Tilbake til søkeresultatene

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

EDUCATE: KI og underveisvurdering i skolen i lys av LK20

Alternativ tittel: EDUCATE: AI and formative assessment in school in light of LK20

Tildelt: kr 2,1 mill.

Dette doktorgradsprosjektet skal utforske læreres holdning til og bruk av kunstig intelligens (KI) i undervisningen, og underveisvurdering i skolen i lys av LK20, det nåværende læreplanverket. KI er teknologi som vil kunne ha stor betydning for utformingen av vurderingspraksiser i skolen, både fordi den byr på muligheter for læring som bør utnyttes og fordi den bringer med seg utfordringer når det gjelder elevenes læringsprosesser. Underveisvurdering handler om hvordan lærere legger til rette for at elever får vist kompetanse og hvordan lærerne fanger opp og gir respons på kompetansen eleven viser i løpet av, og ikke kun på slutten av, læringsprosessen. Prosjektets første artikkel vil kartlegge hvordan lærere forholder seg til, bruker, underviser i og eventuelt vurderer elevenes bruk av KI i undervisningen. Dette er et nytt område som det er finnes begrenset forskning på. Prosjektets andre artikkel vil kartlegge om det er skjedd en endring i læreres vurderingspraksis ved innføringen av LK20, som ga nye føringer for vurdering i fagene og ga vurdering en mer sentral plass i læreplanene. Prosjektets tredje artikkel vil kartlegge elevers erfaring med underveisvurdering under LK06 og LK20. Prosjektet vil komme frem til implikasjoner for fremtidig praksis på de tre områdene nevnt ovenfor. Forskningsprosjektet inngår som en del av EDUCATE, et skoleforskningsprosjekt ved UiO hvis forskningsdesign er longitudinelt (2015-2024). Det vil derfor være mulig å gjennomføre systematiske og komparative studier på tvers av skoler over tid - og læreplaner. Prosjektet vil i hovedsak anvende videoobservasjon som metode (observert perspektiv), i tillegg til elevspørreskjema, lærerlogger og lærerintervjuer (selvrapportert perspektiv). Det innebærer et mixed methods design der kvalitative og kvantitative metoder integreres. Et slikt forskningsdesign vil gi verdifull kunnskap om undervisnings- og vurderingspraksiser i ulike fag, både i ungdomsskolen og den videregående skolen

Hovedmålet med doktorgradsprosjektet er altså å utvikle kunnskap om innføringen av Fagfornyelsen, knyttet til underveisvurdering. Første delen av prosjektet handler om undervisning i og vurdering av bruk av KI, mens resten av prosjektet fokuserer mer generelt på underveisvurdering. Prosjektet sammenlikner underveisvurderingen gjennomført i et utvalg under Kunnskapsløftet (K06) og Fagfornyelsen (LK20), både hvordan den gjennomføres og elevenes erfaringer med underveisvurderingen. Prosjektet er knyttet til forskningsprosjektene LISE (Linking Instruction and Student Experiences ) og EDUCATE – Evaluering av Fagfornyelsen i fag, ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) ved Universitetet i Oslo (UiO). Prosjektet undersøker undervisnings- og vurderingspraksiser, samt elevers erfaringer med underveisvurdering, gjennom et mixed method design. Utvalget består av ulike klasser og trinn på ungdomsskoler og videregående skoler. I Artikkel 1 og 2 er det kun videoobservasjon som blir anvendt som metode, mens jeg i Artikkel 3 kombinerer videoobservasjon med spørreskjema. Videodata og spørreskjemaene er samlet inn fra samme klasser, i ulike skoleår. De første spørreskjemaene ble samlet inn under K06, mens de siste ble samlet inn under LK20. Skjemaene var helt identiske. Målet er å gjennomføre systematiske og komparative klasseromsstudier. Forskningsdesignet vil kunne gi kunnskap om implementeringen av Fagfornyelsen, når det angår underveisvurdering.

Budsjettformål:

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Finansieringskilder