Tilbake til søkeresultatene

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Prioritering og tildeling av Langtidsopphold I Sykehjem: En studie av kommunal forvaltningspraksis (PLIS)

Alternativ tittel: Prioritization and Allocation of Long-Term Care in Nursing Homes: A Study of Municipal Administrative Practices

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektnummer:

352551

Prosjektperiode:

2024 - 2028

Midlene er mottatt fra:

Prioritering og tildeling av Langtidsopphold I Sykehjem: En studie av kommunal forvaltningspraksis (PLIS) Demografiske framskrivinger viser særlig vekst i de eldste aldersgruppene, og det forventes et økt behov for helse og omsorgstjenester i en befolkning med økende alder. Samtidig er institusjonsbaserte tjenester ansett som svært ressurskrevende og et tilbud som kun skal gis til mennesker som av ulike årsaker ikke kan bo hjemme. Nasjonalt har gjennomsnittlig botid i sykehjem vært synkende, men varierende blant landets kommuner. Tromsø kommune har lengre botid enn sammenlignbare kommuner. Dette ph.d.-prosjektet vil utforske saksbehandlingsprosesser og prioriteringer ved søknad om langtidsopphold i sykehjem i Tromsø kommune og to andre bykommuner. Gjennom fokusgrupper med saksbehandlere vil studien gi innsikt i saksbehandlers handlingsrom, kompleksiteten i beslutningsprosesser og forhold som kan påvirke tildeling av sykehjemsplass. Prosjektet vil også studere vedtak på søknad om plass i sykehjem med spesiell oppmerksomhet på saksbehandlers argumentasjon for å tildele eventuelt ikke tildele sykehjemsplass. Prosjektet vil generere kunnskap som kan bidra til mer transparente og forutsigbare saksbehandlings- og beslutningsprosesser, og vil dermed også bidra til rettferdig prioritering og fordeling av knappe ressurser. Resultater fra studien vil formidles og diskuteres fortløpende i relevante kommunale fora slik at kunnskapen tidlig kan inngå i kommunens pågående kvalitets- og utviklingsarbeid. Studiens resultater vil bidra til utvikling av systemer for prioritering og beslutningsstøtte i tildelingsprosesser.

Forskning om prioritering og tildeling av tjenester, som langtidsopphold i sykehjem, kan gi kommuner ny og viktig kunnskap om kommunenes forvaltningspraksis. Prosjektet skal besvare følgende forskningsspørsmål som skal munne ut i tre vitenskapelige artikler publisert i internasjonale open access tidsskrift og inngå i kandidatens Ph.D.-avhandling: 1. Hvordan erfarer og beskriver saksbehandlere sitt handlingsrom i saksbehandlingsprosesser? Hvordan kommer bruk av veiledere, retningslinjer, kriterier og skjønn til uttrykk i saksbehandlernes beskrivelser av prioriterings- og tildelingsprosesser? 2. Hvilke forhold (kontekstuelle, individuelle, relasjonelle) vektlegges i prioriteringer og vedtak om tildeling, og vedtak om avslag på søknad om langtidsopphold i sykehjem? 3. Hva kjennetegner vedtak om tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Tromsø kommune og to bykommuner med kortere botid i sykehjem? Prosjektets design inkluderer fokusgrupper med saksbehandlere og dokumentanalyser av vedtak på søknad om langtidsopphold i sykehjem i Tromsø kommune og to andre bykommuner. En analysestrategi som kombinerer tematisk analyse med diskursanalyse vil være hensiktsmessig for begge datamaterialene. Det vil bli etablert en referansegruppe bestående av representanter for brukere, pårørende og ansatte i kommunen. Prosjektet vil generere kunnskap som kan bidra til mer transparente og forutsigbare saksbehandlings- og beslutningsprosesser, og vil dermed også bidra til rettferdig prioritering og fordeling av knappe ressurser. Resultater fra studien vil formidles og diskuteres fortløpende i relevante kommunale fora slik at kunnskapen tidlig kan inngå i kommunens kvalitets- og utviklingsarbeid. Studiens resultater vil bidra til utvikling av virksomhetens systemer for prioritering og beslutningsstøtte i tildelingsprosesser.

Budsjettformål:

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Finansieringskilder