Tilbake til søkeresultatene

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Religious extremism in Pakistan and its impact on Norwegian society

Alternativ tittel: Religiøs ekstremisme i Pakistan og dens innvirkning på det norske samfunnet

Tildelt: kr 1,9 mill.

Doktorgradsprosjektet vil fokusere på konsekvensene av økende religiøs ekstremisme i Pakistan for norsk-pakistanere og det norske samfunnet. Det fokuseres spesielt på hvordan aktører fra Pakistan påvirker og rekrutterer unge norsk-pakistanere til voldelig ekstremisme, og hvordan dette påvirker tilliten til verdier som ytringsfrihet, tankefrihet, religionsfrihet og demokrati. Målet er å gi bedre innsikt i migrasjon, integrering og samfunnsutfordringer, og å produsere relevant kunnskap til tjenesteproduksjon i Østfold fylkeskommune, samt videre forskning og politikkutvikling på feltet. I særdeleshet vil forskningsresultatene bidra til at Østfold fylkeskommune kan forbedre velferdstjenester, motvirke radikalisering og ulikheter, og utvikle politikk og tiltak for å forebygge utenforskap og sosiale forskjeller. Dette innebærer samarbeid med ulike organisasjoner og praktisk bruk av kunnskap, inkludert forebyggende arbeid mot radikalisering og samarbeid med religiøse institusjoner.

Formålet med forskningsprosjektet er å undersøke hvordan økende religiøs ekstremisme i Pakistan påvirker holdninger og atferd blant norsk-pakistanere og i det norske samfunnet. Det akademiske målet er å forstå hvordan aktører fra Pakistan påvirker og rekrutterer unge norsk-pakistanere til voldelig ekstremisme, samt svekker tilliten til norske verdier og demokrati. Prosjektet skal også studere samspillet mellom pakistansk diaspora i Norge og hjemlandet når det gjelder spredning av ekstremisme og avstand fra norske verdier. Fokus er på radikalisering etter 2010, spesielt i Fredrikstad og Oslo, for å forstå årsakene og lære av dem. Målet er å bidra til bedre forståelse av migrasjon, integrering og samfunnsutfordringer, samt å gi relevant kunnskap til politikere og organisasjoner. Doktorgradsprosjektet har direkte relevans for Østfold fylkeskommunes ansvarsområde og behov, da det tar for seg lovpålagte krav om integrering, likestilling og motvirkning av diskriminering (NOU 2011:14). Forskningsresultatene vil hjelpe Østfold fylkeskommune med å forbedre velferdstjenester og motvirke radikalisering og ulikheter i fylket. Prosjektet vil bidra til å utvikle politikk og tiltak for å forebygge utenforskap og sosiale forskjeller, samt styrke innvandreres ferdigheter og muligheter for deltakelse i lokalsamfunnene og tillit til samfunnsinstitusjoner. Østfold fylkeskommune skal anvende kunnskapen fra prosjektet i forvaltning, herunder utdanning, idrett, og frivillig sektor og samarbeid med ulike organisasjoner og partnere. Praktisk anvendelse av kunnskapen inkluderer utvikling av nye programmer og tiltak, som forebyggende arbeid mot radikalisering og samarbeid med religiøse institusjoner. Evaluering av effekten av nye tjenester og kontinuerlig tilpasning er også viktige aspekter for å sikre bærekraftige endringer over tid. Til slutt, ressurser er allokert for implementeringen, og prosjektet er forankret i ledelsen for å sikre effektivt samarbeid på tvers av organisasjonen.

Budsjettformål:

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Finansieringskilder