90 projects

FORNY20-FORNY2020

SentiBlocks – modular sensor fusion for autonomous operation and robot systems

Dagens utviklingen av roboter og autonome systemer vokser raskt og går inn i en økende antall markedssegmenter, fra transport og landbruk til gruvedrift og produksjon. Intelligensen til autonome systemer og roboter avhenger kritisk av evnen til å smelte sammen data fra flere sensorer for persepsj...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

EUROSTARS-EUROSTARS

E!115480 Minimally Invasive Installation of Pipeline Asset Strain Sensors

Målet vårt er å levere banebrytende utgravning, inspeksjon og sensorinstallasjon på vannrør. Prosjektet vil utvikle en robot for å automatisere påføring av belastnings- og temperatursensorer på veggene i vann- og avløpsrør. Disse sensorene genererer dataene som kreves for å forutsi driftssvikt fo...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Vestfold og Telemark

EUROSTARS-EUROSTARS

E!115437 Safe and High-efficiency well drilling using advanced autonomous pressure control and monitoring

Dette prosjektet tar høyde for å løse gjenstående utfordringer med dagens teknologi for å muliggjøre pålitelig, automatisert trykkstyring med høy-ytelse. Konkret vil prosjektet forbedre håndtering av mulige system- og operasjonelle feil, som utstyrsfeil, sensorfeil, menneskelige feil og nedihulls...

Awarded: NOK 5.2 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Vestfold og Telemark

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Multi-Sensor Data Timing, Synchronization and Fusion for Intelligent Robots

Autonome roboter og fartøy må navigere med høy nøyaktighet og sikkerhet. Dette betyr at de trenger å bygge en situasjonsforståelse ved å prosessere data fra mange forskjellige sensorer. Dette må skje hurtig og gjentas mange ganger i sekundet for å fange opp endringer både på grunn av egen bevegel...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

SAFE Maritime Autonomous TEchnology

I det treårige prosjektet «Trygge autonome navigasjonssystemer for shipping» (SAFEMATE) har DNV AS, Bastø Fosen AS, Kongsberg Maritime AS, Kongsberg Seatex AS og Norges Teknisk Vitenskapelige universitet (NTNU) gått sammen for å demonstrere og dokumentere økt sikkerhet og effektivitet ved bruk av...

Awarded: NOK 9.3 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Viken

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

BIFROST - A Visual-Tactile Perception and Control Framework for Advanced Manipulation of 3D Compliant Objects

For å utvikle robuste robot-baserte automasjonsløsninger er vi avhengige av god visuell og taktil følingsteknologi som gjør roboten i stand til å se og føle miljøene den skal operere i og objektene den skal behandle. For å kunne automatisere komplekse oppgaver, som per i dag bare gjennomføres av ...

Awarded: NOK 11.9 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

SENTIENT: Science of resiliENt auTonomy In pErceptually-degraded eNvironmenTs

Dette prosjektet jobber mot forskningen for og utviklingen av SENTIENT - Robust autonomi i perseptuelt utfordrende omgivelser" som nye metoder og systemer som kan muliggjøre robust utforskning, kartlegging og karakterisering av industrielle omgivelser ved hjelp av små og luftbårne roboter, slik s...

Awarded: NOK 11.9 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Game-changing autonomous robot for chemical-free plant protection in vines

Fungicide use in European wine grape production is concerning. European wineries account for almost 2/3 of the fungicide use in Europe, but only use 4% of the agricultural land. This results in residues from pesticides in the food and has negative effects on the environment. In addition, grapevin...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2021-2022

Location: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E!114767 SmartXTag: Innovativ UHF RFID tag for fisk med anti kollisjon, lesbarhet og fleksibilitet

SmartXTag har kommet godt i gang med prosjektet. Prosjektet har i første delen fokusert på å innhente krav for at produktet, en moderne RFID tag for fisk, skal fungere som erstatningen for den taggen som benyttes i dag, glasstaggen. Prosjektet har også kommet i gang med funksjonelle prototyper av...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Rogaland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

An underwater robotics concept for dynamically changing environments

Prosjektet CHANGE ledes av det unge forskertalentet Dr. Eleni Kelasidi ved SINTEF Ocean. Andre samarbeidspartnere er Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU) og Massachusetts Institute of Technology (MIT). Sammen skal de generere grunnleggende kunnskap om modellering av UUVer som inte...

Awarded: NOK 7.9 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Ship operational performance in following seas

Det er mye energi i havbølger, men hittil har lite blitt gjort for å utnytte bølgeenergien til å redusere energiforbruket til skip. Når et skip går i følgende sjø, kan motstand og energiforbruk øke eller minske avhengig av bølgelengden og skipets hastighet. Det kan også være vanskelig å styre ski...

Awarded: NOK 17.9 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Technology for effective and sustainable resource control.

Prosjektet R-Control vil utvikle generiske metoder og teknologier som gjør det mulig å estimere fangstsammensetningen som ankommer fiskefartøyet, og som kan brukes på flere fiskerier. Fangstsammensetningen fra hver fiskeinnsats vil automatisk bli analysert med hensyn til artssammensetning og stør...

Awarded: NOK 10.8 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

The 4th International Conference on Intelligent Technologies and Applications (INTAP'21)

The 4th International Conference on Intelligent Technologies and Applications (INTAP'21), is an important event on advances towards fundamental, as well as practical and experimental aspects of intelligent applications. INTAP'21 will address recent advancements in the field of artificial intellig...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2021-2021

Location: Agder

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Icing effects, detection and mitigation on unmanned aerial vehicles (UAVs)

Ubemannede fly har blitt brukt i mange anvendelser allerede. For å utløse det kommersielle potensialet må ubemannede fly integreres i delt luftrom og må kunne operere sikkert også utenfor synsvidde og over befolkede områder. Det er derfor nødvendig å sikre at ubemannede fly er luftdyktige i henho...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Industrial PhD on Propeller Icing on Unmanned Aerial Vehicles

Anvendelse- og utvikling av ubemannede fly (UAV) er i en radikal vekst over hele verden. Dette har ført til at stadig flere UAVer flyr i krevende vær, som for eksempel i forhold med fare for ising. Atmosfærisk ising oppstår når et fly passerer gjennom skyer med superkjølte dråper i væskeform og ...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling 17 SINTEF (2021-2023)

...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

REmote Drone-based ship HUll Survey

Det er et økende behov for fjerninspeksjons-tjenester, akselerert av COVID-19-pandemien og relaterte restriksjoner for reiser, for å inspisere skip og andre industrielle eiendeler. Regelmessige inspeksjoner er nødvendig for å sikre sikkerheten til eiendelene. Fjerninspeksjoner vil muliggjøre mer ...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Viken

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

SFI AutoShip: Autonomous Ships for Safe and Sustainable Operations

SFI AutoShip vil bidra til at norske aktører tar en ledende rolle i utviklingen av både teknologi og forretningsmodeller for autonome skip, der det legges vekt på trygge, sikre, miljøvennlige og kostnadseffektive løsninger. Gjennom forskningsdrevet innovasjon vil senteret produsere ny kunnskap, m...

Awarded: NOK 96.0 mill.

Project Period: 2020-2028

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

MP: SentiSystems - the brains of autonomous operation

SentiSystems er spesielt nyttig for automatiske, ubemannede og autonome plattformer for kjøretøy som bevegelige roboter, droner og ubemannede undervanns- og overflatefartøyer. Eksempler på applikasjoner er dronebasert fotogrammetri og luftbåren 3D digital laserbasert kartlegging og modellering, r...

Awarded: NOK 0.49 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

A Drill floor Robotic System for Automated Operations

NOV sine Drillfloor systemer har i dag en høy automatiseringsgrad, med automatiserte og fjernkontrollerte verktøy til å gjennomføre håndtering av borerør og boreoperasjoner. Automatiseringen inkluderer både individuelle maskiner og maskiner i samarbeid for å gjennomføre sekvenser av operasjoner...

Awarded: NOK 11.9 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Agder

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Autonomous Underwater Fleets: from AUVs to AUFs through adaptive communication and cooperation schemes

Autonome undervannsfartøyer (AUV) brukes i økende grad til undervannsoperasjoner, for eksempel for å utføre rørledningsinspeksjon, kartlegging, og overvåking av sjøtemperatur, saltholdighet og havstrømmer. På samme måte som det som skjer for selvkjørende biler, blir AUV-er mer og mer autonome og ...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Assuring Trustworthy, Safe and Sustainable Transport for All

Autonome og utslippsfrie ferger kan løse både transport- og miljøbehov for byer og tettsteder. De kan også åpne nye områder for bærekraftig utbygging av boliger og næringsvirksomhet uten de store økonomiske og økologiske kostnadene knyttet til etablering av veier, broer og tunneler. Disse selvkjø...

Awarded: NOK 15.9 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

ADRIANE: Autonomous Drone system for Inspection of Industrial Assets by Non-Experts

Visjonen i dette prosjektet er å utvikle en hel-digital prosess for inspeksjon av tanker og andre innendørs industrielle anlegg ved hjelp av en drone som er i stand til å navigere trygt i lukkede miljøer uten bruk av GPS. Hver dag blir tusenvis av industrielle anlegg inspisert manuelt. For eks...

Awarded: NOK 10.6 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Strawberry Harvester for Polytunnels and Open Fields

Mangel på arbeidskraft er i dag en av de store bekymringene for jordbærdyrkere verden rundt. Det er derfor behov for ny teknologi som kan hjelpe dyrkerne med å automatisere innhøstingsprosessen. SHAPE-prosjektet vil utvikle et autonomt innhøstingssystem for jordbær. Prosjektet bygger på eksistere...

Awarded: NOK 8.8 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Viken

PETROMAKS2-Stort program petroleum

iDROP Oceanid™ Navigator (iDRONA)

Oceanid? farkostens fremdrift er basert på gravitasjon og enheten instruert til autonomt å gli lateralt i vannsøylen til en på forhånd definert posisjon på sjøbunnen, hvor den kan gjennomføre vitenskapelige måleoppgaver. Når innsamling er ferdigstilt og sensor data lagret vil enheten utføre en mi...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

RIVERSIM - software application for real time simulation of catchment processes and river flow, integrated with a SCADA for cascaded HPPs.

Prosjektet går ut på å etablere samarbeid mellom identifiserte SMB’er, organisasjoner og aktuelle FOU-institusjoner, for å gjennomføre et FOU-prosjekt for utvikling av en programvareapplikasjon med prosessbaserte hydrologi- og elvemodeller for sanntids simulering av nedbørsprosesser og vannføring...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2020-2021

Location: Vestland

FORNY20-FORNY2020

MP: Artificial Pancreas Trondheim: Intellectual Asset Management (IAM) and Securing of Intellectual Property Right

Forskningsgruppen Kunstig Pankreas Trondheim (Artificial Pancreas Trondheim, APT) har for tiden to prosjekter som er finansiert gjennom Digitalt Liv Norge og utlysninger fra BIOTEK2021. APT har som mål å utvikle en kunstig bukspyttkjertel, dvs. en helautomatisert tilførsel av insulin hos pasiente...

Awarded: NOK 0.45 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Forskerpool Pioneer Robotics AS

Prosjektets formål er å forenkle programmering og utførelse av sveisefuger med varierende toleranser og lokale deformasjoner i materialene som skal sveises sammen. Det resulterende systemet vil øke bedrifters effektivitet ved bruk av robotiserte fleksible sveise systemer ved å redusere behovet ...

Awarded: NOK 96,999

Project Period: 2020-2020

Location: Agder

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

ACCESS-AUV: Active towed docking stations for survey and sea-bed resident Autonomous Underwater Vehicles

Undervannsroboter blir stadig mer anerkjent som et fremragende verktøy for havundersøkelse- og inspeksjonsoppgaver. Slike roboter er drevet av batterier med begrenset kapasitet og blir derfor vanligvis operert fra konvensjonelle skip som representerer det største bidraget til kostnader, ulykker o...

Awarded: NOK 9.1 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Automatisk miljøovervåking ved bruk av miljø-DNA

Miljødirektoratet har behov for å effektivisere og forbedre miljøovervåkingen. Med dette prosjektet ønsker vi å få utviklet automatisk overvåking ved bruk av miljø-DNA. En av Miljødirektoratets viktigste funksjoner er å kartlegge og overvåke miljøtilstanden og vi bruker årlig over 300 millioner k...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage