forbundet med håndtering av vanskelige luftveier. Ved å utstyre anestesiologer og annet helsepersonell med et avansert og brukervennlig verktøy, tar dette prosjektet sikte på å revolusjonere håndtering av luftveier og i siste instans gagne pasienter over hele verden.

Project Summary (1934 characters): Airway management is a crucial aspect of patient care, especially during surgery or emergency situations. Despite progress in medical technology, successfully securing a patient's airway on the first attempt can be challenging, potentially leading to complications and negative outcomes. This project aims to tackle this issue by developing and validating an innovative videolaryngoscope called the Pavisus VL. The Pavisus VL is designed to significantly reduce the risk of failure during the initial attempt to secure a patient's airway, simplifying the management of complex airways and ensuring reliable performance across a broad spectrum of clinical scenarios. This groundbreaking device incorporates several key features, such as a uniquely designed single-use blade with integrated channels for cleaning, oxygen delivery, and suctioning, as well as an adjustable camera arm that offers a wide range of viewing angles. The project is a collaboration between Pavisus, a Norwegian medical device company, and Insel Gruppe AG, a leading Swiss healthcare provider. The partnership will involve the development and extensive testing of the Pavisus VL, followed by clinical validation in real-world settings. By combining innovative engineering, clinical expertise, and a patient-focused approach, the project aims to create a device that establishes a new benchmark in videolaryngoscopy. The successful development and implementation of the Pavisus VL have the potential to considerably improve patient safety, enhance clinical outcomes, and reduce healthcare costs associated with managing difficult airways. By equipping anesthesiologists and other healthcare professionals with an advanced and user-friendly tool, this project aims to revolutionize airway management and ultimately benefit patients worldwide.

Budsjettformål:

EUROSTARS-EUROSTARS