0 projects

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Utmark i endring - et nettverk for et helhetlig perspektiv på tida og tilhøva i utmarka

Utmark i endring - et nettverk for et helhetlig perspektiv på 'tida og tillhøva' i utmarka. Målet for nettverket har vært å identifisere og diskutere de viktigste utfordringene som berører utmarka og utmarksressursene våre fremover. Nettverket har særlig vektlagt å legge tilrette for innspill fra...

Awarded: NOK 0.73 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

FabLearn Europe 2018: Conference on Creativity and Fabrication in Education

2018 FABLEARN EUROPE: Conference on Creativity and Making in Education FabLearn Europe 2018 is hosted from the Norwegian University of Science and Technology (NTNU). FabLearn Europe brings together international researchers, educators, designers, and makers to discuss and explore digital fabri...

Awarded: NOK 64,216

Project Period: 2018-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

6th International Conference on Emerging Contaminants (EmCon2018)

EmCon is an international symposium with a focus on research-based solutions to solve challenges related to the protection of the environment, and in particular increasing the knowledge about fate and occurrence of emerging contaminants in aquatic and terrestrial ecosystems. EmCon2018 aims to b...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Oslo

NANSEN-Arven etter Nansen

The Nansen Legacy

Utbredelsen av arktisk havis minker. Dette åpner for nye isfrie havområder. I sentrum av denne endringen står det nordlige Barentshavet. Målet for Arven etter Nansen (2018-2024) er å forstå konsekvensen av isens tilbaketrekking for økosystemet i det nordlige Barentshavet og tilgrensende dype Polh...

Awarded: NOK 362.6 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Troms - Romsa - Tromssa

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

PIRE: Advancing global strategies and understanding on the origin of ciguatera fish poisoning in tropical oceans: The Norwegian contribution

Ciguatera er navnet på en sykdom hos mennesker, som er forbundet med inntak av tropisk fisk som har akkumulert en bestemt type giftstoffer fra mikroskopiske alger, kalt ciguatoksiner (CTX). De mikroskopiske algene tilhører slekten Gambierdiscus eller Fukuyoa og lever på andre makroskopiske alger,...

Awarded: NOK 5.2 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Akershus

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

The State of the South: Globalisation, economic policies and social protection in Asia, Africa and Latin America

Based on the reviews I received from ERC, I will revise the application, focusing especially on methodology and criteria for case selection. I will also seek to develop a better design for comparing welfare systems across very different systems. The funding will be used for work on the proposal,...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Oslo

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Deltamethrin resistance in the salmon louse Lepeophtheirus salmonis.

I dette prosjektet er målet å finne ut hvordan lakselus (Lepeophtheirus salmonis) kan beskytte seg mot effektene av det kjemiske lusemiddelet deltametrin (DMT), altså hva som er mekanismen(e) bak DMT-resistens. På bakgrunn av resultater vi hadde da prosjektet startet, ble det fremsatt en hypotese...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Akershus

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Advanced Manufacturing Technologies for High Impact Medical Devices

Den overordnede ideen med prosjektet har vært å utvikle unike og smarte produksjonsteknologier, som muliggjør en forbedret og kostnadseffektiv produksjon av høyteknologisk medisinsk utstyr, og som kan bidra til at Norge blir et enda mer attraktivt sted for utvikling og produksjon av medisinsk tek...

Awarded: NOK 14.4 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Vestfold

KLIMAFORSK-Stort program klima

SUstainable URban Flood management- modelling, mitigating and predicting urban and semi-urban flooding

Intens nedbør og påfølgende oversvømmelser i byer og tettbygde strøk påfører skader på viktig infrastruktur og kan utgjøre en helserisiko. Skader som følge av urbanflom er estimert til å koste mellom 1.6-3.6 milliarder NOK per år og flere steder i Skandinavia har i de senere år opplevd ekstreme n...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Oslo

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Qualidiff - Quality-based differentiation of salmon

Bakgrunnen for dette forskerprosjektet var (og fortsatt er) at norsk laks i hovedsak produseres og eksporteres som hel sløyd laks, som er en udifferensiert standardvare hvor pris i stor grad bestemmes av svingninger i tilbud og etterspørsel. Hovedmålet med Qualidiff var derfor å bidra til økt kon...

Awarded: NOK 11.1 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Troms - Romsa - Tromssa

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Nutrition and Mucosal Immunity: how to feed the immune system on fish

For å utforme de mest effektive diettene eller funksjonelle fôrene, må vi forstå mekanismen som styrer næringsopptak, mikrobiotasammensetning og hvordan påvirker de tarmimmuniteten. Tarmimmunologi utgjør et av de ledende forskningsfeltene der fremtidig fiskeimmunologi skal fokusere. Prosjektet in...

Awarded: NOK 0.29 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

Climate smart use of Norwegian organic soils

Myrer lagrer omtrent en tredjedel av jordens karbon i jorden. Dessverre, når disse myrene dreneres for jordbruk, blir det karbonrike torvet eksponert for oksygen, noe som fører til betydelig nedbrytning og utslipp av drivhusgasser (GHG). MYR-prosjektet søker å adressere dette problemet ved å utfo...

Awarded: NOK 23.8 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Akershus

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Forprosjekt ForKommune Lofoten 2030

ForKommune Lofoten 2030 skal styrke innovasjonsnettverk og utvikle faglig arena for bærekraftig utvikling og verdiskaping i Lofoten. Det skal utarbeides skisse på bærekraftige framtidsbilder for Lofoten med viktige utviklingsbehov og utfordringer, og det skal synliggjøres muligheter for prosjekts...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Nordland - Nordlánnda

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Volume Ignition in Pellet Fusion

We propose a novel method for reaching ignition conditions in ICF without the build-up of any instabilities, by implementing relativistic concepts not previously used in this field. Instead of the usual adiabtic compression and heating of a spherical fuel pellet using an array of lasers, our proj...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Vestland

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Isogeometric phase-field modeling of fatigue in slender structures

The project aims at developing and implementing a numerical framework for the prediction of crack formation and growth due to material fatigue in engineering structures. Material fatigue is a crucial issue for the safe design of many engineering structures, and its prediction by numerical simulat...

Awarded: NOK 72,290

Project Period: 2018-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Contesting Schengen: Effects of border enforcements on economic and social cohesion in European border spaces

The free movement of people, goods, capital and services within the Schengen area is one of the major achievements of the European integration process and provides economic opportunities for businesses and residents in the Schengen area. "Schengen" not only stands as a symbol of the process of ec...

Awarded: NOK 29,605

Project Period: 2018-2019

Location: Østfold

BIONÆR-Bionæringsprogram

Innovative technologies for improving resource utilization in the Indo-European fish value chains

ReValue har som mål å bidra til å nå SDG målet om reduksjon i matsvinn gjennom å utvikle innovative teknologier for Surimi industrien. Prosjektet fokuserer på å forbedre kjølekjedestyringen og omdannelsen av restråstoff (RRM) og vaskevann, slik at man kan utvinne proteiner og olje som kan anvende...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Numerical solutions of non-equilibrium quantum field theories via gauge/gravity duality

We build on the anti-de Sitter/conformal field theory correspondence in theoretical physics. This conjecture gives a correspondence between gravitational dynamics (rooted in Einstein?s general relativity) and quantum field theory. By considering Einstein?s field equations for a time-dependent gra...

Awarded: NOK 45,339

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

MRI data from Oslo MS patients in the EU H2020 project MultipleMS

Multippel sklerose (MS) er en kronisk, inflammatorisk sykdom som rammer sentralnervesystemet, og i Norge er over 13.000 voksne rammet. MS er en heterogen sykdom, og det trengs biomarkører som vil være til hjelp med å persontilpasse behandlingen. Dette prosjektet har som mål å identifisere både bi...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Oslo

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Collaboration on urban Water Management (CWM)

"Nature-based solutions are inspired or supported by nature and simultaneously provide environmental, social, cultural and economic benefits. Nature-based solutions, such as well-connected green and blue infrastructure, green and unsealed surfaces in cities, green roofs, natural water retention m...

Awarded: NOK 12,609

Project Period: 2018-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

NORWEGIAN FRUIT GENETIC RESOURCES; HEALTHY, TASTE & NO WASTE

FRUIT-N- QUALITY hadde som mål å skaffa kunnskap om viktige eigenskapar hjå gamle norske eple-, plomme- og bringebærsortar. Dette er sortsmateriale som er bevara av Norsk Genressurssenter i nasjonale klonarkiv eller feltgenbanker rundt om i Noreg. Disse genressursane er ei kjelde for utvikling a...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Akershus

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Impact of CO2 impurities and additives in CCS

Høye kostnader og risiko er betydelige barrierer for storskala utbygging av systemer for CO2-fangst, -transport og -lagring (CCS). Kostnader og risiko kan reduseres ved f.eks. å få en bedre beskrivelse av lagrings- og injeksjonsdynamikk i reservoar- og prosessimuleringsverktøy. Dette krever imidl...

Awarded: NOK 10.3 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

MARINFORSKFISK-Marine ressurser og miljø - fiskeri

The impact of new technologies on fisheries management

Utviklingen av ny teknologi, den raske utvidelsen av stordata og den dype digitaliseringen av samfunnet åpner hittil ukjent potensiale for mer effektiv ressurskontroll og økt verdiskapning. Dette gjør det bl.a. mulig for forbrukerne å spore produkter til deres opprinnelse eller bedrifter til å st...

Awarded: NOK 6.8 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Vestland

MARINFORSKFISK-Marine ressurser og miljø - fiskeri

Unlocking novel product possibilities and barriers for commercial utilization of whitefish residual raw materials onboard factory trawler

Norske fabrikktrålere innen hvitfisksektoren produserte 174 000 tonn med restråstoff (hode, rygg, skinn, slo og kutt) i 2016. Av dette ble kun 6% anvendt grunnet mangel på økonomiske insentiver og anvendelig teknologi ombord i båtene. Dagens utnyttelse av restråstoffet er begrenset til produksjon...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Troms - Romsa - Tromssa

ENERGIX-Stort program energi

KogniGrid - Digital tvilling for optimal nettdrift.

Sammen med BKK Nett, Tensio, Statnett, Microsoft og SINTEF har Kongsberg Digital utviklet et nytt informasjonssystem for moderne nettdrift. Kongsberg Digital har benyttet sin digitale plattform Kognifai som utgangspunkt og samarbeidet tett med partnerne på tvers i prosjektet. KogniGrid-prosjek...

Awarded: NOK 12.8 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Akershus

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Juvenile production in halibut farming

I dagens kveiteoppdrett er det begrenset tilgang på rogn og stor variasjon i rognkvalitet, og ulike stamfisk presterer svært ulikt med tanke på mengde og kvalitet rogn. Til tross for dette ser vi noen få individer prestere godt med mye rogn av god kvalitet. En slik variabel og uforutsigbar produk...

Awarded: NOK 12.2 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Møre og Romsdal

HELSE-EU-Helse EU posisjoneringsmidler

Early detection and personalized interventions to improve outcome and quality of life in people with neurodegenerative disease

Nevrodegenerative sykdommer som for eksempel Parkinsons sykdom og demens med Lewylegemer, ofte omtalt som a-synukleinopatier, og Alzheimers sykdom, utgjør en av de viktigste helsemessige utfordringer. Vitenskapelige undersøkelser har vist at sykdomsprosessene starter mange år før de første sympto...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Rogaland

HELSE-EU-Helse EU posisjoneringsmidler

CombHI: Combining Health and ICT perspectives to build health services for the ageing

Institusjonalisering av elder personer med flere diagnoser på sykehjem eller sykehus er vanlig praksis i Norge og andre vestlige land, til tross for at de fleste av oss ville foretrukket å bo lengre og trygt hjemme. Denne nåværende praksisen er en stor og økende utgiftspost for helseøkonomien og ...

Awarded: NOK 0.93 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

Design og drift av kraftsystem med lokale ressurser

Design og drift av lokale energisystem representerer nye muligheter og utfordringer når nye fornybare kraftressurser blir etablert i lokale nett. Kraftproduksjon fra vind og sol samt bruk av batteri gir nye utfordringer i design og drift av lokale energisystem. Med riktig design og digitalisert d...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

MVO: Management and strategic leadership of the SET Plan Instruments EERA JP CCS and ETIP ZEP

Den Europeiske Strategiske Energi Teknologiplanen (SET-planen) er sentral for forskning, innovasjon og implementering av energiteknologier i Europa. Organiseringen av SET planen involverer 1.Landene i Europa, 2. EU kommisjonen, 3. F&U miljøer og 4. Industri. Forskningsmiljøene representeres i den...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage