Tilbake til søkeresultatene

SSF-Svalbard Science Forum

Shallow waters around Svalbard as nursery areas for fish stocks and an index of environmental changes

Alternativ tittel: Grunne farvann rundt Svalbard som oppvekstområder for fiskebestander og indeks over miljøendringer

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektnummer:

353125

Prosjektperiode:

2024 - 2025

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Samarbeidsland:

Arktis opplever stigende vanntemperaturer over tid, noe som fører til en nordover vandring av atlantiske arter til arktiske farvann. Vil de grunne kystnære sjøområdene på Svalbard bli viktigere som oppvekstområder for de kommersielle fiskebestandene i fremtiden? Det er dette prosjektet ønsker å finne ut av. Som referanse for fremtiden bør vi vite hvilke fiskearter som i dag lever i de grunne områdene rundt hele Svalbard og overvåke dette med jevne mellomrom for å dokumentere endringer i artssammensetning som følge av for eksempel klimaendringer eller menneskeskapt forurensning. Dette bør også sammenlignes med historisk fiskevirksomhet i kystfarvannet på Svalbard. Standardiserte åleruser vil bli brukt for å kartlegge fiskefaunaen på grunt vann mellom 0- og 15 meters dyp. En pilotundersøkelse i august-september 2024 vil bli gjennomført på en miljøvennlig måte ved bruk av en restaurert gavlbåt med seil. Prosjektet vil kombinere ny kunnskap om dagens fiskesammensetning med historisk dokumentasjon samlet inn og rapportert av bl.a. fiskerikonsulent, skipper og fotograf Thor Iversen (1873-1953). Dokumentasjon og måling av strandede båter vil også fortelle en historie om tidligere kommersielle fiskeri- og fangstaktiviteter langs Svalbardkysten. Prosjektet vil invitere flere norske institusjoner som jobber på Svalbard, blant andre Norsk Polarinstitutt, Universitetssenteret på Svalbard (UNIS), Meteorologisk institutt, Grønlands Naturinstitutt, Kystvakten og Bergen Filmutvikling, eieren av Thor Iversens bilde- og filmsamling, for en workshop for å utveksle aktuell kunnskap, og planlegge videre feltarbeid og prosjekter sammen.

The fish fauna in shallow areas at Svalbard is little/poorly known, and in literature we only find one corresponding survey, i.e. "Species composition and abundance of the shallow water fish community of Kongsfjorden, Svalbard" (Brand and Fischer 2016) carried out by the Alfred Wegener Institut für Polar- und Meeresforschung, and geographically limited to Kongsfjorden. The current workshop project hence intends to bring all relevant competence together to present knowledge status and plan and form a joint and regular monitoring survey to better understand how the Svalbard archipelago’s shallow water nursery areas may be linked to the dynamics of the rich fish resources in the Barents Sea, and how such a standardized survey time-series covering the entire archipelago may be used as an environmental monitoring index.

Budsjettformål:

SSF-Svalbard Science Forum

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet