Tilbake til søkeresultatene

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Obstetrisk sjokkindeks indikator - identifisering av alvorlig blødning etter fødsel

Tildelt: kr 49 999

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

353501

Prosjektperiode:

2024 - 2025

Organisasjon:

Geografi:

Samarbeidsland:

Prosjektets hovedmål er å utvikle et medisinsk-teknisk apparat som kan identifisere postbartumblødninger (PPB) på bakgrunn av pasientens fysiologiske respons, obstetrisk sjokkindeks (OSI). Utfordringen med dagens metoder er at diagnosen PPB i hovedsak baserer seg på estimert/målt blodtap. Der mer enn 500ml regnes som PPB og mer enn 1000ml regnes som alvorlig PPB. Tidligere studier viser at grad av blødning ofte underestimeres og at diagnosen derfor stilles sent noe som medfører at iverksettelse av nødvendige tiltak bli forsinket. Klassifisering av blødingssjokk hvor graden av blødning er forbundet med fysiologiske endringer er velkjent. Sjokkindeksen er definert som hjertefrekvens dividert med systolisk blodtrykk, og ble først beskrevet i 1967 og normalverdien ble funnet å være 0,5-0,7 hos friske voksne. Obstetrisk sjokkindeks ble introdusert i 2014 som en betegnelse på sjokkindeksen etter fødselen. Flere studier har sett på normalområdet for OSI, noe som resulterer i ulike anbefalinger for når man skal gripe inn (0,7-1,0), og med ulik grad av sensitivitet og spesifisitet. Vi har gjennom kontakter med forskere fra Universidade Estadual de Campinas i Brasil, analysert et omfattende datasett fra 271 fødsler. På denne bakgrunnen har vi kommet fram til at det er mulig å bedre sensitivitet og spesifisitet ved å benytte individuelle cut-off verdier basert på pasientens egen baseline målt forut for blødningen. Algoritmen er lagt inn i en app-basert prototype som kommuniserer med et blodtrykksapparat og regner ut aktuelle sjokkindeks og angir den på en fargeskala for alvorlighetsgrad av sjokk. Dette vil gi et objektivt signal til helsepersonellet om at det er behov for å tillkalle hjelp og iverksette tiltak. Pilotstudiene vil danne grunnlag for evaluering av de verdiene som angir PPB i applikasjonen og nytten av OSI-indikator. Den vil også kartlegge kvinnenes opplevelse av jevnlige målinger med blodtrykksapparat.

Budsjettformål:

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa