Tilbake til søkeresultatene

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Hvordan kan god tilpasset opplæring og universelle tiltak fremme skolenærvær hos sårbare grupper i grunnskolen.

Alternativ tittel: Preventing school absenteeism in vulnarable groups through adapted education at a universal preventive level

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektnummer:

352559

Prosjektperiode:

2024 - 2028

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Dette PhD-prosjektet har sitt utspring i Sunnfjord Kommune sitt eget arbeid med fravær i grunnskolen. Det representerer en ny tilnærming som utforsker sårbarhetsfaktorer man vanligvis ikke adresserer på et universelt forebyggende nivå. Hovedmålet er et mer inkluderende og effektivt rammeverk for hvordan man kan forebygge og håndtere fravær i grunnskolen. Prosjektet søker å sikre en dypere forståelse av fravær i grunnskolen, samt utforske en ny modell for innovativ problemløsning. Brukerstemmen og en reell medvirkning fra berørte parter er sentralt i dette arbeidet. Det sikres gjennom en langvarig aktiv deltakende prosess der de spesifikke behovene til sårbare grupper adresseres og utforskes for slik å kunne utvikle mer målrettede forebyggende strategier for å møte disse elevene på et universelt nivå. Prosjektets delmål er å 1) undersøke årsaker og underliggende faktorer som bidrar til fravær, 2) avdekke sammenhenger mellom fraværet og andre relevante faktorer samt hvordan disse faktorene møtes i praksis, og 3) identifisere spesifikke elevgrupper som er mer utsatt for fravær. PhD-prosjektet vil videre sette søkelys på de ulike kategoriene i sårbare elevgrupper i forhold til justering og effektivisering av eksisterende tilbud for slik mer presist kunne forebygge fravær gjennom a) innovative primærforebyggende tiltak basert på årsaker og relevante faktorer, b) innovative sekundærforebyggende tiltak basert på sammenheng mellom identifiserte faktorer, samt c) hjelpetiltak. Prosjektet vil gi økt innsikt, felles begrepsbruk og forståelse samt en innovativ modell for forebygging av skolefravær som kan brukes i politikk og praksis på skolenivå, både lokalt, regionalt og nasjonalt. Det skapes en sterkere forbindelse mellom forskning, praksis og samfunnsbehov, og mer bærekraftig tilnærming til å fremme deltakelse og trivsel i skolen.

Prosjektet vil undersøke hvordan god tilpasset opplæring og universelle tiltak kan fremme skolenærvær hos sårbare grupper via en innovativ tilnærming der man gjennom brukermedvirkning skaper et mer effektivt og inkluderende rammeverk for håndtering av skolefraværsproblematikk. Videre vil økt samhandlingskomptanse på tvers av fagområdene utdanning og helse være en del av formålet. Skolefravær er en økende utfordring i skolen og et krevende felt da de det gjelder ikke er en homogen gruppe. Det kan være faktorer som tangere flere fagområder og instanser. Den brede tverrfaglige tilnærmingen vil samtidig være en sentral FoU-utfordring. Mer kunnskap om sårbare grupper, risikofaktorer, organisatoriske faktorer i skolehverdagen som kan medvirke negativt/positivt, tverrsektoriell koordinert innsats og medvirkning vil trolig være viktige kvaliteter i arbeidet med dette problemområdet. Gjennom Vestland Fylkeskommune og “Program for folkehelse” har Sunnfjord Kommune startet opp et fireårig prosjekt og PhD-prosjektet vil være nært knyttet til dette. Doktorgradsprosjektet vil gi kommunen mulighet til å gå i dybden på ulike årsaksforklaringer, sammensetninger av og mulige systempropper knyttet til erfaringene kommunen gjør seg. PhD-prosjektet vil bruke mixed methods, da både kvalitative og kvantitative metoder vil gi mer helhetlig forståelse. Empiri fra kommunens eget prosjekt vil benyttes som grunnlag for videre datainnsamling, da man jobber ut fra en tanke om at barnet og pårørende er nøkkelen til hvordan oppfølging bør se ut, og hvordan legge til rette for reell medvirkning fra barnet og foresatte. Også data fra elevundersøkelse, Ung Data og kommunale oppvekstprofiler vil benyttes. Planlagte artikler vil omhandle antatte sammenhenger mellom fravær og elevens behov for tilpasninger. De vil publiseres i anerkjente norske og internasjonale fagfellevurderte tidsskrifter, slik at funnene blir tilgjengelige for et bredere faglig publikum.

Budsjettformål:

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Finansieringskilder