Tilbake til søkeresultatene

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Elevens stemme i transfaglig undervisningsdesign

Alternativ tittel: The student perspective in cross-subject teaching design

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektnummer:

352177

Prosjektperiode:

2024 - 2028

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Populærvitenskapelig framstilling Doktorgradsprosjektet har til hensikt å gi informasjon om hva elevene opplever som gode læringsprosesser, med tanke på opplevelse av mestring, økt kompetanse og læring, samt inkludering og medvirkning i et fagintegrert undervisningsdesign. Prosjektet vil gi elevdata som viser hvordan elevene erfarer sin egen rolle i et læringsfellesskap som bygger på de overordnede tverrfaglige temaene «demokrati og medborgerskap» samt «folkehelse og livsmestring», hentet fra lærerplanen LK20. Med disse dataene vil skolen kunne utvikle nye undervisningsmetoder som vektlegger fagintegrerte undervisningsmetoder og som styrker elevenes rom for medvirkning og samarbeid i disse læringsprosessene. I sum vil dette gi skolen mer innsikt i hva som fremmer elevenes faglige og sosiale læring og utvikling, og hva som skal til for å motvirke negative mestringsopplevelser, sosialt utenforskap og frafall underveis i skoleløpet. Sammendrag Det overordnede forskningsspørsmålet i dette doktorgradsarbeidet er hvordan elever opplever sin egen læringsprosess og rolleforståelse i et fagintegrert undervisningsdesign. Begrepet fagintegrert undervisningsdesign dekker begrepene tverrfaglig og transfaglig undervisning. Dataene vil i hovedsak være elevdata, som elevintervju og elevarbeid, samt intervju av lærere og deres plan- og undervisningsdokumenter. Forskningsdesignet til doktorgradsarbeidet er en intervensjonsstudie som skal hente fram elevenes faglige og sosiale erfaringer i et fagintegrert læringsfellesskap, likeledes elevenes egen rolleforståelse i dette læringsrommet. Forskningsspørsmålet vil diskutere elevperspektivet til tre aspekter i undervisningen; elevmedvirkning, fagintegrert undervisning og vurderingspraksis.

Doktorgradsprosjektets mål er å undersøke hvordan elever i den videregående skolen opplever innføringen av et fagintegrert undervisningsdesign. Forskningsdesignet er en longitunell kasusstudie med bruk av intervensjoner. Doktorgradsprosjektet vil gi elevdata som viser elevens rolleforståelse i et fagintegrert læringsfellesskap som bygger på LK20 og de overordnede tverrfaglige temaene «demokrati og medborgerskap» og «folkehelse og livsmestring». Med disse dataene vil skolen kunne utvikle nye fagintegrerte undervisningsmetoder som styrker elevenes rom for medvirkning. I sum vil dette gi skolen mer innsikt i hva som fremmer faglige og sosiale læring, og hva som motvirker negative mestringsopplevelser, sosialt utenforskap og frafall underveis i skoleløpet.

Budsjettformål:

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Finansieringskilder