Tilbake til søkeresultatene

GLOBALBÆREKRAFT-Forskning for global bærekraft

GRC pilot: Big data technology-enabled sustainable and social just cities

Alternativ tittel: GRC-pilot: Bærekraftige og sosiale rettferdige byer med stor datateknologi

Tildelt: kr 4,0 mill.

I 2020 bodde over 50% av verdens befolkning i urbane områder. Innen 2050 vil 7 av 10 mennesker i verden bo i byer. Og byene vil generere mer enn 80% av den globale bruttonasjonalproduktet (BNP). Som noen andre megatrender har urbanisering potensial til å bli en positiv transformerende kraft for alle aspekter av bærekraftig utvikling, inkludert reduksjon av ulikhet. Å vurdere aldring og nye levevaner (slik som hjemmekontor og gangbare byer), er det viktig å riktig anvende nye teknologier for å forbedre bylivet. Hovedmålet til JustCity er å utnytte kraften til data og teknologi for å fremme bærekraftig utvikling, sosial rettferdighet og trivsel innenfor og mellom byer. For å oppnå dette hovedmålet, har vi flere delmål. 1. Identifisere den sosial-romlige ulikheten i urbane områder og foreslå indikatorer for prestasjons-velvære. 2. Utvikle bærekraftige og inkluderende tjenester og byplanleggingsstrategier. 3. Utforske veiene mot et bærekraftig, likestilt og inkluderende bysystem. Dette prosjektet er basert på fire pågående og nylig avsluttede prosjekter finansiert av NFR (nr. 299078), NSFC (nr. 11975071), FORMAS (nr. 2018-00255) og TUBITK (nr. 120K273). Prosjektet ledes av Oslo Metropolitan University sammen med Abdullah Gül Üniversitesi (Tyrkia), University of Electronic Science and Technology of China og Uppsala University (Sverige). Viken fylkeskommune, Syklistenes Landsfroening og Chengdu Institute of New Economic Development Limited Company er partnere. Dette prosjektet er finansiert gjennom den internasjonale SDG Pilot Call, et samarbeid mellom 11 finansieringsorganer fra Europa, Afrika, Asia og Latin-Amerika. Målet med oppropet er å akselerere oppnåelsen av bærekraftsmålene (SDG-ene), gjennom implementering av resultater fra pågående eller nylig avsluttede forsknings- og innovasjonsprosjekter for å fremme kunnskapsbasert oppnåelse av SDG-ene, fra lokalt til regionalt nivå.

In 2020, over 50% of the world’s population are living in the urban area. By 2050, 7 out of 10 people in the world will live in cities. And the cities will generate more than 80% of the global GDP. Like some other megatrends, urbanization has the potential to become a positive transformative force for every aspect of sustainable development, including the reduction of inequality. Considering aging and new living styles (such as working from home and walkable cities), how to properly apply emerging technologies to improve urban living conditions is important. The aim of JustCity is to leverage the power of data and technology to promote sustainable development, social equity, and well-being within and among cities. In order to achieve the primary goal, we have several sub-goals. 1. Identify the social-spatial inequity of urban areas and propose performance well-being indicators. 2. Develop sustainable and inclusive services and urban planning strategies. 3. Explore the pathways to a sustainable, equal, and inclusive urban system. This project is based on four ongoing and recently finished projects funded by NFR (No. 299078), NSFC (No. 11975071), FORMAS (No. 2018-00255), and TUBITK (No. 120K273). This project is led by Oslo Metropolitan University together (Norway) with Abdullah Gül Üniversitesi (Turkey), the University of Electronic Science and Technology of China, and Uppsala University (Sweden). Viken fylkeskommune, Syklistenes Landsfroening, Chengdu Institute of New Economic Development Limited Company are partners. This project is funded through the international call SDG Pilot Call, a collaboration between 11 funding agencies from Europe, Africa, Asia, and Latin-America. The aim of the call is to accelerate the achievement of the SDGs, through the implementation of results from ongoing or recently finalized research and innovation projects to advance knowledge-based achievement of the SDGs, from local to regional scale.

Budsjettformål:

GLOBALBÆREKRAFT-Forskning for global bærekraft