Tilbake til søkeresultatene

TRANSPORT-Transport 2025

En integrert verdikjede for hydrogenbasert klimanøytral luftfart

Tildelt: kr 0,50 mill.

Hydrogen er en energibærer med et stort potensial innen klimanøytral luftfart. Dette gjelder både når hydrogen benyttes direkte som drivstoff i fly enten knyttet til hydrogen-elektrisk drift, til direkte forbrenning av hydrogen i flymotorer eller når hydrogen benyttes som råstoff til produksjon syntetisk drivstoff også kalt «efuel» eller «power to Liquid». I en fremtidig hydrogenbasert luftfart vil de ulike anvendelsene av hydrogen være del av den samme verdikjeden i en eller annen grad. For eksempel kan man se for seg at hydrogenprodusenter både kan levere hydrogen direkte til flyplasser for bruk direkte bruk og også produsere efuel av hydrogen fra samme anlegg og levere dette til de samme kundene. Vi ser også at enkelte flyprodusenter fokuserer på hybride drivlinjer der samme fly kan ha hydrogenelektrisk drift med brenselceller og tradisjonelle forbrenningsmotorer som kan benytte efuel. Produksjon og håndtering av hydrogen og hydrogenbaserte drivstoff er komplekst og bringer med seg en rekke risikoelementer og teknologiske utfordringer. Prosjektpartnerne ønsker å fokusere på problemstillinger knyttet til håndtering av hydrogen fra produksjon og frem til og med fylling på fly og i mindre grad fokusere på problemstillinger knyttet til drift av hydrogendreven fly. Der er det betydelig aktivitet hos ulike flyprodusenter. Prosjektpartnerne søker om denne prosjektetableringen for å legge det nødvendige grunnlaget for et eller flere hovedprosjekt innenfor temaet beskrevet over. Det er en kompleks tematikk og det vil være viktig å kartlegge relevante aktører som kan inngå i hovedprosjekt-konsortie eller konsortier. Et hovedprosjekt vil resultere i at vi kommer nærmere operasjonell anvendelse av hydrogen i kommersiell luftfart gjennom at et hovedprosjekt vil få belyst en del av de viktigste barrierene som eksisterer og utredet, utviklet og demonstrert konkrete løsninger som kan overkomme disse barrierene.

Budsjettformål:

TRANSPORT-Transport 2025