Tilbake til søkeresultatene

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Finsekonferansen 2025 (arbeidstittel)

Tildelt: kr 69 999

Det naturbaserte reiselivet vokser, og flere steder er fjellnaturen under press, blant annet av kraft- og hytteutbygging og nye friluftsaktiviteter. I flere fjellområder lyser det rødt for villrein-bestanden. Den menneskelige ferdselen øker flere steder, og mange av de som oppsøker fjellene har mindre erfaring enn tidligere. Samtidig gjør klimaendringene at været blir villere og våtere, noe som øker faren for naturslitasje og ulykkespotensiale. Reiselivsnæringen sette selv, gjennom sine aktiviteter, natur under press – i mange tilfeller fordi man ikke er klar over konsekvensene eller forstår verdien av urørt natur. Som følge av bit-for-bit-nedbygging forringes naturområder. Nedbygging og oppsplitting av naturområder, landskapsendringer og reduksjon av naturmangfoldet reduserer mulighetene for gode naturopplevelser. Reiselivet må derfor i større grad ta vare på naturverdiene. Dette er i tråd med den nasjonale reiselivsstrategien til Innovasjon Norge (2021) og NOUen “Leve og oppleve” (2023). Finsekonferansen skal samle reiselivsnæring, forvaltning og relevante forskningsmiljøer for å sette fokus på hvordan reiselivsnæringen kan bidra med løsninger på naturkrisen gjennom bedre besøksforvaltning, mer kunnskap og inspirerende eksempler. Uten omfattende natur- og klimagrep står norsk reiselivsnæring i fare for å miste konkurransefortrinnet og gjestene sine, og konferansen skal derfor synliggjøre viktigheten av god besøksforvaltning og naturvern. Konferansen vil tydeliggjøre naturens betydning for reiselivsnæringen, og konsekvensene av presset naturen lider under. Målgruppen er forskningsmiljøer, ansatte i resielivsnæringen og offentlig aktører. Erfaringsmessig deltar ikke forvaltningen på tradisjonelle reiselivskonferanser. Og reiselivsaktører deltar ikke på de arenaene der forvaltningen møtes.

Budsjettformål:

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling