0 projects

NAERINGSPH-Nærings-phd

Hvordan ivareta gode livsmiljø på landskapsnivå i områder hvor det drives aktiv skogbruk?

Dette prosjektet ønsker å se på hvordan man kan bruke skog til tømmerproduksjon samtidig som man vedlikeholder strukturer i landskapet/habitat som bevarer det biologiske mangfoldet. Vi vil sammenligne nylig avvirkede skogbestander med lignende skogbestander som ble avvirket før Programme for the ...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Innlandet

BIONÆR-Bionæringsprogram

Skogen i framtida, bærekraft og klimautfordring. En fag- og forskningskonferanse, innovasjonscamp for studenter, fagmøter næring og akademia

Skogen og skogbruket gir muligheter for framtida. Men hvordan skal vi best mulig utnytte de mulighetene? Tradisjonelt skogbruk er under press. Klimaendringer, omdømme og konkurranse om arbeidskraft utfordrer næringa. Skogen binder karbon, gir fornybart råstoff og viktig for rekreasjon og som leve...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2021-2022

Location: Innlandet

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

SmartForest: Bringing Industry 4.0 to the Norwegian forest sector

SmartForest er et senter for forskningsdrevet innovasjon som tar sikte på å forbedre effektiviteten i den norske skogsektor gjennom økt digitalisering. Den grunnleggende hypotesen er at skogbrukets fremtidige forbedringer i produksjons- og miljømessige leveranser i høy grad vil oppnås gjennom dig...

Awarded: NOK 96.0 mill.

Project Period: 2020-2028

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Forest fertilization using nutrient-enriched biochar for climate change mitigation effects

Gjødsling av skog skjer i form av mineralgjødsel der den viktigste gjødsel-komponenten er nitrogen. Dette er et tiltak som øker tilveksten for trær, noe som også har en gunstig klima-effekt siden det øker skogens karboninnbinding. Samtidig er det en viss risiko for at noe av mineralgjødselen løse...

Awarded: NOK 7.2 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Climate Smart Forestry Norway

Prosjektet Klimasmart skogbruk Norge skal se på kunnskapsmangler spesielt knyttet til analyser og modellering av risiko i skog. Hovedformålet er å utvikle et vitenskapelig rammeverk som tar hensyn til karbonbinding, strålingspådriv, substitusjonseffekter og risiko på en helhetlig måte, samtidig s...

Awarded: NOK 8.1 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Maximizing the Resilience and Carbon Sequestration in Managed Norway Spruce Forests

Mens klimaendringene antas å medføre økt produktivitet for gran i det meste av landet, vil et endret klima også kunne gjøre skogen mere utsatt for biotiske og abiotiske skader. Av stor betydning i så måte er risikoen for stormfelling og snøbrekk etter våtsnø-episoder, som kan medføre store økonom...

Awarded: NOK 8.1 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Det adaptive potensialet i epigenetisk regulering av vekstrytme hos gran

I bioøkonomien har skog en viktig rolle som råstoff til industri, bærekraftige produkter, og som lager for CO2. Rask og sikker oppbygningen av tømmer- og biomasseressursen forutsetter at trærne er klimatilpasset. Klimatilpasningen er tett knyttet til trærnes fenologi (vekststart og vekstavslutnin...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Distillation of essential oils and hydrolat from Norwegian forestry residues to improve value creation in forestry industry

Identifiserte hovedforbindelsene av studerte materialer/prøver var bornylacetat (29,40%), kamfer (26,43%) og gamamyrcen (7,47%) i gran; kamfen (22,03%), bornylacetat (21,64%) og alfa-pinen (16,62%) i furu; bornylacetat (31,25%), limonen (17,27%) og alfa-pinen (15,85%) i bjørk og borneol (12,38%),...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

ForestValue - Management for multifunctionality in European forests in the era of bioeconomy

Hovedmålet med MultiForest er å legge et solid grunnlag for å løse sosio-økologiske konflikter forårsaket av motstridende mål i politikkutforming knyttet til arealbruk. Samfunnet har mange og ofte motstridende mål for forvaltning av skog (f. eks. tømmerproduksjon, næringsutvikling i distrikte...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

ForestValue - GreenLane – fast tracking value and resilience in industrial wood supply

Skogsindustrien er avhengig av en stabil året-rundt virkesforsyning av jevn virkeskvalitet. GreenLane er en felles innsats mellom Norge (NIBIO), Sverige (Skogforsk) og Østerrike (BOKU) med fokus på verdi-sporing (value-tracking) for å kunne utvikle bedre styringsrespons i utfordrende klimascenari...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Thematic Networks compiling knowledge ready for practice. Coordination and Support Action - ROSEWOOD 4.0

ROSEWOOD4.0 aims at extending the actions of the actual ROSEWOOD network by further developing regional networks of actors of the wood mobilization value-chain to reinforce the sustainability of the wood mobilization across European Regions. Emphasis is put on digitalization of forestry industry ...

Awarded: NOK 59,999

Project Period: 2018-2019

Location: Innlandet

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Growth and management of uneven-aged mixed forests

Management of mixed species forest stands offers many advantages for the range of ecosystem services currently in the focus in Europe. We are currently studying the growth and management of even-aged mixed stands. Increasing interest for uneven-aged management across Europe makes it necessary to ...

Awarded: NOK 45,802

Project Period: 2018-2019

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Precision forestry for improved resource utilization and reduced wood decay in Norwegian forests

PRECISION utvikler et rammeverk for presisjons skogbruk med mål om å redusere råte i norsk skog og dermed forbedre ressurs utnyttelse, minimere tap og øke den økonomiske bærekraft til den norske skogsektor. Råte forsaket av sopp i Heterobasidion slekten er formodentlig den mest økonomisk kostbar...

Awarded: NOK 30.2 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Viken

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Wood technology research - bilateral cooperation between South Africa and Norway

Norge og dermed NIBIO har som ambisjoner om å være en ledende FoU-aktører i realiseringen av det grønne skiftet, hvor blant annet ny og riktig anvendelse av tre i bygg er sentralt både med tanke på klima/miljø og verdiskaping. Etablering av internasjonalt forskningssamarbeid også på tvers av verd...

Awarded: NOK 93,000

Project Period: 2017-2018

Location: Viken

JPIFACCE-Agriculture, Food Security and Climate Change

Mobilizing and Monitoring Climate Positive Efforts in Forests and Forestry

Potensialet for klimatiltak i skog er underutnyttet. Spørsmål knyttet til usikkerhet i vurderingen av karboninnhold i jord og trær har vært ett problem. Introduksjon av strategier som oppmuntrer til klimavennlige tiltak hos grunneiere og andre brukere av trebaserte produkter, representerer en ann...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

SUMFOREST: Decision Making Support for Forest Ecosystem Services in Europe: Value Assessment, Synergy Effects and Trade-offs

I 2017 bevilget det europeiske forskningsprogrammet FP7 ERA-NET SUMFOREST midler til forskningsprosjektet «Decision Making Support for Forest Ecosystem Services in Europe: Value Assessment, Synergy Effects and Trade-offs». Prosjektet besto av ni forskergrupper i åtte land (Belarus, Finland, N...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Advancing biomass technology - a biomimetic approach

Utnyttelse av biomasse fra skog er nå en topp prioritet for å møte økende energietterspørsel, adressere klima endringer og støtte overgangen til en levedyktig biobasert økonomi. Men den naturlig iboende motstanden biomasse fra skog har mot kjemisk og biologisk nedbrytning er en utfordring som bio...

Awarded: NOK 27.2 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Nettverksstøtte: Internasjonalt nettverk for utvikling av nye metoder for bedre kartlegging av skog

Norsk skogbruk står i dag foran store utfordringer når det gjelder lønnsomhet. Det vil måtte føre til stort fokus på rasjonell planlegging og drift. Utvikling av mere nøyaktig og detaljert kartlegging av skogens ressurser, basert på ny teknologi, vil derf or være viktig. Innføring av bruk av fly...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

KONFERANSE: Den nasjonale konferansen for trearkitektur 2014

TreFokus og medarrangørene har tatt initiativet til at det etableres en årlig nasjonal konferanse om trearkitektur. Bakgrunnen for dette er at bruken av tre på nye måter i bygg og trearkitektur er voksende i Norge samt at standarden på norsk trearkitektur har fått en internasjonal høy kvalitet. ...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2014-2014

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

SKOGINNOVASJON - skogukene på Campus Ås

Innovasjonscamp, 9. oktober. Målgruppen er studenter, forskere, gründere, skognæringen, lokalt næringsliv, designere og kunstnere. Målet er kreativ idémyldring med nye perspektiver på SKOG. Skogforskningen på Campus Ås har spesielle fortrinn innenfor treb ruk, ny teknologi, bærekraftig skogbruk, ...

Awarded: NOK 37,499

Project Period: 2013-2015

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Konferansen: "FOREST SECTOR MODELING - NEW APPROACHES AND FINDINGS FOR IMPROVED RESOURCE DECISIONS IN A GLOBALIZED WORLD"

The project seeks NFR for NOK 75000 as economic support for arranging an international conference devoted to explore methodological issues and research questions of high current interest at the national, regional and global scale. The contribution from N FR will be used for covering the travelli...

Awarded: NOK 37,499

Project Period: 2013-2014

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Fjelledelgran- norsk juletresatsing truet av sopp?

Delprosjekt 1. Forsøket med sporefelle for å fastslå tidspunkt for sporekasting av Neonectria neomacrospora som vart utført i 2014, vert gjentatt no i 2015.Testing av spesifikk primer for N. neomacrospora føregår for tida både i Noreg og Danmark. Spiretest våren 2015 med fjelledelgranfrø infise...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Innlandet

BIONÆR-Bionæringsprogram

Sustainable utilization of forest resources in Norway

Prosjektets primære mål var å levere kunnskap om muligheter for en bærekraftig økning i bruken av norske skogressurser. Det retningsgivende perspektivet har vært næringens fokus på konkurranse-dyktighet samtidig med full oppnåelse av miljømål for å sikre sertifisering av produktene. Kjernen i for...

Awarded: NOK 16.7 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Utvikling av nytt driftssystem i mellomvanskelig terreng - bardunfri taubane

Et aktivt og lønnsomt skogbruk og konkurransedyktig skogindustri er viktig for bosetting, sysselsetting og næringsutvikling i store deler av landet. Det er et uttalt politisk ønske om å legge til rette for økt bærekraftig avvirkning (Landbruksmeldinga 201 2). Mye av denne avvirkningsøkningen vil ...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2013-2015

Location: Innlandet

BIONÆR-Bionæringsprogram

Innovativ utnyttelse av aske fra trevirke for økt verdiskapning og bærekraftig skogbruk

Prosjektets overordnete idé var å fremskaffe nok kunnskap til å kunne utnytte trebasert biobrenselaske på en økonomisk og økologisk bærekraftig måte, slik at forbruk av fornybare ressurser begrenses og forurensning hindres. Et av arbeidsområdene var å gjøre analyser av askefraksjoner fra biobren...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Vestfold og Telemark

BIONÆR-Bionæringsprogram

Approaching advanced-generation breeding in Norway spruce: balancing genetic gain and genetic diversity

Norway spruce is the commercially most important tree species in Norway, and the use of seed orchard seeds has increased consistently and constitutes presently about 75% of the commercial plantings. The seed orchards established from the 1960s onwards wil l now have to be renewed to meet the dema...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

WW-Net COMPETING USES OF FOREST LAND? The future of integrative and segregative policy and forest management approaches in Europe

The demand for biofuels has rapidly increased during the last few years and it is estimated that this trend will continue. Underlying reasons are the rising costs of fossil fuels,peaking of oil production in many of the major producing countries as well a s the political instability in importaant...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Viken

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Li Xuefeng, kinesisk statsstipendiat 2011/12

...

Awarded: NOK 0.16 mill.

Project Period: 2011-2012

Location: Viken

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu

Mountain Forestry in the Norwegian Fjordlands: Impact, Economics, Policy

This short project addresses a significant problem being faced by the Norwegian forestry sector along the entire coastal belt. Almost 70 million m3 of timber are mature or are approaching maturity in steep terrain, with another 40 million m3 in the inl and region. Steep terrain harvesting mus...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2011-2012

Location: Ukjent Fylke

BIONÆR-Bionæringsprogram

Decision support models for increased harvest and climate-motivated forest policies

Skogarealet i Norge representerer et stort biomasselager som utgjør ressursgrunnlaget for skogsektoren og det er samtidig livsmiljø for en viktig del av Norges biodiversitet. I klimasammenheng har norske skoger et netto opptak av klimagasser på 25-30 Mt CO2-ekvivalenter/år, som tilsvarer i overka...

Awarded: NOK 14.3 mill.

Project Period: 2011-2019

Location: Viken