0 projects

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Formidling av funn og verktøy fra OPIOIDREWARD

Det fins mange meninger og heftige debatter rundt rusmisbruk, f.eks. om problemene skal behandles av helsevesenet eller i rettssystemet. I det ERC-finansierte prosjektet OPIOIDREWARD undersøker vi ruseffekter på en original måte, og spør kort sagt om hvordan du har det påvirker hvordan du 'tar de...

Awarded: NOK 0.80 mill.

Project Period: 2022-2024

Location: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Målrettet hjernetreningsbehandling av Tourettes syndrom og ADHD: Intervensjon ved Virtual Exposure Therapy og Real-time fMRI neurofeedback

Mennesker er forskjellige når det kommer til kognitive evner. Alle har styrker og svakheter, men noen har indre kognitive evner særlig tilpasset krav og forventninger i samfunnet; og andre kan ha utfordringer med å bruke deler av hjernen. ADHD og Tourettes Syndrom (TS) er to vedvarende nevroutvik...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2022-2025

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Does sleep duration affect the brain?

Det er en bekymring for om utilstrekkelig søvn er en negativ faktor for kroppslig, mental og kognitiv helse i samfunnet. Enkelte har argumentert for at vårt moderne samfunn lider av en «søvnløshetsepidemi». Etter å ha undersøkt forskningen på feltet, har vi kommet frem til at det ikke finnes over...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Unravelling the role of oxytocin in behavioural flexibility

Atferdsmessig fleksibilitet, som er evnen til å justere sin adferd på riktig måte som svar på et miljø i endring, er forbundet med forbedret livskvalitet og høyere motstandskraft mot stressfaktorer. På motsatt side er atferdsmessig infleksibilitet knyttet til flere psykiatriske sykdommer, som for...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Learning from Mistakes: A Longitudinal Neuroimaging-Cohort-Registry Study

Ungdomstiden, overgangsperioden mellom barndommen og voksen alder, involverer dramatiske utviklingsendringer i kroppen og i atferd, inkludert endringer i hjernen og kognitive funksjoner. Et kjennetegn ved denne langvarige menneskelige nevrokognitive utviklingen er utviklingen av selvreguleringsfu...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2027

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Neurophysiological Mechanisms of Human Auditory Predictions: From population- to single neuron recordings.

Evnen til å forutsi fremtidige hendelser er et sentralt trekk ved menneskelig tenkning og atferd. Likevel vet vi ikke helt hvordan forutsigelser formesi hjernen. Hva er prediksjonsprosesser, og hvorfor er de viktige å studere? I bred forstand bruker prediktive prosesser kunnskap basert på erfar...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Parsing the developmental and genetic architecture of risk and resilience in the adolescent brain

Ungdomsårene er en periode av livet med store fysiske, sosiale og psykologiske endringer. Ungdomshjernen er plastisk, hvilket muliggjør den raske utviklingen fra barndom til voksen. Samtidig ser vi en økt risiko for å utvikle psykiske lidelser i denne livsfasen, hvor 50% av voksne pasienter rappo...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2028

Location: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

The Oslo-Toronto Alliance in Lifespan Changes in Brain and Cognition - Next Years

Prosjektet er en videreføring av det vellykkede samarbeidet for fremragende utdanning og forskning mellom LCBC ved Universitetet i Oslo og the Sick Children (SickKids) og Holland BloorviewKid Rehabilitation Hospital, støttet av INTPART 2016. Prosjektet vil inkludere en rekke seniorforskere, postd...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

REVEALING CIRCUIT MECHANISMS FOR COGNITIVE DEVELOPMENT DURING SLEEP

Søvn er som mat eller vann: går vi for lenge uten kan vi dø. Likevel sover vi mindre og mindre. Våre barn er blant de mest sårbare ofrene for denne epidemien. Leger rapporterer om en dramatisk økning i antall barn som sover dårlig eller har søvnforstyrrelser. Kronisk søvndeprivasjon er potensielt...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Hjernearkitektur og Bruk av Digitale Verktøy

Prosjektet ønsker å oppdage en ny verden innenfor menneske-maskin-kommunikasjon, og underveis oppdage egenskaper ved menneskehjernen og VR-mediet. Milepælen vil være å utvikle et program som gir forbedret visualisering av hjerneavbildningsdata - et program som gir eksperter i nevrofeltet et kraft...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

The Lonely Brain: Loneliness and Brain Health in Midlife and Older Age

Ensomhet representerer et betydelig helseproblem i befolkningen: Mer enn ni millioner voksne i UK rapporterer at de ofte eller alltid føler seg ensomme, mens fire av ti Nordmenn føler seg ensomme i dagliglivet. Epidemiologiske studier viser at ensomhet har betydning for hjernehelse, og at det å f...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Nasjonalforeningen for folkehelsen til grunnleggende og langsiktig forskning

Langsiktig grunnleggende forskning

Awarded: NOK 0.75 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Nasjonalforeningen for folkehelsen til grunnleggende og langsiktig forskning

Langsiktig grunnleggende forskning

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Does the gut hormone ghrelin act as a general reward enhancer?

Ghrelin er et bukhormon som påvirker appetitt og matinntak. Studier i rotter og mennesker tyder derimot på at ghrelin gjør mer enn det. Det øker inntaket av spesielt fett og sukker, påvirker inntak av kokain og alkohol, og endrer seksuell motivasjon hos rotter. Derfor tror vi at ghrelin generelt ...

Awarded: NOK 6.6 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Oslo

SFF-Sentre for fremragende forskn

RITMO Centre for Interdisciplinary Studies in Rhythm, Time and Motion

Mennesker har en grunnleggende evne til å oppleve og skape rytme. Denne evnen er viktig for å strukturere og gi mening til hendelser som utspiller seg i tid. Rytme er også en del av menneskelig biologi, fra svingninger i nervesystemet til pust, puls og lengre kroppslige sykluser. Disse ulike nivå...

Awarded: NOK 140.7 mill.

Project Period: 2017-2027

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Effects of music instrument lessons on brain plasticity, mood, and quality of life in Alzheimer patients

Musikk har stor påvirkningskraft på hukommelsen til pasienter med nevrodegenerative sykdommer som Alzheimers sykdom (AS). Men selv om det finnes indikasjoner på at musikkintervensjoner kan hjelpe AS pasienter med å lindre AS-symptomer, er det fortsatt stor mangel på forskning av høy kvalitet på h...

Awarded: NOK 14.4 mill.

Project Period: 2017-2023

Location: Vestland

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

COGNITIVE AND CEREBRAL CHANGES IN PATIENTS WITH ANOREXIA NERVOSA

Dette prosjektet undersøkte hvordan hjernen og kognitive funksjoner påvirkes av anoreksi. Metodene som ble benyttet var nevropsykologisk/kognitiv testing og funksjonell hjerneavbildning med MR. Pasientene ble undersøkt når de var i den akutte sykdomsfasen av anoreksi og ved 10 måneder etter den f...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Identifying the polygenic basis of the human brain and neurodevelopmental disorders

Schizofreni og andre alvorlige psykiske lidelser er anerkjent som ledende helseproblemer globalt, og er blant de mest kostbare lidelser som rammer mennesker. Identifisering av de underliggende sykdomsmekanismer er derfor viktig, og kan føre til store helsemessige fordeler, gjennom bedre behandlin...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2013-2018

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Teenage follow-up of neurocognitive and psychosocial functioning of children born to mothers with opiate and polydrug abuse

Prosjektets målsetning er å undersøke interaksjoner mellom biologisk og psykososiale forhold i utviklingen hos ungdommer som er født av mødre som brukte opioider eller hadde blandingsmisbruk under svangerskapet. Ungdommene har blitt fulgt siden fødsel, og er mellom 17 og 22 år ved deltagelse i de...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Oslo

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

PAIN: PSYCHOBIOLOGICAL MECHANISMS AND THEIR RELEVANCE FOR TREATMENT

We apply for a grant from the DAAD and the Norwegian Research council (NRC) for travel and accommodation to discuss and develop common projects in the field of pain and treatment of pain between the Central Institute of Mental Health, Mannheim, Germany, a nd the University of Tromsø, Norway. Pai...

Awarded: NOK 60,000

Project Period: 2011-2013

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Drug- and reward-induced hedonic processing in humans

Bakgrunn og målsetning: Rusmisbruk er ekstremt kostbart. Eksisterende behandlingstilbud har svært høyt tilbakefall. Den enorme forskningsinnsatsen som har belyst hjernemekanismer for rusmisbruk i dyremodeller (først og fremst mus og rotter) har dessverre ikke ledet til nye behandlingsmetoder for ...

Awarded: NOK 3.7 mill.

Project Period: 2010-2017

Location: Oslo

PSYKISK-Psykisk helse

Behavioral and imaging studies of hallucinations

Prosjektet er del av pågående forskning kring audiutive hallusinasjoner ved schizofreni, der hjernemarkører og kognitve funksjon blir brukt for å avdekke de underliggende nevronale faktorer bak opplevelsen av å "høre stemmer" som er et av de viktigste sym ptomene for en diagnose av schizofreni. E...

Awarded: NOK 4.3 mill.

Project Period: 2010-2015

Location: Vestland

PSYKISK-Psykisk helse

Early Life Stress: A Translational Study of Affective and Behavioral Outcomes and Genetic Modulation.

This translational and cross-disciplinary project explores the relationships between adverse early life experiences and the development of risk or resilience to later life stress, with a focus on behavioural changes and genetic modulation. In humans, abu se, parental neglect and other traumatic ...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2010-2014

Location: Vestland

RUSMIDDEL-Rusmiddelforskning

Neurocognitive development in children born to mothers with substance abuse and psychiatric disorders: biological-social interaction effects

Mye tid og ressurser i prosjektet har blitt brukt til rekruttering og undersøkelse av deltagere. Dette er en spesiell gruppe barn, som det kreves stor innsats å få kontakt med. Likevel gikk rekrutteringen og gjennomføringen av undersøkelsene har likevel som forventet. Hovedformålet med prosjek...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2009-2014

Location: Oslo

PSYKISK-Psykisk helse

Immunity-linked genes in cognition and schizophrenia

Epidemiological data has clearly identified immune challenges during fetal and early life as a risk factor for developing psychiatric disorders such as schizophrenia and autism. Traditionally the brain was believed to be devoid of immunological responses as its ability to respond by the classical...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2008-2010

Location: Vestland

PSYKISK-Psykisk helse

Longitudinal studies of Major Depression Disorder and cognitive functioning and emotional information processing: predictors for relapse?

Kognitiv funksjon hos pasienter som opplever sin første episode av depresjon: Det foreliggende prosjektet har inkludert en gruppe mennesker som opplever å bli deprimert for første gang i sitt liv, og undersøkt kognitive funksjoner hos denne gruppen samm enliknet med en gruppe som ikke har vært d...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2008-2015

Location: Vestland

NEVRONOR-Nasjonal satsing på nevrovitenskap f

DELAYED SLEEP PHASE SYNDROME. PREVALENCE, DEVELOPMENTAL HISTORY, PERSONALITY AND TREATMENT

Delayed sleep phase syndrome (DSPS) is a circadian rhythm sleep disorder assumed to peak in adolescence and young adulthood. It is characterized by a delay in the sleep wake-rhythm which causes prolonged sleep onset latency and problems getting up in the morning. The disorder often has negative i...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2007-2012

Location: Vestland

FRIMED-Klinisk medisin og folkehelse

Emotional factors and individual differences in placebo analgesia. Psychophysiological experiments.

The relationship between the pain stimulus (wounds, lesions, external stimuli) and experienced pain can be modified by the context in which pain occurs: Some patients can have intolerable pain but without any physiological sign of damage. On the other han d, severe wounds may not cause pain under...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

PSYKISK-Psykisk helse

Major depression, cognitive function and cortisol

Our knowledge of the relationships between depression, cortisol levels and daily cortisol profiles, and cognitive impairment in a long-term perspective is scant. We aim to study these relationships over two years in patients with MDD diveded in to subgrou ps of patients with a first time episode,...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2006-2014

Location: Vestland

PSYKISK-Psykisk helse

The effects of serotonin polymorphisms and gender on cognitive control and brain function in major depression and healthy subjects.

Major depressive disorders (MDD) present a significant mental health concern to individuals and to our society and there is strong evidence that women are diagnosed with MDD twice as much as men. Cognitive functioning is the main outcome variable of this project. However, there is a considerable ...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2006-2011

Location: Oslo