Tilbake til søkeresultatene

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Veiledning i institusjonsbarnevernet: Hvordan øke inntoning og refleksjon hos veiledere og miljøpersonale?

Alternativ tittel: Supervision in Institutional Childcare: How to Increase Attunement and Reflection among Supervisors and Environmental Staff?"

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektnummer:

352623

Prosjektperiode:

2024 - 2028

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Det statlige barnevernet (Bufetat) satser på veiledning for å fremme kompetanseutvikling for miljøpersonale ved barnevernsinstitusjoner og omsorgsinstitusjoner (EMA). Med dette doktorgradsarbeidet ønsker Bufetat region øst å få mer inngående kunnskap om hvordan veiledning kan bidra slik at forståelser og tiltak blir best mulig tilpasset aktuelle målgrupper og det enkelte barn. I studien vil ivaretakelse av barnets perspektiv og «barnets stemme», kombinert med erfaringsbasert og teoretisk faglighet for helhetlig forståelse av barnet i sin livssituasjon, bli vektlagt. Spesielt to intervensjoner skal utforskes: Inntoning og refleksjon. Dette inkluderer å se og møte barnet i sin sammenheng med empati og forståelse på både et kroppslig/følelsesmessig plan og på et tankemessig plan. Utvikling av inntoning og refleksjon via veiledning er nyttig for å tilegne seg nye handlingsmuligheter for tilpassede tilnærminger i miljøterapien. Tittelen på studien er «Veiledning i institusjonsbarnevernet: Hvordan øke inntoning og refleksjon hos veiledere og miljøpersonale?». Det angir et fokus på hvordan veiledere og miljøterapeuter (de som får veiledning) utfører og utvikler inntoning og refleksjon i veiledningene, både hver for seg og sammen. Data samles inn med videoopptak av veiledningsøkter, der både nonverbale og verbale aspekter av veiledningssamtalene vektlegges i analysen. Som del av forskningsprosessen vil intervensjoner som øvelser, intervjuer og tilbakemeldinger via videoavspillinger, bidra til praksisorientert kunnskap og utvikling av kvalitetene inntoning og refleksjon hos deltakerne, med nytte for arbeidsplassen. Forskningen vil også gi nyttig kunnskap til andre steder og til veiledningsfeltet generelt.

Prosjektet har som mål å bidra til økt kvalitet på veiledning i institusjonsbarnevernet gjennom utvikling av inntoning og refleksjon for tilpasset veiledning av miljøpersonalet og de problemstillingene de har med seg til veiledningen. Studien tar utgangspunkt i veiledninger slik de utføres til vanlig. Deretter gis en opplærings-del til veilederne med øvelser som også vil bli introdusert i etterfølgende veiledninger, slik at det blir mulig å studere utvikling av inntoning og refleksjon hos veilederne og veilandene. Data samles med videoopptak av veiledningsøkter, supplert med intervjuer, videoavspillinger og spørreskjemaer i etterkant av øktene. Både nonverbale og verbale aspekter av veiledningssamtalene vektlegges i analysen - støttet av AI for å studere emosjonell kommunikasjon. Temaet for prosjektet vil bidra til ny kunnskap på feltet og til videreutvikling av veiledning, med betydning for tjenestetilbudet til barn og ungdom. Bufetat legger vekt på ivaretakelse av barnets perspektiv og «barnets stemme». Å se og møte barnet som subjekt i sin kontekst innebærer innlevelse og empati på både et følelsesmessig/kroppslig plan – der inntoning er relevant – og på et kognitivt plan – der refleksjon er relevant. Utvikling av inntoning og refleksjon via veiledning er derfor nyttig for at miljøterapeutene skal tilegne seg nye handlingsmuligheter for tilpassede tilnærminger i miljøterapien. Prosjektet har sin basis i psykologifaget med tett tilknytning til forskningsmiljøet på veiledning, ved UiO. Andre fagområder vil trekkes inn i refleksjonene. Utfordringer som kan oppstå: Få nok frivillige deltakere, avdekke funn med utfordringer for enkeltdeltakere og organisasjonen, og egen innvirkning på forskningen. Støtten til prosjektet fra Bufetat og samarbeid med forskningsdeltakerne (veiledere og miljøpersonalet) og andre forskere for å ivareta en etisk forsvarlighet i prosjektet, er derfor viktig. Risiko i prosjektet anses lav da studien vil foregå på allerede etablert praksis.

Budsjettformål:

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet