Tilbake til søkeresultatene

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

SBEP - AQUABALANCE: Balancing economic, environmental, and social sustainability in the European aquaculture industry

Alternativ tittel: SBEP - AQUABALANCE: Balansen mellom økonomisk, miljømessig og sosial bærekraft i den europeiske akvakulturindustrien

Tildelt: kr 4,6 mill.

Bærekraftig utvikling av akvakulturnæringen er et av hovedmålene for den felles fiskeripolitikken. Til tross for ganske høy lønnsomhet har næringen opplevd flere miljømessige og etiske utfordringer som rømming av fisk, bruk av fremmede arter, sykdommer og bruk av medikamenter og dyrevelferd. Den har også blitt kritisert for begrenset bidrag til samfunnet, for eksempel begrenset lokal jobbskaping og lave skattebidrag. Det er derfor behov for å styrke legitimiteten til akvakulturnæringen, redusere dens negative miljøpåvirkning og øke dens positive samfunnsbidrag. For å adressere dette vil AQUABALANCE utforske strategier og beste praksis for å balansere økonomisk, miljømessig og sosial bærekraft i den europeiske akvakulturnæringen. Prosjektet følger et pan-europeisk perspektiv ved å sette søkelys på ulike geografiske lokasjoner og ulike havbassenger (Nordsjøen, Middelhavet, Atlanterhavet), og kartlegger eksisterende og mulige løsninger som øker bærekraften og levedyktigheten til akvakulturnæringen. Ved å inkludere caser fra ulike regioner vil AQUABALANCE skape transnasjonale verdier, men samtidig ha mulighet til å tilpasse løsninger til de lokale forholdene. Basert på en blanding av kvalitative og kvantitative metoder, vil det skape ny kunnskap om hvordan den europeiske akvakulturnæringen kan utvikle seg videre på måter som ikke er miljøskadelige, og bidra til verdiskaping både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Som et resultat vil AQUABALANCE utvikle pan-europeiske og regionale industri- og policy-retningslinjer og et politisk veikart som har et transnasjonalt perspektiv og kan tilpasses de regionale særegenhetene. Disse anbefalingene vil legge til rette for en mer bærekraftig vekst av akvakulturnæringen, bidra til å løse store utfordringer med klimaendringer og sosial rettferdighet, og dermed skape verdier for hele samfunnet.

Sustainable development of aquaculture is one of the main objectives of the common fisheries policy. Despite rather high profitability, the industry has been confronted with several (and mounting) environmental and ethical issues. It is a need to strengthen the legitimacy of the aquaculture industry, reduce its negative environmental impact and increase its positive societal impact. To address this, AQUABALANCE will identify barriers and drivers for ongoing transition processes, investigate dilemmas associated with rebalancing the economic, environmental, and social dimensions, analyse how the aquaculture industry can ensure legitimacy, and explore the role of policy for these transition processes. The Norwegian partners will be involved in all aforementioned activities. The project follows a pan-European perspective by focusing on different geographical locations and different sea-basins (North Sea, Mediterranean Sea, Atlantic Ocean), and maps existing and promising solutions boosting the sustainability and viability of the aquaculture industry. Specifically, based on a mix of qualitative and quantitative methods, it will create new knowledge about how the European aquaculture industry can develop onwards in ways that are not environmentally harmful, and contribute to value creation and value capture both locally, nationally, and internationally. By combining several theoretical perspectives (economic geography, socio-technical transition studies, and sustainable business models), AQUABALANCE will develop pan-European and regional industry and policy advice and a policy roadmap that has a transnational perspective and can be adapted to the regional specificities. These recommendations will serve as a background for a more sustainable growth of the aquaculture industry, contributing to achieving the goals of the EU Farm to Fork strategy, solving grand challenges of climate change and social justice, and thereby generating value for the whole society.

Budsjettformål:

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning