0 projects

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Visualizing the Deep Sea in the Age of Climate Change

Dyphavet er blant de siste uutforskede stedene på jorden. Dette er imidlertid i ferd med å endres på grunn av mulighetene som nye marine teknologier gir. Prosjektet undersøker hvordan dagens avanserte undervannssensorer og -roboter åpner en ny yttergrense for menneskelig utforskning, ekspansjon o...

Awarded: NOK 11.8 mill.

Project Period: 2023-2027

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

ARCREATE. An Archaeology of Creative Knowledge in Turbulent Times

Hva skjer med teknologisk kunnskap og praksis i tider med turbulens, sosialt stress og høy mobilitet? Gir stress og mobilitet håndverksmiljøer store utfordringer, eller kan det gi næring til kreativitet? ARCREATE drevet av et dypt ubehag over arkeologiens etablerte fortellinger om migrasjon, da s...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2023-2028

Location: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Søknad om STIM-OA for NIKU 2021

Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) er et uavhengig tverrfaglig forskningsinstitutt under Klima- og miljødepartementet, og det eneste som har kunnskap om kulturarv som hovedansvarsområde. NIKU skal utvikle kunnskap som er nødvendig for å ta vare på, forvalte, fortolke og forstå kultur...

Awarded: NOK 11,000

Project Period: 2022-2022

Location: Oslo

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Basisutstillinger – i skvis mellom myndighetenes museumspolitiske føringer, ulike brukergrupper og tilvekst av forskning

Basisutstillinger blir oftest satt opp i forbindelse med åpning av et museum. De endres lite over tid, blir ofte utdatert faglig, tilfredsstiller ikke lenger museumspolitiske føringer som myndighetene legger. Grunnen til at en basisutstilling blir stående over lengre tid er fordi det er dyrt å sk...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2022-2026

Location: Nordland - Nordlánnda

FORSTERK-Forsterkningsmidler

CAPARDUS Extension in Norway

CAPARDUS Utvidelse prosjektet har fokus på å samle dokumentasjon og bygge opp kunnskap om standardisering innenfor viktige temaer i Arktis. Disse er ofte relatert til ressursutnyttelse og annen økonomisk aktivititet, miljøvern eller forskning. Folk som bor eller arbeider på Svalbard og andre Arkt...

Awarded: NOK 0.80 mill.

Project Period: 2022-2023

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Moving archaeology to a 4d-science: A novel interdisciplinary approach to the study of resilience in prehistoric marine coastal environments

PastCoast-prosjektet skal studere hvordan folk før i tiden reagerte på endringer i naturen omkring dem. Dette gjøres ved å studere kystbundne og kystnære lokaliteter, og da spesielt lokaliteter som har blitt oppdaget gjennom funn av metallgjenstander ved hjelp av metallsøker. Dessverre er disse l...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Viking beacons - Militarism in northern Europe

Vikinger forbindes ofte med angrep, aggresjon og spredning av frykt i Europa. Hittil har det vært liten oppmerksomhet på de materielle restene av vikingenes egen frykt og beredskap, uttrykt gjennom et omfattende varslingssystem; veter på høye posisjoner i landskapet. Disse ble tent ved fare for a...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Rogaland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Viking Nativity: Gjellestad Across Borders

I 2018 ble det oppdaget en skipsgrav ved Gjellestad i Halden kommune. Med dette som utgangspunkt skal en forskergruppe bestående av arkeologer og historikere nå undersøke regionale politiske forhold og skiftende politiske konstellasjoner og interesser i området fra romersk jernalder til sen vikin...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Relics of Nature: An Archaeology of Natural Heritage in the High North

Hva er naturarv? Og hva innebærer en bærekraftig forvaltning av natur? Svar på disse spørsmålene kan fremstå som både åpenbare og vanskelige. Generelt blir natur, og naturarv, ansett som noe grunnleggende «naturlig» og dermed skånet for menneskelig påvirkning. Likevel ser vi at natur i media og m...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Early History of the Codex: A New Methodology and Ethics for Manuscript Studies (EthiCodex)

Når begynte vi å lese bøker med boksider i? I middelhavsområdet ble oldtidens litteratur gjennom århundrene kopiert og skrevet ned i bokruller. Men, noe skjedde under den romerske keisertiden (ca. 100-400 e.kr.). Kodeksen ? det vil si boken med håndskrevne sider ? erstattet bokrullen som formidli...

Awarded: NOK 12.1 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Dressed in Stone. Interpreting hunter-gatherer rock art of South Africa through the bodily practice of dress.

Den innfødte jeger- og sankerbefolkningen i Sør-Afrika er kjent for å ha malt den fantastiske bergkunsten som finnes i store deler av landets fjellområder. Likevel har San-befolkningen selv ofte blitt beskrevet som "primitive", og til og med nakne mennesker. "Kledd i stein" søker å forene to ...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Oslo

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Seterbruk på Nordvestlandet - Nytt perspektiv på gamle problemstillinger

Hovedmålet med prosjektet er å øke kunnskapen om forhistoriske setre og seterbruk i Møre og Romsdal, og å fremme bærekraftig metodebruk og forvaltning av historisk kjente seteranlegg. Seterbrukets opphav og utvikling har vært mye diskutert de siste 100 årene. Pr. i dag er de fleste setrene i Norg...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Møre og Romsdal

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Virtual Reconstruction, Interpretation and Preservation of the Textile Artifacts from the Oseberg Find

Virtuell rekonstruksjon, tolkning og bevaring av tekstiler fra Oseberg-funnet (TexRec) Over 80 fragmenter av billedvev er bevart fra vikingtidsgraven Oseberg i Viken. Denne samlingen er i sitt slag enestående i verden og fragmentene utgjør derfor en unik kilde til kunnskap om formspråk, mytologi...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES 2021 og 2022 UiT

Se over

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES Horisont Europa rammebevilgning 2021–22

I tråd med Høgskolen i Innlandets ambisjon om å være en pådriver i samfunnsutviklingen, vil økt deltakelse i EUs rammeprogram for forskning og innovasjon bidra til realisere dette. Rammebevilgningen vil bidra til økt innsats i arbeidet med strategiutvikling, kompetansebygging, etablering og vedli...

Awarded: NOK 0.71 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Innlandet

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Future preservation of past life: A multidisciplinary investigation into preservation of ancient biological remains from medieval cemeteries

Skjelett fortel historiar. Kor snakkesalige dei daude er avheng av kor godt bevart dei er. Men, kva påverkar bevaring av arkeologisk biologisk materiale? For å undersøkje dette spørsmålet, vil vi utføre ei arkeologisk utgraving av ein mellomaldersk gravplass i Stavanger, samt analysar av skjelet...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Rogaland

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Søknad om STIM-OA 2019 for NIKU

Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) består av et uavhengig forsknings- og kompetansemiljø for kulturminner. NIKUs forskning spenner vidt over mange fagfelt, og vi har mange dyktige forskere som publiserer gjennom både norske og internasjonale kanaler. I 2019 publiserte forskere ved ...

Awarded: NOK 14,000

Project Period: 2020-2020

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Storegga tsunami c. 6150 BC - a wave of destruction or transformative disruption for a prehistoric society?

Fikk Storeggatsunamien ringvirkninger for samfunnet i eldre steinalder? I år to av prosjektet Life After the Storegga Tsunami (LAST) begynner vi å ane konturene av hvordan samfunnet var rigget slik at folk var i stand til å håndtere farer ved å leve ved, på og av sjøen, for rundt 8000 år siden. ...

Awarded: NOK 11.7 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Rogaland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The impact of food culture in Medieval towns (FOODIMPACT)

Matkultur i middelalderbyen (FOODIMPACT) Vi stiller spørsmålet: Hvilken betydning hadde matkulturen for fremveksten av en urban identitet i middelalderen? Med utgangspunkt i det rike materialet som er gravet frem fra middelalderens Oslo, ser vi nærmere på sosiale forskjeller i byen. Hva spist...

Awarded: NOK 9.9 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES 2020 UiT

UiT har et ønske og en ambisjon om å være en internasjonal sentral aktør innen forskning. Dette gjelder innen alle fagfelt representert ved UiT, og i særdeleshet innen arktiske problemstillinger hvor UiT med sin beliggenhet og posisjon har en særlig rolle. EU og H2020 er en helt sentral aktør inn...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Hamar bispedømmes steinhåndverkere og arkitektur 1250-1500

Steinbygging med bruddstein og kalkmørtel ble introdusert til Norge tidlig på 1100-tallet. Teknologien var ny og krevde kunnskap som tidligere ikke var kjent i landet. Avhandlingen omhandler hvordan steinbygningene ble oppført og av hvem. Aktører som steinbrudd, murere, verktøy, økonomi og bygghe...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Innlandet

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Borgund Kaupang by Aalesund, western Norway Life and Death of a small town in the periphery of Europe.

Borgund var en av de 16 byer i Norge i middelalderen. Stedet er sporadisk nevnt i skriftlige kilder og arkeologisk undersøkt. En regner med at Borgund går tilbake til Vikingtiden og ble forlatt sist i middelalderen. I vårt tverrfaglige prosjekt studerer vi de økonomiske og kulturelle faktorene so...

Awarded: NOK 10.2 mill.

Project Period: 2019-2025

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The 13th Nordic Conference on the Application of Scientific Methods in Archaeology (SMIA)

The last two decades have seen broad technological advancements in archaeo-science. The availability of methods and technologies has expanded our ability to address hitherto unanswerable questions in the archaeological record. This generates levels of data and knowledge previously unattainable. C...

Awarded: NOK 93,128

Project Period: 2019-2019

Location: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Søknad om rammebevilgning for PES2020 for 2019

UiT har et ønske og en ambisjon om å være en internasjonal sentral aktør innen forskning. Dette gjelder innen alle fagfelt representert ved UiT, og i særdeleshet innen arktiske problemstillinger hvor UiT med sin beliggenhet og posisjon har en særlig rolle. EU og H2020 er en helt sentral aktør inn...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Human Sacrifice and Value: The Limits of Sacred Violence

Menneskeofring og verdi: rammene for hellig vold Dette prosjektet har utforsket spenningene og tvetydighetene vi finner mellom sakralisert og profan vold gjennom undersøkelser av hvordan spørsmål om verdi innvirker på handlinger av menneskeofring og relaterte former for vold. Prosjektgruppen har...

Awarded: NOK 9.8 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Archaeological Digital Excavation Documentation

ADED-prosjektet (Archaeological Digital Excavation Documentation / Digital arkeologisk utgravningsdokumentasjon) skal gi tilgang til dokumentasjon fra utgravninger i Norge. UniMus:Kultur-samarbeidet gir fri og samlet tilgang til arkeologiske gjenstander og bilder fra universitetsmuseene i Oslo (K...

Awarded: NOK 16.4 mill.

Project Period: 2018-2026

Location: Oslo

SFF-Sentre for fremragende forskn

Centre for Early Sapiens Behaviour, Senter for tidlig sapiensadferd

SapienCE-senteret har som formål å spore utviklingen av adferd hos tidlig Homo sapiens i det sørlige Afrika for 120 til 50 tusen år siden. The sentrale forskningsspørsmålene som vi formulerte i 2017 og senere videreutviklet er fortsatt sentrale: Når ble menneskene adferdsmessig moderne, hva våre ...

Awarded: NOK 140.0 mill.

Project Period: 2017-2027

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Stone Age Demographics: multi-scale exploration of population variations and dynamics

Prosjektet "Steinalderens demografi" studerer forandring og variasjon i befolkningsstørrelse, spredning, organisering og mobilitet blant tidlige nordlige jakt- og fangstsamfunn. Analysene baserer hovedsakelig seg på arkeologisk materiale fra Vest-Finnmark, dvs Altafjorden og Sørøysund, i Norge i ...

Awarded: NOK 9.6 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Medieval urban health: From individual to public responsibility AD 1000-1600

Prosjektet har i lys av nyere internasjonal forskning villet utforske sykdomsbekjempelse og helseutvikling i norske byer i middelalderen ved å undersøke om myndighetene hadde et aktivt forhold til helse- og miljøforholdene i det urbane nærmiljøet, og om ble gjennomført konkrete tiltak for å redu...

Awarded: NOK 9.9 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Archaeology of Dwelling. Architecture, household, and social structure in Scandinavia through deep time, 1800BCE-1000CE

orskning på den senere forhistorien i Skandinavia (bronse- og jernalder) har vært utpreget periodespesifikk, og har tradisjonelt fokusert på 'ovenfra og ned'-perspektiver slik som utviklingen av høvding- og kongedømmer, handelsnettverk, monumentalt byggeri i form av haller eller gravhauger, og el...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Oslo