Tilbake til søkeresultatene

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Significance and meaning of area-based effort for children and youth in vulnerable situations

Alternativ tittel: Virkning og betydning av områderettet innsats for utsatte barn og unge

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektnummer:

352630

Prosjektperiode:

2024 - 2028

Midlene er mottatt fra:

Hva slags betydning kan områderettet innsats ha for barn og unge som av ulike grunner befinner seg i en utsatt og sårbar livssituasjon? Hvordan kan barn og unge involveres i en slik innsats, og formidle sine perspektiver? Hvordan kan kunst- og kultur bidra til å gi bredere og bedre innsikt i hva barn og unge ønsker å formidle om egne liv? Disse spørsmålene er utgangspunktet for dette forskningsprosjektet. Hensikten med studien er å få innsikt i hvilken betydning en områderettet innsats kan ha for barn og unge, og hvordan offentlig sektor kan benytte seg av denne innsikten i å utvikle bedre og mer treffsikre tjenester. I tillegg har studien et mål om å se på betydningen kunst og kultur kan ha i sosialt arbeid, og hvordan kunstneriske uttrykk kan gi ny og bredere innsikt i barn og unges liv. Prosjektet undersøker også om tilgang og deltakelse på arenaer hvor kunst og kulturelle aktiviteter er i fokus, kan bidra til økt livskvalitet og om dette skaper bedre forutsetninger for sosial inkludering. Prosjektet består av tre delstudier. Den første delen har som mål å få en oversikt og innsikt i hva områderettet innsats innebærer, både på nasjonalt nivå og i kommunen. Det andre delstudiet dreier seg om samarbeid og samhandling med barn og unge som er berørt av de områderettede innsatsene. Dette vil skje gjennom deltakelse og deltakende observasjon av barn som deltar i ulike kunst- og kulturaktiviteter. Den tredje delen av studiet retter seg mot individet, og hvordan både individet selv og omgivelsene rundt opplever effekten av en områderettet innsats.

Med dette prosjektet ønsker vi å undersøke hvordan barn og unge i sårbare situasjoner kan få muligheten til å uttrykke seg, og formidle sine perspektiver, innspill og erfaringer. Med barn og unge i sårbare situasjoner menes barn og unge som av ulike årsaker står i fare for å oppleve utenforskap. Dette kan være på bakgrunn av sosioøkonomiske forskjeller, språk, psykisk helse, læringsmiljøutfordringer, lærevansker m.m. Prosjektet har som mål å undersøke hvordan tilgang både til arenaer for å uttrykke seg, og tilgang til mangfoldige uttrykksformer, kan fungere som et forebyggende tiltak mot utenforskap, og bidra til bedre og mer treffsikre innsatser for barn, unge og deres familier. Studien søker å utvikle forskningsbasert kunnskap om hvordan utsatte barn og unge kan involveres og være deltaktige, samtidig som det skapes en arena for å uttrykke seg og formidle sine egne perspektiver. For å finne nye innganger til å skape en slik arena, vil kunst- og kulturaktiviteter være et sentral virkemiddel i prosjektet. Forskningsprosjektet knyttes opp mot områdesatsningen på Lademoen i Trondheim. Lademoen er en sammensatt bydel i kommunen, med store sosioøkonomiske utfordringer. Det er også en stor andel barn og unge i bydelen, og i følge kommunen egne prognoser er det et av få områder i Trondheim kommune med vekst i barnetall. Trondheim kommune har vedtatt to store kommunale investeringsprosjekter knyttet opp mot området de neste årene. Det ene er rehabilitering av Voldsminde barnehage og nærmiljøsenter, det andre er etablering av ny ungdomsskole for skolekretsen. Begge disse kommunale instansene vil få stor betydning for barn, unge og familier i nærmiljøet. Kunnskapen som innhentes i forskningsprosjektet skal brukes til å forme framtidige tjenester, og vil kunne være et viktig bidrag inn i områderettet innsats.

Budsjettformål:

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Finansieringskilder