Tilbake til søkeresultatene

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Fra seleksjon til prestasjon - Utvikling av psykologiske egenskaper for å prestere under press blant norske Spesialstyrker i Forsvaret.

Alternativ tittel: From selection to performance – Development of psychological skills to perform under pressure among Norwegian Special Forces Operators

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektnummer:

352194

Prosjektperiode:

2024 - 2028

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Forsvarets spesialstyrker er av betydelig sikkerhetspolitisk viktighet med en særegen evne til å gjennomføre de mest utfordrende, risikofylte og ukonvensjonelle oppdrag. Den høye oppdragsrisikoen medfører at evnen til å håndtere stress er en avgjørende egenskap for suksess. Seleksjon er derav svært ressurskrevende og en omfattende prosess for å finne egnede individer. Av de få studier som eksisterer viser det seg at gruppen har særegne karakteristika på personlighetstrekk og egenskaper relatert til stress. Selv om personell med egnede karakteristika tilsynelatende selekteres er det vanskelig å predikere hvem som består. Nyere funn viser at seleksjon, men trolig operasjonsmiljøet man eksponeres for over tid medfører permanente endringer av blant annet personlighetstrekk. Noe man ikke ser i samfunnet ellers, kun ved alvorlige livshendelser. Hvis spesialstyrkenes seleksjon og operasjonsmiljø fører til en systematisk forandring av individer er det grunnleggende å forstå hvordan dette utspiller seg da endringene kan påvirke patologi og mental helse. Hvis endring av stressmestrinsevne samsvarer med alder/erfaring er dette særlig interessant da erfaring har en sterk sammenheng med skyteprestasjon i stressfulle situasjoner. Hvorvidt psykologiske karakteristika fungerer som medierende variabler eller hvilke forhold som forklarer prestasjonsforskjeller er ikke kjent. Ser vi til andre dynamiske miljøer som må forholde seg til en motstander viser ulikheter i visuelle oppmerksomhet (hyppighet og timing) å forklare prestasjonsforskjeller. Dette bidrar til bedre informasjonsinnhenting, antesipasjon og beslutningsprosesser på elitenivå i fotball. Ingen studier har til nå undersøkt hvordan psykologiske forhold endrer seg i et longitudinelt perspektiv blant spesialstyrkene og hvilke variabler som forklarer prestasjonsforskjeller under høyt press. Avslutningsvis har prosjektet til hensikt å undersøke om moderne teknologi (AR/VR) kan bidra til å heve prestasjon.

Stress er relevant for mange yrkesgrupper, men for operatører i spesialstyrkene kan stressmestringsegenskaper utgjøre forskjell mellom liv og død. Hovedmålet til prosjektet er å kartlegge forskjeller i evne til stressmestring mellom soldater under seleksjon og erfarne soldater i en norsk spesialstyrke, samt utprøve treningsmodeller for å utvikle evnen til å håndtere stress. Dette for å øke prestasjonen til spesialsoldater tidligere i karrieren. Eksisterende litteratur indikerer at seleksjonsløpet og operasjonsmiljø til spesialstyrkene fører til systematiske forandringer i egenskaper tilknyttet stress, deriblant personlighet. Slike endringer er ikke tilfellet ellers i befolkningen. Første delmål er å undersøke hvordan personlighet, stressmestringsegenskaper og mindset til stress utvikler seg over en toårs periode blant personell i operativ skvadron og kandidater som gjennomgår et seleksjonsløp. Andre delmål er å undersøke om stressmestringsevner forklarer forskjeller i skyteprestasjon under høy-press situasjoner blant operatører i spesialstyrkene. Prosjektets tredje delmål har til hensikt evaluere om treningsintervensjon ved bruk av moderne teknologi (VR/AR) kan bidra til å effektivisere treningen å heve prestasjonsnivå blant spesialoperatører i Forsvaret.

Budsjettformål:

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Finansieringskilder