0 projects

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Parenthood, childlessness, and mental health in times of falling fertility

I gjennomsnitt har foreldre og personer i parforhold bedre psykisk helse enn barnløse og enslige. De siste tiårene har andelen enslige og barnløse i befolkningen økt. Det er mulig at disse samfunnsendringene har konsekvenser for befolkningens psykiske helse. Likevel er det lite studert hva disse ...

Awarded: NOK 9.6 mill.

Project Period: 2023-2027

Location: Oslo

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Den menneskelige faktor i digital sikkerhet.

Prosjektet er en studie av den menneskelige faktoren i digital sikkerhet. Prosjektets hovedmål er å styrke og videreutvikle grunnlaget i personellsikkerhetstjenesten slik at personellsikkerhetstjenesten blir mer vitenskapelig orientert, mer effektiv i forebygging av innsidevirksomhet, og kan brin...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2022-2026

Location: Viken

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

PlatFAMs: Platforming Families – tracing digital transformations in everyday life across generations

The goal of the PlatFAMs project is to understand the digital lives of families. We will do this by tracing the activities and practices of families interacting with online platforms across Europe and explore how different generations – grandparents, parents and children in each family – use digi...

Awarded: NOK 4.7 mill.

Project Period: 2022-2025

Location: Oslo

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

SE-metodikk i elevtjenesten: Implementering og effektmåling av et levekårstiltak i videregående skoler på Agder.

Hovedmålet med innovasjonsprosjektet er å sørge for gode og virkningsfulle tjenester på videregående skoler i Agder, spesielt rettet mot unge i risiko for å falle utenfor både skole og arbeidsliv. Prosjektet følger fire spor: 1) Undersøke hvordan såkalt SE-metodikk, som gir individuelt rettet og ...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2022-2027

Location: Agder

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Improving Services’ Proactive Efforts: The Impact of Covid-19 and Vulnerability on Exclusion from Health and Welfare (CoV-clusion)

Covid-19-pandemien endret samfunnet over natten. De langvarige smitteverntiltakene medførte økt stress, ensomhet og bekymring for mange. Disse vanskene kan ha satt i gang eller eskalert eksklusjonsprosesser fra helse og velferd som kan vedvare etter pandemien. CoV-clusion tar sikte på å gjøre tje...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

General theory of pro-environmental behavior spillover

Utstrakt omfavning av et bærekraftig atferdsmønster på tvers av ulike områder innen forbruk og dagligliv (f.eks. mat, transportmidler og energiforbruk), er avgjørende for å møte presserende miljøutfordringer som klimaendringer, tap av biologisk mangfold, utarming av ressurser og forurensing. Dett...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Homo sociabilis and genomics of the good life. Rethinking wellbeing and social relations – the role of genetic and environmental processes

De fleste mennesker ønsker seg et langt og godt liv. Dette prosjektet fokuserer på hva som gjør livet godt å leve. Livskvalitet kan inkludere hverdagsglede, livstilfredshet, lykke, engasjement, mestring, mening og fravær av psykiske problemer. Hvilke prosesser og faktorer bidrar til utvikling og ...

Awarded: NOK 11.2 mill.

Project Period: 2021-2027

Location: Oslo

KVINNEHELSE-Kvinners helse og kjønnsperspektiver

Motherhood and Quality of Life: The causal processes of caregiving burden, illness coping, work-life, genetics and social relations.

Foreldrelivet kan gi utallige gleder, sterke bånd og mening. Men belastende omsorgsoppgaver og arbeidslivsstress kan redusere livskvalitet og livsutfoldelse, og gi helseproblemer - både psykiske og fysiske. Sammenlignet med fedre har mødre høyere risiko for sykdom og sykefravær, lavere arbeidsdel...

Awarded: NOK 12.9 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

Autonomous Mobility as a Service

Ruter administrerer kollektivtransporten i Osloregionen og har en uttalt ambisjon om å tilby «Mobility as a service» (Maas) med autonome kjøretøy. En pilot med autonome kjøretøyer i kollektivtransporten er lansert av Ruter i Ski, like ved Oslo. Kjøretøyene som benyttes er små (4-6 passasjerer), o...

Awarded: NOK 5.6 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Inequalities in informal caregiving over the adult life course in Europe: social participation, health and the influence of Covid-19

EUROCARE er et europeisk forskningsprosjekt som studerer årsaksfaktorer, konsekvenser og ulikhet omkring uformell omsorg fra et livsløpsperspektiv. Økt levetid i foreldregenerasjonen betyr flere kroniske sykdommer og et større omsorgsbehov hos eldre mennesker. Over det meste av Europa gis omsorg ...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Oslo

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

Thomsen ERC Starting Grant

My ERC starting grant application passed to the second round, but was not funded. It proposed that infants may possess evolved core concepts for critical mechanisms of social coordination such as reciprocity, gratitude and ownership and that they may also use, and recognize, general abstract stru...

Awarded: NOK 0.39 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

PriSUD-Nordic: Intervening substance use disorders in the prison population - A public health opportunity

PriSUD-Norden: Behandling av ruslidelser i fengselspopulasjonen - en mulighet for bedre folkehelse Omtrent halvparten av alle innsatte har en ruslidelse når de kommer til fengsel, og etter løslatelse er risikoen for overdosedød og tilbakefall til rusbruk svært høy. På grunn av dette er det vik...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

En 3-dagers intervensjon for CFS/ME hos voksne: en randomisert, kontrollert studie

En 3-dagers intervensjon for CFS/ME hos voksne: en randomisert kontrollert studie Kronisk utmattelsessyndrom/Myalgic encephalomyelitis (CFS/ME) kan være en alvorlig og invalidiserende tilstand, med høy symptombelastning og lavt funksjonsnivå. Arbeidsuførhet er vanlig og sosialt liv er kan vær...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Viken

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Reproduction of socioeconomic differences and mental health across generations (REMENTA)

Barn av foreldre med lav sosioøkonomisk status gjør det dårligere på skolen og har forhøyet risiko for frafall i skolen, lav utdanning, arbeidsledighet og manglende sosial tilknytning. Det er ikke avklart hvilke mekanismer som ligger bak denne sosiale reproduksjonen. Det er en sterk sammenheng me...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Pathways into Marginalization. A 28-Year Longitudinal Study from Adolescence to Middle Adulthood

En av våre største samfunnsutfordringer i dag er å redusere marginalisering, eller «utenforskap». I Norge finnes det mange måter å falle utenfor på. Psykiske helseplager, utfordringer på skole og i arbeidslivet og en følelse av å være sosialt isolert er alle eksempler på slik utenforskap. Mennesk...

Awarded: NOK 12.3 mill.

Project Period: 2020-2026

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

The Social Gradient in Mental Health. A Long-Term Longitudinal Study Integrating Survey Data, Register Data, and Molecular Genetic Data

Personer med dårlig økonomi og lav utdanning lever kortere og har dårligere helse enn folk med flere sosioøkonomiske ressurser. Psykisk helse er et av flere områder hvor man observerer sosiale helseforskjeller. I dette prosjektet skal vi undersøke sosial ulikhet innenfor en rekke forskjellige psy...

Awarded: NOK 11.7 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Targeting Mental Models of Climate Change Risk to facilitate Climate Action

Klimaendringer har negative konsekvenser for menneskers velvære, velstand og sikkerhet. Disse implikasjonene er spesielt alvorlige for regioner under utvikling med begrenset kapasitet til å tilpasse seg. Målet med dette prosjektet er å identifisere effektive måter å tilrettelegge og takle disse u...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The role of custody arrangements for child wellbeing: A longitudinal study of child, family and relationship mechanisms

Hvert år opplever mer enn 20 000 barn og unge i Norge at foreldrene går fra hverandre, og nærmere 40 % av alle 17-åringer har foreldre som bor hver for seg. Hvilken bostedsløsning foreldre velger for barna sine etter brudd har vært i stor endring de siste årene. Flere velger delt bosted og færre ...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

From synapses to symptoms in maternal mental health during pregnancy and postpartum

Svangerskapet er blant de mest dynamiske og spennende periodene i livet, og innebærer en rekke psykologiske og kroppslige forandringer, som for eksempel regulering av immunsystemet, endringer i hvordan genene uttrykkes i kroppen, og forandringer i hjernens struktur og funksjon. Nyere forskning ...

Awarded: NOK 15.0 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

Finding Routes to Active Mobility in Everyday life through Digitalization

digitalisering gi et mer bærekraftig bytransportsystem? Hvordan kan aktiv mobilitet i hverdagen løse dagens folkehelseutfordringer? I prosjektet FRAME-D undersøker vi hvordan digitale verktøy kan hjelpe privatpersoner og bedrifter med overgangen fra bilbaserte løsninger for bytransport til løsn...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

FILIORUM - Research and Innovation for Quality in Diverse Early Childhood Education and Care (ECEC)

FILIORUM - Senter for barnehageforskning, har et overordnet mål om å styrke kvaliteten i norske barnehager ved å bidra med nyskapende, praksisnær og relevant forskning på kvalitet for mangfold, innovasjon og politikkutforming. FILIORUM betyr "for barn" på latin. Navnet signalerer at barns trivsel...

Awarded: NOK 25.0 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Rogaland

FLINSTUD-Forskerlinjen/Studentstipend

Rammebevilgning til forskerlinjepilot i psykologi, UiT

Fra høsten 2018 opprettes forskerlinjepiloter i følgende fag og ved følgende forskningsorganisasjoner: • Informatikk (Universitetet i Oslo) • Rettsvitenskap (Universitetet i Bergen) (oppstart i 2017) • Ingeniørvitenskap, utvalgte sivilingeniørfag (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet) ...

Awarded: NOK 6.4 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Utvikling av prososiale miljøer gjennom styrkebaserte tilnærminger

Bakgrunn Hensikten med denne studien er å utvikle forskningsbasert kunnskap om hvordan en kommune kan arbeide med systematisk innovasjonsarbeid for å skape styrkebasert tilnærming i barne- og ungdomssektoren. Styrkebasert tilnærming som en måte å bidra til barn og unges psykiske helse, ut...

Awarded: NOK 0.74 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Innlandet

INT-BILAT-BILAT-ordningen

JSPS Kengo Tane: Elucidation of the decision-making process using the eye tracking method

...

Awarded: NOK 0.58 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Oslo

FLINSTUD-Forskerlinjen/Studentstipend

Rammebevilgning til studentforskning i psykologi, UiO

Rammebevilgning for studentforskning og forskerlinjer ble opprettet for å motvirke svikten i rekruttering av medisinere, odontologer og psykologer til forskning. Forskningsrådet bidrar med midler til finansiering av studentforskning i medisin (fire fakulteter), odontologi (to fakulteter) og psyko...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2017-2023

Location: Oslo

FLINSTUD-Forskerlinjen/Studentstipend

Rammebevilgning til studentforskning i psykologi, UiT

Rammebevilgning for studentforskning og forskerlinjer ble opprettet for å motvirke svikten i rekruttering av medisinere, odontologer og psykologer til forskning. Forskningsrådet bidrar med midler til finansiering av studentforskning i medisin (fire fakulteter), odontologi (to fakulteter) og psyko...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FLINSTUD-Forskerlinjen/Studentstipend

Rammebevilgning til studentforskning i psykologi, UiB

Rammebevilgning for studentforskning og forskerlinjer ble opprettet for å motvirke svikten i rekruttering av medisinere, odontologer og psykologer til forskning. Forskningsrådet bidrar med midler til finansiering av studentforskning i medisin (fire fakulteter), odontologi (to fakulteter) og psyko...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2017-2023

Location: Vestland

FLINSTUD-Forskerlinjen/Studentstipend

Rammebevilgning til studentforskning i psykologi, NTNU

Rammebevilgning for studentforskning og forskerlinjer ble opprettet for å motvirke svikten i rekruttering av medisinere, odontologer og psykologer til forskning. Forskningsrådet bidrar med midler til finansiering av studentforskning i medisin (fire fakulteter), odontologi (to fakulteter) og psyko...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2017-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Usay: Shaping students learning expectations

Forskning i psykologi og samfunnsøkonomi viser at sosiale og emosjonelle kompetanser kan utvikles og læres, men vi har begrenset kunnskap om hva skolene kan gjøre for å fremme disse kompetansene. Dette prosjektet benytter et felteksperiment for å undersøke om skolene kan gi elevene mer tro på der...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Rogaland

PUBL-Publisering/prosjektinform

Driftsstøtte til Psykologisk.no - Scandinavian Psychologist

Det vitenskapelige tidsskriftet Psykologisk.no - Scandinavian Psychologist bryter med en trend i samfunnsvitenskapen om å etablere stadig mer spesialiserte vitenskapelige tidsskrifter med begrenset nedslagsfelt. Det er behov også for fellesarenaer som appellerer bredt og åpner vitenskap for samfu...

Awarded: NOK 89,000

Project Period: 2017-2017

Location: Oslo