0 projects

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

THE IMMIGRATION ISSUE IN SCANDINAVIAN PUBLIC SPHERES 1970-2015

Prosjektet tok utgangspunkt i en generell observasjon av at de skandinaviske landene Danmark, Norge og Sverige, til tross for sine likheter og nære bånd, har hatt en høyst ulik offentlig debatt om innvandring. Landene har også over tid utviklet svært ulik politikk på området. Spørsmålet er hvorda...

Awarded: NOK 12.2 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Autonomy and manipulation: Enhancing consent in the health care context

Dulting er et begrep i adferdsvitenskap, politiske teori og økonomi som refererer til ulike indirekte psykologiske metoder for å oppnå ikke-tvunget medvillighet ved å påvirke grupper og individers beslutningstakning og adferd. I medisinsk etikk diskuteres det hvorvidt dulting bør være etisk tilta...

Awarded: NOK 8.5 mill.

Project Period: 2016-2023

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Hug the Streets - Growing a multifunctional urban tree-parking infrastructure

Idélab-prosjektet "Hug the Streets" bidrar til å legge grunnlaget for en overgang fra bil- til en menneskesentrert urban design og planlegging. Dette prosjektet vil utforske verdien av og mulighetene for å skape en grønn og multifunksjonell infrastruktur av trær der biler er parkert i dag: trepar...

Awarded: NOK 6.7 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

P-SAMISK-Program for samisk forskning

The Arctic governance triangle: government, indigenous peoples and industry in change

TriArc prosjektet har bidratt til å belyse hvordan urfolk verden over har styrket sine rettigheter i løpet av de siste tiårene som innebærer nye forpliktelser for myndighetene. I tillegg vektlegger forskningen bedrifters ansvar overfor urfolksgrupper ved store utbygginger, med krav om involvering...

Awarded: NOK 6.8 mill.

Project Period: 2016-2022

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Conceptual engineering

I enhver vitenskapelig undersøkelse vil våre begreper påvirke oss. Vitenskapshistorien viser at mange store vitenskapelige gjennombrudd kan knyttes til endring og forbedring av begreper. Et eksempel er skillet mellom begrepene vekt og masse i fysikken, skillet mellom begrepene kjønn og "g...

Awarded: NOK 11.6 mill.

Project Period: 2016-2022

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Legal Regimes and Womens Economic Agency

Studier fra hele verden har vist at det å bedre mulighetene for kvinner - ved å la dem få utdanning, kunne arve, arbeide utenfor hjemmet, eller få maktposisjoner - er en effektiv måte å bekjempe kjønnsdiskriminering, endre sosiale normer, og bidra til utvikling. Men i store deler av verden blir k...

Awarded: NOK 7.5 mill.

Project Period: 2016-2022

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Unruly Heritage: An Archaeology of the Anthropocene

Begrepet kulturarv har for de fleste en positiv mening. Vi forbinder det gjerne med verdsatte gamle ting og tradisjoner. Men hva med all den arven som ikke er ønsket? Som minner etter krig og terror, moderne ruinlandskap, ødelagt natur, eller strender fylt av søppel. Hvorfor er det bare den «gode...

Awarded: NOK 10.2 mill.

Project Period: 2016-2023

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Challenges in Arctic Governance: Indigenous territorial rights in the Russian Federation

Dette prosjektet studerte hvordan politiske og sosiale forhold styres i Arktis, hvordan samarbeid mellom stater og mennesker oppnås, og hvilke utfordringer arktiske mennesker og stater står overfor i fremtiden. Et spesielt fokus i analysen har vært på rollen som ikke-statlige aktører som urfolk, ...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

TRAUM: Transforming Author Museums

Vi tenkjer ofte på forfattarmuseum som stader for gamaldags hylling av nasjonale heltar, eller berre for fans. Ein finn ofte musea i det som ein gong var ein heim og freistar å formidle ein spesiell aura kring staden og forfattarens tidlegare eigedelar. Fortel dei oss eigentleg noko om verket til...

Awarded: NOK 8.8 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Vestland

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Center for Research on Extremism: Right-Wing Extremism, Hate Crime and Political Violence

Terrorangrepene 22. juli 2011 avdekket et behov for oppdatert, forskningsbasert kunnskap om høyreekstremisme i Norge og våre omgivelser - et fenomen som har endret seg betydelig de siste tiårene. «Senter for ekstremismeforskning: Høyreekstremisme, hatkriminalitet og politisk vold (C-REX)» ble i 2...

Awarded: NOK 98.9 mill.

Project Period: 2016-2026

Location: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

New Public Outreach Strategies for Research on Religious Controversies

New Public Outreach Strategies for Research on Religious Controversies, er utviklet og ledet av Mona Abdel-Fadil med formål å skape innovativ forskningsformidling for tre SAMKUL prosjekter som forsker på religiøse kontroverser: - Engaging with Conflicts in Mediatized Religious Environments (Co...

Awarded: NOK 0.52 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Oslo

FORSKSKOLE-Forskerskoler

The national interdisciplinary Research School Religion-Values-Society

Den nasjonale interdisiplinære forskerskolen religion-verdier-samfunn (RVS) RVS arbeider med fleirfagleg forsking i krysninga mellom religion, verdiar og samfunn, og utforskar dynamikken in samspelet mellom desse tre tematiske polane. Fokuset er på empirisk- og samtidsforsking, og skulen tilbyr ...

Awarded: NOK 23.4 mill.

Project Period: 2016-2024

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Arrangemet av 14. internasjonale IATS-konferanse (International Association for Tibetan Studies) i Bergen 2016

International Association for Tibetan Studies (IATS)er en internasjonal forening, grunnlagt i 1979, av forskere innen humaniora og samfunnsvitenskap med fokus på Tibet (se http://www.iats.info). Foreningen er uten politisk eller religiøs tilknytning og har medlemmer også fra statlige institusjone...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2016-2016

Location: Vestland

FORSKSKOLE-Forskerskoler

Authoritative Texts and Their Reception: National Research School on Textual Interpretation

ATTR er en interdisiplinær og tverrinstitusjonell nasjonal forskerskole for ph.d.-stipendiater som arbeider med spørsmål knyttet til fortolkning av tekster som tilkjennes en eller annen form for autoritet eller særlig signifikans. Dette kan være lovtekster, religiøse tekster eller kulturelle teks...

Awarded: NOK 22.3 mill.

Project Period: 2016-2023

Location: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

ILLEGAL HUNTING AS A CHALLENGE TO NATURAL RESOURCE MANAGEMENT AND LAW ENFORCEMENT: CONTESTED LEGITIMACY AND RESISTANCE

Veksten i bestander av store rovdyr har medført at forvaltningsregimet har blitt utfordret på ulike måter, inkludert ulovlig jakt. Denne studien hadde som mål å forbedre vår forståelse av sosiopolitiske faktorene som kan ligge bak denne utviklingen. Vi brukte ulovlig jakt på store rovdyr som ekse...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Politics of Popular Music in a Changing Latin America: Brazil, Haiti Cuba

Ambisjonen med dette tverrfaglige forskningsprosjektet var å studere populærmusikkens rolle i sosiale og politiske bevegelser i dagens Brasil samt å undersøke hvordan musikk bidrar til nasjonsbygging og politisk kritikk på Cuba. Via et kvalitativt fortolkende forskningsdesign har prosjektet utfor...

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

In 2016 - How it felt to live in the Arab World five years after the "Arab Spring"

Mye har blitt skrevet om demokrati (eller mangel på det), politisk islam og vold i Midtøsten etter den "Arabiske våren". Men hvordan slår disse aspektene ut i den arabiske hverdagen fem år senere? Og er gjennomsnittlige egyptere eller tunisiere ikke snarere opptatt av mye annet enn det som er bes...

Awarded: NOK 7.4 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Governing and Experiencing Citizenship in Multicultural Scandinavia

Hva er sammenhengene mellom statsborgerskapslovgivning og menneskers opplevelse av tilhørighet og fellesskap? Governing and Experiencing Citizenship in Multicultural Scandinavia (GOVCIT) prosjektet har utforsket sammenhenger mellom statsborgerskap og integrering. Dette både ovenfra og ned: ved å ...

Awarded: NOK 9.7 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Remediating Movement: Travel Writing in the French and British Periodical Press (1780-1820)

Prosjektet har tatt for seg hvordan aviser, tidsskrifter og andre periodika påvirket mottakelsen og utviklingen av reiselitteratur i Frankrike mellom 1780 og 1820. Dette var en periode hvor både reiselitteraturen og journalistikken gjennomgikk store endringer, som et resultat av den politiske, es...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The heterosexual tradition of homoerotic poetics

Utgangspunktet for dette prosjektet har vært en hypotese om at kjærlighetskonseptet i den romerske poesien representerer et vendepunkt i Vestens litteraturhistorie. Hypotesen var kontroversiell, men hadde samtidig solid fundament. Antikk litteratur forut for romersk kjærlighetspoesi presenterer v...

Awarded: NOK 7.5 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Indigenous Religion(s). Local Grounds, Global Networks

Urfolksreligion(er). Lokale steder, globale nettverk (INREL) Hva teller som urfolksreligion i dagens verden? Hvem gjør krav på denne kategorien? Hvordan blir lokale formasjoner gjenkjennelige som "religiøse" og "urfolksrelaterte"? INREL handler om globale størrelser, dynamikker og prosesser, i...

Awarded: NOK 9.1 mill.

Project Period: 2015-2021

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Publiseringsstøtte til Good Protestant, Bad Religion?

Prosjektet består av språkvask, trykkestøtte, oversettelse og månedsverk i forbindelse med utgivelsen av boken 'Spaces of Others'.

Awarded: NOK 81,999

Project Period: 2015-2017

Location: Oslo

JPICULTURE-Cultural heritage and global change

PICH

Rapporten oppsummerer arbeidet og resultatene fra JPI PICH ?The impact of urban planning and governance reform on the historic built environment and intangible cultural heritage». Prosjektgruppen som bestod av forskere fra Nederland, Storbritannia, Italia og Norge gjennomførte tolv eksempelstudie...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Religious Law and Everyday Life: Shifting Practices of Mahr (Islamic Dower) in Legal Pluralistic Norway

Hovedformålet med dette prosjektet har vært å utforske hva slags religiøs og rettslig utvikling endringer i praksiser knyttet til mahr innebærer i Norge i dag. Gjennom intervjuundersøkelse blant norsk-iranere bosatt i Norge om deres oppfatninger og praksis av mahr har prosjektet frambrakt ny ...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

HERA III - Forskningsrådets bidrag til Joint Research Programme

...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Ukjent Fylke

GRUNNLOV-Grunnlovsjubileet 2014

FRANCO-NORDIC SYMPOSIUM PARIS 3.-5.NOVEMBER 2014

Arrangementet har som formål å samle nordiske og franske historikere omkring sentrale spørsmål i nordisk historie. Tematisk og kronologisk spenner disse fra middelalderens kongedømme til dagens "nordiske modell", men det vesentligste temaet for konferanse n er overgangen fra enevelde til konstitu...

Awarded: NOK 90,938

Project Period: 2014-2015

Location: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Engaging with Conflicts in Mediatized Religious Environments. A Comparative Scandinavian Study

Religion er blitt et omstridt tema som det knytter skarp meningsbryting til i offentlig debatt. Hvordan bidrar ulike medier til å forme folks engasjement i omstridte spørsmål knyttet til religion? Dette er det overordnede spørsmålet i CoMRel-prosjektet (Co for Conflict, M for Media, Rel for Relig...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Oslo

GRUNNLOV-Grunnlovsjubileet 2014

Fra imperiale mellommenn til statsbærende sjikt ? det danske imperium og dets norske embedsmenn

«Manning the state» har hatt to hovedformål. For det første har det vært et mål å vurdere om den samfunnsvitenskapelige imperielitteraturen kunne gi nye perspektiver på 1814 og den norske selvstendigheten. For det andre har prosjektet hatt et særlig fokus på de mennene som først kan forstås som ...

Awarded: NOK 28,803

Project Period: 2014-2014

Location: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Good Protestant, Bad Religion? Formatting Religion in Modern Society

Norsk debatt om religion er ofte dominert av enkle motsetninger. På den ene siden fins en godt befestet protestantisk flertallsreligion som har preget samfunn og kultur gjennom flere hundreår, og som fortsatt har bred støtte. På den andre siden er også Norge nå et samfunn som er stadig sterkere p...

Awarded: NOK 8.7 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Oslo

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Risk management strategies when households face collapsing electricity and digital infrastructure

Prosjektet, som har hatt varighet fra 2014 til 2018 (med en PhD som avsluttes 2019), tar utgangspunkt i at hushold har blitt svært avhengig av strøm og IKT, at myndighetene ikke har tatt tilstrekkelig hensyn til denne sårbarheten og at lokalbefolkninger utgjør en vesentlig, men undervurdert ressu...

Awarded: NOK 8.4 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Oslo