Tilbake til søkeresultatene

FORMIDLING-Allmennrettet formidling

Skoleturne - ungdoms psykiske helse og rusmisbruk – Hvordan kan jeg ta gode valg for meg selv?

Tildelt: kr 25 000

Prosjektnummer:

353698

Prosjektperiode:

2024 - 2024

Mange unge sliter psykisk i perioder. For de fleste er symptomer på psykiske lidelser forbigående, men for noen blir de varige. Med økende individualisering og et sterkere press om å lykkes i skolen har flere vært bekymret for ungdoms psykiske helse. Om psykiske problemer øker blant unge, gir forskningen ingen entydige svar på. Det er likevel flere studier som tyder på en økning i depressive symptomer blant jenter. Det har dessuten vært en klar økning i angst- og depresjonslidelser som begrunnelse for uføretrygd blant unge. (ungdata.no) Depresjon og angst er de vanligste plagene blant ungdom. Jenter er mer plaget og oppsøker oftere hjelp enn gutter. Konfliktfylte forhold i hjemmet og liten grad av sosial støtte, øker risikoen for slike lidelser. Flere undersøkelser viser også en klar sammenheng mellom mobbing og dårlig psykisk helse. Unge kan lettere bli avhengige og ta skade av rusmidler, og problematisk rusmiddelbruk i ung alder kan få negative følger for fremtiden. Samtidig er ungdom utforskende og nysgjerrige, og ungdomstiden er en tid for eksperimentering og identitetsbygging. Det er derfor viktig at unge får nok kunnskap til å kunne ta gode valg. Dette forutsetter at ungdommen får troverdig og riktig informasjon. Vi er svært glade for at årets tema er helse og vi kan sette ungdommens psykiske velvære på agenda og også rette ett blikk mot rus og forebygging. For å nå flest mulig ungdommer i en stor geografisk region som dekker 7 kommuner ønsker vi å gjøre dette gjennom en skoleturne. UiT og Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord) har et forskningsprosjekt og en forskningsgruppe som setter fokus på unges psykiske helse og vi er svært glad for at de vil delta for å fortelle om sitt forskningsarbeid og nå ut til flere unge med prosjektet Opp. (https://uit.no/project/opp/omopp)

Budsjettformål:

FORMIDLING-Allmennrettet formidling

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet