Tilbake til søkeresultatene

SSF-Svalbard Science Forum

An Arctic Coastal Biodiversity Observation Network (ARC-BON) development workshop

Alternativ tittel: En Arctic Coastal Biodiversity Observation Network (ARC-BON) utviklingsworkshop

Tildelt: kr 0,25 mill.

På grunn av intensiv klimaoppvarming eroderes de arktiske kystene raskt, og avrenningen fra isbreer og elver øker. Virkninger av klimaendringer på land og i havet kombineres i kystsonen og resulterer i et komplekst og raskt skiftende miljø. Virkningene av denne endringen på kystens biologiske mangfold og økosystemstruktur er imidlertid stort sett ukjent. For å lukke dette kunnskapshullet foreslår vi å koordinere et nettverk av kystøkologiske forskningsgrupper som arbeider på tvers av Arktis med et spesifikt mål om å koordinere eksisterende forskning på kystbiodiversitet: The Arctic Coastal Biodiversity Observation Network (ARC-BON). ARC-BON ble organisert i 2024, men dessverre med liten deltagelse fra Svalbardsamfunnet. Workshopen som foreslås her vil inkludere Svalbard-forskere i ARC-BON og sette deres arbeid inn i en pan-arktisk kontekst. På workshopen vil vi planlegge den første datasyntesen om pan-arktisk biologisk mangfold i fjæresonen og utrede praktisk mulige og rimelige overvåkingsmetoder med lav innvirkning som kan brukes over hele regionen. Vi vil også diskutere løsninger for arkivering av samlete datasett, med innspill fra Svalbard Integrated Arctic Earth Observing System - SIOS. Til slutt vil vi planlegge målrettet formidling mot nasjonale og internasjonale forvaltningsorganer. En vellykket workshop vil sikre entusiasmen for å fortsette syntesearbeidet og utvide personlige samarbeid utover perioden for dette prosjektet.

Due to intensified climate warming, the Arctic coasts are rapidly eroding, and the run-off from glaciers and rivers are increasing. All the manifestations of climate change on land and in the ocean combine in the coastal zone and create a distinct, complex and rapidly changing environment. However, the impacts of this change on coastal biodiversity and ecosystem structure remain largely unknown. To close this knowledge gap, we propose to coordinate a network of coastal ecology research groups working across the Arctic with the specific aim of coordinating existing research on coastal biodiversity: The Arctic Coastal Biodiversity Observation Network (ARC-BON). ARC-BON was loosely organized in 2024 with conspicuous lack of involvement from the Svalbard community. The workshop proposed here will integrate the Svalbard reserach community into ARC-BON to put their work in the developing pan-Arctic context. At the workshop we will plan the first data synthesis on pan-Arctic intertidal biodiversity and work toward identifying potential low-cost, low-impact monitoring methods that can be deployed across the region. We will also discuss solutions for archiving of compiled data sets, with input from SIOS. Finally, we will plan targetted dissemination toward national and international management bodies concerned with this topic. A successful workshop will assure the enthusiasm to continue the synthesis work and expand personal collaborations beyond the period of this project.

Budsjettformål:

SSF-Svalbard Science Forum

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet